Képviselőházi napló, 1906. XV. kötet • 1907. deczember 28–1908 február 20.

Ülésnapok - 1906-274

Tárgymutató. 439 Budapest—tiszai h. é. vasút részvénytársa­ság tulajdonában egyesült budapest—lajosmizsei, kecskémét—tiszaughi és kecskémét—lajosmizsei h. é. vasutak építésére és üzletére kiadott enge­délyokiratok egyesítése (írom. 613, 663) 255, 256, 263. Hozzászólt -• Pogány Lajos (előadó) 33. Büntetőtörvénykönyvek és a bűnvádi per­rendtartás kiegészítése és módosítása (írom. 566, 694) 253. A javaslat visszautasítása az igazságügyi bizottsághoz 269. Hozzászóltak : Caizmazia Endre (előadó) 5. idb. "Wekerle Sándor 383. Bűnvádi perrendtartás kiegészítése és módo­sítása (1. Büntetó'törvénykönyvek) 253. Csávossy Béla, volt képviselőházi háznagy elleni per letétéle ügyében a kincstári jogügyi igazgatóság jelentése 274. Czégfeliratok magyarsága; Komárom vár­megye stb. kérvénye (1. Kérvények XLVII. sorj. — írom. 731) 273. Czukorra vonatkozó törvényhozás tárgyéiban 1902. évi márczius hó 5-én kötött nemzetközi egyezményhez tartozó pótegyezmény és jegyző­könyv beczikkelyezése (írom. 682, 708) 253, 256, 257, 258, 263. Hozzászóltak: Bernát István (előadó) 37, Bozóky Árpád 56. 55, 56. idb. Wekerle Sándor 5, 57. Duna—ipolyvölgyi h. é. vasút engedélyezé­sének megtörténte (írom. 616, 664, 667) 255, 263. Hozzászólt : Pogány Lajos (előadó) 34. Egyenes adók körébe tartozó némely ügy iránt létrejött egyezmény (1. Kétszeres megadóz­tatások) 255. ^Egyetemes postaszerződés*. beczikkelyezése (írom. 611, 707) 255, 269, 270, 271. Hozzászóltak: Bozóky Árpád 381. Ság Manó (előadó) 37, 381. Egyházi szolgálmányok megváltása; felcsiki esperest kerület stb. kérvénye (lásd Kérvények XLYII. sorj. — írom. 731) 273. Elállás a szótól (lásd TJjonezozás 1908-ra, Nagy György 248) 264. Erdélyi birtokrendezés (1. Erdélyi részek­ben) 265. Erdélyi részekben, továbbá a volt Kraszna, Közép-Szolnok, Zaránd megyék és a volt Kővár vidék területén a birtokrendezésről, arányosításról és tagosításról szóló 1871:LV., 1880:XLV. és 1892: XXIV. t.-czikkek módosítása és kiegészítése (írom. 539, 622) 265, 266, 267, 268, 271. Hozzászóltak: Bene István 256. Mezőssy Béla 296, 330, 331. Bozóky Árpád 261, 317, Nagy György 266, 308, 312, 322, 326, 329. 327, y32. Perenczy Géza (előadó) 250, Pop Os. István 311, 321. 302. 309, 319, 322, 324, 323, 330, 335. 326. 327. 334. Schuller Rezső 328. Günther Antal 301, 318, Sümegi Vilmos 280, 331. 320, 322. 324. Vertán Endre 253. Hinléder Ernő 283, 309, Vlád Aurél 258, 332. 316, 325. Zakariás János 292, 310. Issekutz Győző 264. 320, 321, 323, 331. Ethiopiával kötött kereskedelmi szerződés be­czikkelyezése (írom. 23, 647) 255, 256, 263. Hozzászólt.' Teleki Arvéd gr. (előadó) 25. 1851. évi vasúti üzletrendtartás hatályának további fentartása, valamint a mustra- és minta­oltalom ideiglenes szabályozása (1. Vasúti) 255. 1871: LV. t.-cz. módosítása és kiegészítése (1. Erdélyi részekben) 265. 1875: XXIX. t.-cz. módosítása (1. Kereseti adó) 266. 1880:XLV. t.-cz. módosítása és kiegészítése (1. Erdélyi részekben) 265. 1891: XXXI. t.-cz. hatályának meghosszab­bítása (1. Konzuli bíráskodás) 252. 1892: XXIV. t.-cz. módosítása és kiegészítése (1. Erdélyi részekben) 265. 1902. évi márczius hó 5-én a czukorra vo­natkozó törvényhozás tárgyában kötött nemzet­közi egyezményhez tartozó pótegyezmény és jegyzőkönyv beczikkelyezése (1. Czukorra vonat­kozó) 253. 1903 : IV. t.-cz. módosítása; Bács-Bodrog vármegye stb. kérvénye (1. Kérvények XLYII. sorj. — írom. 731) 273. 1903 : VI. t.-cz. módosítása ; Bács-Bodrog vármegye stb. kérvénye (1. Kérvények XLVII. sorj. — írom. 731) 273. 1908. évre kiállítandó ujonczok megajánlása (1. TJjonezozás) 253. Farkasházy Zsigmond—Návay Lajos-féle személyes ügy (Earkasházy Zsigmond 157, — Návay Lajos 154) 260.

Next

/
Oldalképek
Tartalom