Képviselőházi napló, 1906. XV. kötet • 1907. deczember 28–1908 február 20.

Ülésnapok - 1906-274

438 Tárgymutató. Olay Lajos ment. ügye (Előadó: Hédervári Lehel) 260. Rakovszky István ment. ügye (Előadó: Lázár Zoárd) 267. Szkicsák Ferencz ment. ügye (Előadó: Héder­vári Lehel) 260. Török Ferencz ment. ügye (Előadó: Lázár Zoárd) 267. Pénzügyi bizottság jelentései: Költségvetés 1908-ra (Előadó: Hoitsy Pál) 255. Másodosztályú kereseti adóról, valamint a tőkekamat- ós járadékadóról szóló törvények némely intézkedéseinek módosítása (Előadó : Hammersberg László) 266. Véderő bizottság jelentései: Ujonczjutalék mennyisége (Előadó: Mosko­vitz Iván) 257. Ujonczozás 1908-ra (Előadó: Moskovitz Iván) 257. Törvényjavaslatok, kormányelőterjesz­tések és egyéb ügyek: Adóreform visszavonása (1. Interp. Visontai Soma) 256. Adórendszer reformja; Máramaros vármegye stb. leér vényei (1. Kérvények XL VI. sorj. —írom. 730) 273." Aéhrenthal báró külügyminiszternek a ma­ayar közjog e ] leni támadásai (1. Interp. Barta Ödön) 270. Aninai és stájerlaM állami elemi iskolák elhelyezési költségeinek fedezése (1. Stájerlaki) 254. Államadósságok után a magyar szent korona országai által vállalandó évi járulék tárgyában létrejött egyezményhez kötött pótegyezmény (írom. 590, 626) 255, 256, 263. Hozzászólt: Hoitsy Pál (előadó) 31. Állami számvevőszék jelentése (1. Túlkiadá­sok) 253. Állami telepítés és parczellázás (1. Telepítés) 254. Államtitkár helyettesíti a minisztert 255, 258, 268. Állategészségügyi egyezmény beczikkelyezése (1. Németbirodalommal; Olaszországgal) 255. Általános választói jogról beterjesztendő tör­vényjavaslat (I. Interp. Mezó'fi Vilmos) 256. Árpád-szobor felállítása országos költségen; Szabolcs vármegye stb. kérvénye (1. Kérvények XLVI. sorj. — írom. 730) 273. Bankbizottság tagjainak választása és ala­kulása 254, 255. Belgiummal kötött kereskedelmi és hajózási szerződés beczikkelyezése (írom. 20, 649) 255, 256, 263. Hozzászólt: Teleki Arvéd gr. (előadó) 27. Beszéd közben szünet 1. Ujonczjutalék meny­nyisége: Lengyel Zoltán (77) 258. — Farkas­házy Zsigmond (105) 259. — Suciu János (163) 261. Birói és ügyészi szervezet módosítása (írom. 621, 727) 264/268, 269, 271. Hozzászóltak: Batthiány Tivadar gr. 347. Günther Antal 354, 355, Bizony Ákos (előadó) 228, 356. 338. Lengyel Zoltán 351, 356. Bródy Ernő 343, 356, 357. Pescha Miklós 345. Szász József 341, 355. Birói és ügyészi szervezet módosításáról szóló törvényjavaslat napirendre tűzése (1. Interp. Bródy Ernő) 259. Birtokrendezésről, arányosításról és tagosí­tásról szóló 1871 :LV., 1880:XLV. és 1893. évi XXIV. t.-czikkek módosítása és kiegészítése (lásd Erdélyi részekben) 265. Bizony Ákos—Bozóky Árpád-féle személyes ügy (Bizony Ákos 232. — Bozóky Árpád 224) 264. Blokk—konverziója (1. Államadósságok) 255. Borsavölgyi gazdasági vasút engedélyezésé­nek megtörténte (írom. 618, 664, 669) 255, 263. Hozzászólt: Pogány Lajos (előadó) 34. Bozóky Árpád—Bizony Akos-féle személyes ügy (Bozóky Árpád 224, 233. •— Bizony Ákos 232) 264. Brüsszelben — a ezuhorra vonatkozó törvény­hozás tárgyában — kötött nemzetközi egyezmény­hez tartozó pótegyezmény és jegyzőkönyv be­czikkelyezése (1. Czukorra vonatkozó törvényhozás) 256.

Next

/
Oldalképek
Tartalom