Képviselőházi napló, 1906. XV. kötet • 1907. deczember 28–1908 február 20.

Ülésnapok - 1906-274

Névmutató. 429 Szabadka város, Nagy várad város és a velenczei (fejérmegyei) kisbirtokosok kérvé­nyei, melyekben nj földadó kataszteri föld­becslés előkészítését és elrendelését kérik 273. 405—431. Zemplén vármegye, Tolna várme­gye, Somogy vármegye, Szabolcs vármegye, Torda-Aranyos vármegye, Heves vármegye, Bács-Bodrog vármegye, Temes vármegye, Zala vármegye, Udvarhely vármegye, Sze­ben vármegye, Liptó vármegye, TJgocsa vár­megye, Ung vármegye, Fejér vármegye, Bé­kés vármegye, Jász-Nagyknn-Szolnok vár­megye, Trencsén vármegye, Arad vármegye, Komárom vármegye, Gömör és Kishont vár­megye, Szepes vármegye, Győr vármegye, Hont vármegye, Hajdú vármegye, Csongrád vármegye és Máramaros vármegye kérvényei a magyar büntetőtörvény hatályának a tény­leges szolgálatban álló katonákra leendő kiterjesztése iránt 273. 432—458. Szabolcs vármegye, Trencsén vár­megye, Borsod vármegye, Vas vármegye, Szepes vármegye, Hajdú vármegye, Hont vármegye, Fejér vármegye, Sáros vármegye, Pozsony vármegye, Ung vármegye, Baranya vármegye, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, Zemplén vármegye, Arad vármegye, Háromszék vár­megye, Gömör és Kishont vármegye, Zó­lyom vármegye, Békés vármegye, Temes vár­megye, Ugocsa vármegye, Mosón vármegye, Alsófehér vármegye, Kisküküllő vármegye, Győr vármegye és Mármaros vármegye kér­vényei, melyekben Ar])ád fejedelem emlék­szobrának országos költségen való felállítá­sát törvény utján kimondatni kérik 273. 459—472. Szepes vármegye, Bács-Bodrog vár­megye, Zala vármegye, Arad sz. kir. város, Selmeczbánya sz. kir. város, Nyitra vármegye, Liptó vármegye, Torontál vármegye, Arad vármegye, Zólyom vármegye, Trencsén vár­megye, Alsó-Fehér vármegye, Hont vár­megye és Komárom város kérvényei, melyek­ben magyar nemzeti közművelődési sorsjegy­kölcsön törvényhozási engedélyezését kérik, támogatva Nyitra vármegyének erre vonat­kozó feliratát 273. 473—488. Bars vármegye, Sáros vármegye, Komárom vármegye, Veszprém vármegye, Somogy vármegye, Pancsova thj. város, Sop­ron sz. kir. város, Mosón vármegye, Győr vármegye, Szeben vármegye, Liptó vármegye, Fejér vármegye, Hunyad vármegye, Abauj­Torna vármegye, Hont vármegye és Zombor sz. kir. város kérvényei, melyekben a jelen­legi magas czukorárak leszállítása érdekében a szükséges intézkedések megtételét kérik, pártolva Pozsony város ez iránti feliratát 273. 489—503. Turócz vármegye, Háromszék vár­megye, Tolna vármegye, Selmecz- és Béla­bánya sz. kir. városok, Pozsony vármegye, Borsod vármegye, Ung vármegye, Fejér vár­megye, Békés vármegye, Hont vármegye, Liptó vármegye, Arad vármegye, Mosón vármegye, Bars vármegye és Győr város kérvényei, melyekben az erdőbirtokokon al­kalmazott külföldieknek erdőtisztekké való fölesketését magasabb képzettségtől és jövő­ben szerződtetendő erdőtisztek és erdővédek alkalmazhatóságának pedig a magyar honos­ságtól való függővételét törvénybe iktatni kérik 273. 504—510. Zemplén vármegye, Szepes vár­megye, Hódmezővásárhely thj. város, Ung vármegye, Szabolcs vármegye, Nagyvárad város és Komárom város kórvényei, melyek­ben a halálbüntetés eltörlése iránt törvény­hozási intézkedést kérnek 273. 511 — 519. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, Pozsony sz. kir. város, Győr sz. kir. város, Győr vármegye, Veszprém vármegye, Abauj­Torna vármegye, eperjesi kerületi papság, muraszombati kerületi papság és az aradi görögkeleti román egyházmegyei zsinat ülé­sének kérvényei, melyekben a korcsmáknak, pálinkaméréseknek és sörházaknak vásár­lás ünnepnapokon az istentisztelet tartama alatt leendő zárva tartását kérik 273. Hédervári Lehel Bernát István ment. ügye 260. Bethlen Ádám gr. ment. ügye 260. Blahó Pál ment. ügye 260. Bozóky Árpád ment. ügye 260. Halász Lajos ment. ügye 260. Hoffmann Ottó ment. ügye 260. Ivánka Milán ment. Ugye 260. Lengyel Zoltán ment. ügye 260. Markbreit Gyula ment. ügye 260. Okolicsányi Lászlő ment. ügye 260. Olay Lajos ment. ügye 260. Szkicsák Ferencz ment. ügye 260. Hoitsy Pál Költségvetés 1908-ra 255. Kétszeres megadóztatások elkerülése végett, valamint az egyenes adók körébe tartozó némely más ügy iránt létrejött egyezmény 255. Gőzhajózási szállítás használata után járó adónak megszüntetése 255. Államadósságok után a magyar szent korona országai által vállalandó évi járulék tárgyá­ban létrejött egyezményhez kötött pótegyez­mény 255. Kőszéntelepeknek megszerzése a kir. kincstár részére 255. Függő államadósságot ellenőrző orsz. bizottság jelentése 255. - •

Next

/
Oldalképek
Tartalom