Képviselőházi napló, 1906. XV. kötet • 1907. deczember 28–1908 február 20.

Ülésnapok - 1906-261

158 261. országos ülés 1908 január 21-én, kedden. hogy mit akartam mondani ? Azután megint elkezdtem: »A házszabályok egész világosan rendelik azt, hogy egy negyedórával a tanács­kozás letelte előtt . . .« Hogy mit rendelnek a házszabályok a tanácskozás eltelte előtt egy negyedórával, azt meg sem mondhattam, mert az alelnök ur félbeszakított. Ebből világosan látható, hogy ő nem azon czimen szólt bele fejtegetéseimbe, mert helyte­lenül magyaráztam a házszabályt, hanem azért, mert a mit ő nekünk ma imputál, hogy techni­kailag akarunk obstruálni, azt ő feltette rólunk az elnöki székből, a mihez az elnöki székből joga nem volt, és ebből kifolyólag akarta ő meg­akadályozni, hogy technikai obstrukczióval sike­rüljön a vita bezárását meggátolni és ugyanazt az eszközt akarta velünk szemben alkalmazni, a mi a nemzetiségek és a horvátok ellen ismé­telten sikerült, t. i. hogy egy váratlan pillanat­ban a vitát berekeszti. (Zaj.) Tovább megyek. Nemcsak hogy szóhoz nem juthattam, de felszólalásomat be sem fejezhettem, mert sem meg nem vonatott tőlem a szó, sem el nem álltam a szótól, hanem egyszerűen más­nak adta meg az alelnök ur a szót. Ez oly jog­sérelem, a mit kétségbevonni vagy elvitatni semmikép sem lehet. Hogy a t. alelnök ur jónak látja meg­gyanúsítani, hogy technika obstrukcziót csiná­lunk, ez egyszerűen igazságtalan és a tényekkel ellenkezik. Mert ha technikai obstrukcziót akar­nánk rendezni, akkor azon kezdődnék a dolog, hogy a t. uraknak módjuk lett volna az elmúlt napokban számtalan szavazásban rósztvenni. Mi három nap óta, tehát összesen 12 órán keresz­tül előadjuk aggodalmainkat egy javaslattal szemben, a melyre vonatkozólag hónaitokra ter­jedő viták folytak már e házban és akkor sen­kinek sem jutott eszébe ezen viták elfogulatlan­ságában kételkedni. Azt a gyanúsítást tehát annál inkább vissza kell utasítanom, mert arra semmi okot nem adtunk. Hogy a t. alelnök ur jónak látja azt az óriási különbséget feltüntetni, a mely az ő magas személye és csekélységünk között fennforog, én elismerem, hogy az alelnök ur igen magasan áll és hogy mi igen alacsonyan állunk, a misera plebs soraiban, de meg vagyok győződve, hogy bármilyen magasan álljon ő, és bármilyen ala­csonyan álljunk mi, ha az igazság, a törvény és a házszabály a mi oldalunkon lesz, akkor mi le fogjuk győzni őt és az ő magasságából is veszíteni fog, Elnök: T. ház! Nekem csak egy megjegy­zésem van az iménti felszólalásokra, mert az kifogásoltatik, hogy miután ezen ülésszakban a kérdéses törvényjavaslat bizottságilag még nem tárgyaltatott, annálfogva nem is lett volna napi­rendre tűzhető. Farkasházy Zsigmond: Helyes! Helyes! Éljen az elnök! (Derültség.) Elnök: Egy kis türelmet kérek. (Derültség.) Remélem, hogy ezen előlegezett helyeslés és él­jenzés a felszólalásom végén is meg fog ismét­lődni. A házszabályokban azonban arra nézve semmiféle diszpoziczió nincs, hogy az egyik ülésszakban bizottságilag letárgyalt valamely ügy vagy tárgy vagy törvényjavaslat a követ­kező ülésszakban le ne tárgyaltathassék, a nélkül, hogy az ismét bizottsághoz utasittassék. Mél­tóztassék nekem erre a házszabályokban sza' kaszt mutatni és akkor megadom magamat. Lehet, hogy az én gyarló tehetségem az oka, hogy erre nézve semmi diszpozicziót a házszabá • lyokban nem találtam, de preczedens sincs arra, hogy az olyan törvényjavaslatok, melyek az egyik ülésszakban bizottságilag letárgyaltattak, a másik ülésszakban csak akkor lettek volna tárgyalha­tók, ha újra bizottsághoz utasíttattak. (Helyeslés.) Ezt kívántam csak megjegyezni. Ugy látom, Szappanos képviselő ur kivan fölszólalni. Milyen czimen kivan a képviselő ur szólni ? Szappanos István: A házszabályokhoz kí­vánok szólni néhány pillanatig. Az előttem szóló Návay alelnök ur — részemről is elismerem — helyesen nyilatkozott, a mikor azt mondotta, milyen igazságosan, mi­lyen helyesen és jól alkalmazza a házszabá­lyokat. Ennek ellenében én a saját sérelmemet akarom itt elmondani. A mikor a múlt héten egyik képviselőtársam, a kit én igen nagyon becsülök régidőktől fogva, azt a szerintem nem helyes nyilatkozatot tette egy itteni szónokra, hogy ordit, ennek ellenében én csak annyit bátorkodtam mondani, hogy az nem parlamen­táris kifejezés, azt mondani valakire, hogy ordit, és mégis az akkor elnöklő Návay al­elnök nr nem azt, a ki az előbb emiitett ki­fejezést használta, hanem engem utasított rendre. Elnök: Bocsánatot kérek, a házszabályok­nak 222. §-a értelmében az elnök által tett figyelmeztetés vagy rendreutasitás ellen fel­szólalni, azt visszautasítani vagy vita tárgyává tenni nem szabad. Méltóztassék a házszabályok ezen rendelkezését szem előtt tartam. Szappanos István: El is hallgattam, csak­hogy errare humánum est; a ház elnöke is hibázhat, valamint hibázhat mindenki, miniszteri felszólaló is, képviselő is. Ezért kérjük, hogy egy kis figyelemmel, egy kis elnézéssel kezeljék a házszabályokat mindenki irányában. (Helyes­lés balfelöl.) Bozóky Árpád: T. ház! A házszabályokhoz kérek szót. Ezen ügynél helytelenül történik hivatko­zás a 238. §-ra, mert a házszabályok 238. §-a arról az esetről szól, midőn valamely javaslatot a ház tárgyal, ezt a javaslatot pedig a ház nem tárgyalta. Azonban más okok vannak arra nézve, hogy ezt a javaslatot most bizottsági tárgyalás nélkül ne tárgyaljuk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom