Képviselőházi napló, 1906. XIV. kötet • 1907. november 27–deczember 23.

Ülésnapok - 1906-230

86 230. országos ülés 1907 jogokban nem nyújtottak is önöknek világos elő­nyöket, praxisban tényleg kedvezéseket adtak. Kossuth Ferencz kereskedelemügyi miniszter: Jogokban is! Szterényi József államtitkár: Többet, mint a mennyit akartak. (Elnök csenget.) Hock János : Tehát jogokban is. Ha volt egy pillanatnyi kételyük is azáltal, hogy van egy ilyen hiteles nyilatkozat, kormánynyilatkozat, ezzel igazolhatják önök álláspontjukat a horvát köz­véleménynyel szemben. Hoffmann Ottó : Süketek ! Hock János: Nem kell ehhez a kérdéshez más, uraim, csak jóakarat, hogy jóhiszeműségü­ket igazolhassák. Mert ha ezt nem igazolják, akkor csakugyan nem tűrhetjük itt a magyar törvényhozásban tovább azt a szégyenteljes álla­potot, a mely minden magyar embernek arczába kergeti a vért. (Igaz! ügy van I a baloldalon.) Ez esetben pedig, t. ház, én a magyar kor­mányhoz fordulok és az én nemzetem tekintélye, a mi törvényhozásunk méltósága nevében kérem, hogy nyugtassa meg végre az országnak felhábo­rodott közvéleményét, mondja meg, van-e nyilt programmja, tiszta szándéka, akarata véget vetni állami tekintélyünk folytonos meghurczolásának? Ez a legfontosabb kérdés, a mit nekünk itt el kell intéznünk mindenek felett, hogy a gátat a mi törvényhozásunk útjából egyszer s mindenkorra eltávolítsuk. És ha erre a kormánynak nincs pro­grammja, nincs ereje és módja, akkor én kész vagyok inkább mandátumomat visszaadni választóim kezébe, (Mozgás.) kész vagyok inkább visszaadni, mert ők engem nem horvát tanácskozásokba küldtek, engem a magyar országgyűlésbe küldtek ! Es azért nagyon kérem, mielőtt csakugyan a meg­hasonlás közöttünk végleges és helyrehozhatatlan lesz, méltóztassék saját nemzetük érdekében, a magyar nemzet barátságos jóindulata érdekében, a békés kiegyenlités módját elfogadni és ez által azt a barátkozási, bajtársi viszonyt, a melyet a nemzeti küzdelem napjaiban re meny nyel kezdtünk meg, csakugyan ténynyé, valósággá, mindket­tőnkre hasznos szövetséggé tenni, fHelyeslés.) Ezután pedig hazafias kötelességemet teljesít­vén, elmondhatom, hogy lelkiismeretem nyugodt, dixi et salvavi animam meam. Egyúttal pedig kijelentem, hogy tekintettel a jelenlegi politikai kényszerhelyzetre, tekintettel a nemzet anyagi érdekeire, a melyek mielőbb bizonyos szilárd kiegyezési alapot követelnek, hogy a nemzeti fejlődés tovább is építtethessék, tekintettel azokra az Ígéretekre, a melyeket itt Kossuth Ferencz t. miniszter ur mondott, hogy jövőben a nemzeti erő kifejtése, a gazdásági erők megalapozása fogja czélját képezni és egymásután fog ily irányú tör­vényjavaslatokkal a t. ház elé jönni, a melyeket örömmel fogok akkor is támogatni és megszavazni, mindezekre való tekintettel a jelen javaslatot elfogadom. (Éljenzések.) Elnök : Ki következik ? november 29-én, pénteken. Zlinszky István jegyző: Bozóky Árpád! Bozóky Árpád: T. ház! (Nagy mozgás. Elnök csenget.) Elejétől végig aláirom Hock János t. képviselőtársam beszédét, csak azt az egy szót nem, a melyet legutoljára mondott, hogy elfogadja az egyszakaszos törvényjavaslatot. A kinek oly súlyos aggodalmai vannak ez ellen a törvényjavaslat ellen, mint a milyen volt Hock t. képviselőtársamnak, annak e javaslatot nem lett volna szabad elfogadnia. Horváth József (marosujvári): Akkor tehát nem irod alá elejétől végig! (Zaj.) Bozóky Árpád: A t. miniszterelnök urat megnyugtatom, nem akarok obstruálni. (Moz­gás.) Csupán tárgyilagos indokokkal fogok nagyon, nagyon röviden ehhez a dologhoz hozzá szólani, és parlamenti ellenőrzési jogomat gyako­rolni. (Zaj. Elnök csenget.) Nem fogadom el az egyszakaszos törvény­javaslatot. Először azért nem, mert ez a tör­vényjavaslat ellenkezik a mi alkotmányunkkal, ellenkezik (Zaj. Elnök csenget.) a parlamenta­rizmus általános alapelveivel és ellenkezik azzal a programmal, a melyét a kormány 1906 ápri­lis 11-ón előterjesztett, és a mely programmal mi koalicziós képviselők akkor a mandátumra vállalkoztunk. Ezeket a kifogásaimat fogom meg­indokolni. Azt mondja az 1709: XII. t.-cz. hogy: »a törvények alkotásának, eltörlésének és magya­rázatának joga a törvényesen megkoronázott fejedelmet és az országgyűlésen törvényesen egybegyűlt karokat és rendeket közösen illeti . . . (Zaj.) Elnök (csenget): Csendet kérek. Bozóky Árpád: ... és rajtuk kivül nem gyakorolható; biztosítván a Eelség az ország karait és rendéit, hogy sohasem-fogja az orszá­got és kapcsolt részeit rendeletekkel, vagy u. n. pátensekkel .... (Nagy zaj.) Kérem elnök ur, méltóztassék véget vetni annak a vitának. Elnök: Tessék csendben lenni! Farkasházy Zsigmond : Lehetetlen beszólni. Bozóky Árpád: .... melyek különben az országnak soha egy törvényszékén sem fogadtat­tak el, kormányozni.« Ehhez járul még a kiegyezési törvénynek 61. §-a, mely világosan megmondja azt, hogy: »ha Ausztriával kötünk ilyen vám- és kereske­delmi szerződést, illetőleg szövetséget, a szövet­ségi javaslatot terjeszsze a két fél felelős minisz­tériuma az illető országgyűlés elé, és a két országgyűlésnek megállapodásai lesznek 0 felsége szentesítése alá terjesztendők.« Tehát ide terjesz­tendők a szövetségnek minden részletei és vala­mennyi részlete legyen 0 felsége által szentesí­tendő. T. képviselőház! Ennek a törvényjavaslatnak indokolásában ennek az ellenkezőjét látom. Azt látom, hogy: »az u. n. kiegyezési javaslatok érdemi tekintetben a most előterjesztett javas-

Next

/
Oldalképek
Tartalom