Képviselőházi napló, 1906. XIII. kötet • 1907. október 12–november 26.

Ülésnapok - 1906-207

128 2ü7. országos ülés Í9ü7 október 3i-én, csütörtökön. T. képviselőház ! Egyrészről g}^engén kezeljük a nemzetiségi kérdést azért, mert meghagyjuk az oláh tanitókat, sőt azokat úrrá tettük, javadal­mazzuk őket, másrészről pedig elkövetünk olyan hibákat, odakünn, nem itt a parlamentben, hanem a megyékben, a közigazgatásban, hogy bizony el kell ismernünk, hogy némi tekintetben igazuk van a nemzetiségieknek, az oláhoknak, különösen akkor, a mikor a magyar közigazgatás ellen panasz­kodnak. Az igazsághoz hiven kijelentem, hogy igenis kötelessége lenne a magyar államnak már csak azért is. hogy jó közigazgatás legyen s azért, hogy béke legyen odalenn, a nemzetiségi vidékekre olá­hul, tótul tudó egyéneket alkalmazni. De nem olyan egyéneket odaállitani, olyan köztisztvise­lőket, a kik jóravaló magyar emberek voltak, s a mint azt maguktól az ilyen tisztviselőktől pl. Gallér Istvántól tudom, némely közigazgatási tiszt­viselőnek hazafiassága abban rejlik, hogy az olá­hokkal ugy bánik, mintha nem is emberek volná­nak, nem akarom azokat a parlamentbe nem illő jelzőket használni, a hogyan az oláh kérdést oda­lenn kezelik, de ezek a dolgok nagyon elmérgesi­tették az oláhokat és magyarok közti érintkezést. Inkább ezek a helyi bajok okozói annak a nagy nézeteltérésnek, a mely közöttünk van, mint inkább az . . . (Mozgás.) Zakariás János : Nem élsz közöttük, nem értesz hozzá ! Miért beszélsz ! (Zaj.) A kik ott élünk, azok tudjuk ! Bozóky Árpád : A horvát kérdés is olyan, a melyet szerintem a kormány nagyon rosszul kezelt és a mely miatt én iránta bizalommal nem visel­tetem. Nagyon helyesen mondta az imént b. Bánfly Dezső képviselőtársam, hogy, sajnos, megvan az 1868 : XXX. t.-czikk. Sajnos azért, mert a magyar államnak létérdeke az, hogy tengerpartja legyen. Különösen Iá fog tűnni majd ez akkor, a mikor teljesen elválunk Ausztriától. Pető Sándor: Mikor lesz az ? Bozóky Árpád: Létérdeke Magyarországnak, hogy Fiume a magyaroké legyen és hogy Fiume és a szorosan vett Magyarország között a horvát államot ne engedjük felépiteni. A t. kormány azonban nemcsak azt teszi, hogy megadja azokat a jogokat a horvátoknak, a melyek az 1868 : XXX. t.-czikkben gyökereznek, hanem ennél tovább megy és mint a hogy tegnap Wekerle Sándor miniszterelnök ur beismerte, — itt van a beszéde — mikor Supilo Ferencz t. képviselőtársam meg­támadta a miatt, hogy a kormány programnrját megváltoztatta in pejus, akkor elmondta a minisz­terelnök ur mindazokat az adatokat, a melyekből kitűnik, hogy igenis megváltoztatták a kormány programmját in pejus, azonban az a pejus nem a horvátok szempontjából in pejus, hanem a magya­rok szempontjából. A mellett az a politika, hogy mi szakítottunk a régi horvát nemzeti párttal, a mely mégis annyira, a mennyire, alkalmazkodott a magyar állam egy­ségéhez és barátkoztunk .... Supilo Ferencz (közbeszól). Bozóky Árpád: .... oly egyénekkel, a kik' nek otthon nyíltan bevallott czéljuk a magyar államtól való elszakadás, helyes nem lehet. A pénz­ügyi bizottság minapi ülésén már sem Polónyi Géza, sem a miniszterelnök ur nem akarták el­vállalni, hogy melyikük a horvátok barátja. Már ebből látszik, hogy ez a politika csütörtököt mondott. Zakariás János: A horvátoknak mindannyian barátai vagyunk, de a rezoluczionistáknak nem. Bozóky Arpád : Mit csinálnak most azok az egyének, a kikkel a kormány közösen akarta a politikát folytatni ? A törvény világos rendelkezése ellenére ugy akarják feltüntetni a magyar államot, mintha nem is magyar állam volna, hanem egy közös horvát-magyar állam, a mi pedig határozot­tan ellenkezik alkotmányunkkal és különösen ellenkezik azzal a történelmi ténynyel, hogy a mikor a magyarok ezt az országot meghódították, meghódították egészen a Száváig, és akkor Horvát­ország a Száván túl létezett és a horvátokat később az osztrákok csempészték be arra a területre, a melyet ma a történelmi igazság ellenére Horvát­Szlavonországnak hívnak. Lika-Krbava vármegye kivételével a többi terület már Árpád alatt magyar kézre került és Kálmán király nem Zágrábban koronáztatott meg, hanem Zárában. (Zaj.) Beszélnek a magyar állam egysége ellen és ugy tüntetik fel a dolgot, mintha itt magyar és horvát államegység volna, sőt Supilo Ferencz t. képviselőtársam beszédében a magyar kormányt mindig közös kormánynak nevezte, a mi jjedig nem igaz. Supilo Ferencz: Közös kormány! Bozóky Árpád: Tessék megnézni a törvényt, abban közös kormányról sehol nincs szó, hanem igenis van központi kormányról. Azután beszéltek delegátusokról, a mi szin­tén nagy sérelem, mert államok szoktak egy­mással delegátusok utján érintkezni, nem pedig egy autonóm terület. Sőt Supilo Ferencz t. képviselőtársamnál a magyar belügyminiszter egy autonóm terület minisztere, azzá akarja lealacsonyítani, ugy nevezvén őt, hogy »autonóm magyar belügyminiszter«. Mikor látjuk azt, hogy ők igazán külön horvát államot akarnak fölépíteni és mikor tudjuk azt, hogy ezt mind a magyar kormány csinálta, én már ezen okból is megtagadhatom bizalmamat a kormány iránt. (Helyeslés a középen.) Thaly Kálmán t. képviselőtársam, a 48-as párt vezérszónoka azt mondotta, hogy azért szavaz bizalmat a kormánynak, mert a kor­mány előkészíti a 48-as politikát és majd a közeljövőben eljön az idő. a mikor majd szín­tiszta 48-as kormány és politika lesz. Hát, t. képviselőház, ennek épen az ellen­kezője igaz. Nem mondom ugyan, hogy a kor-

Next

/
Oldalképek
Tartalom