Képviselőházi napló, 1906. IX. kötet • 1907. április 25–1907 június 4.

Ülésnapok - 1906-166

472 166. országos ülés 1907 (Halljuk! Halljuk!) Azután ki fogom húzni a betűt, a melynél a névszerinti szavazás kezdő­dik és szavazás előtt öt perezre fel fogom füg­geszteni az ülést. (Helyeslés.) Kérdem a t. házat: méltóztatik-e a 33. §-t elfogadni a munkásügyi bizottság szövegezése szerint — fentartván természetesen a mődositá­sok feletti elhatározási jogát a képviselőháznak — szemben Návay Lajos képviselő ur ellen­inditványával, igen vagy nem ? (Felkiáltások: Nem!) Farkasházy Zsigmond: Bátor vagyok az el­nök urat arra kérni, (Zaj.) méltóztassék hatá­rozottan kijelenteni, hogy a kik igennel szavaz­nak azok fogadják-e el Návay indítványát, vagy a kik nemmel szavaznak? (Élénk derültség.) Elnök: Bocsánatot kérek, a kérdés feltevése ugy, a mint a képviselő ur kívánja, sehol a világon nem szokásos. (Igaz! Ugy van!) Külön­ben is én már előbb megkonczipiáltam a kérdés feltevését, közöltem a házzal, hogyan kívánom azt feltenni és a ház méltóztatott azt a formu­lázást el is fogadni. (Igaz! Ugy van! Elénk helyeslés.) Most már vitát folytatni a felett, hogy hogyan tegyem fel a kérdést, nem lehet. (Helyeslés.) Kihúzom a betűt. (Megtörténik.) P betű. Tehát P betűvel fogjuk kezdeni a szavazást. (Nagy zaj. Felkiáltások: Nem halljuk! Elnök ismételten csenget.) A névsort Egry Béla jegyző ur fogja jegyezni, a távollevőket pedig Darányi Ferencz jegyző ur. Most jjedig a szavazás megkezdése előtt az ülést öt perezre felfüggesztem. (Szünet után.) Elnök: Az ülést újból megnyitom. Folytat­juk a tanácskozást. A kérdést újból felteszem. (Halljuk! Hall­juk!) Kérdem a t. házat: méltóztatik-e a 33. §-t, szemben Návay Lajos képviselő ur ellen­inditványával, elfogadni, igen vagy nem ? (Igen ! Nem !) A névsort olvasni fogja Egry Béla jegyző ur, a távollévőket jegyezni fogja Darányi Ferencz jegyző ur, az igennel szavazókat je­gyezni fogja Ráth Endre jegyző ur, a nemmel szavazókat jegyezni fogja Raisz Aladár jegyző ur. Kérem a névsort olvasni. Egry Béla jegyző (olvassa a névsort). (A névsor olvasása közben Reök Iván sza­vazatánál zaj.) Elnök: Ne méltóztassanak megjegyzéseket . tenni a szavazásra. (Élénk helyeslés.) Kállay Tamás: Micsoda terrorizmus van itt ? (Zaj.) Elnök: Csendet kérek! Egry Béla jegyző (a névsor olvasása közben Bozóky Árpádot hívja fel). Bozőky Árpád: Nem szavazok! (Zaj.) Elnök (csenget): A házszabályok szerint az, június 3-án, hétfon. a ki jelen van, igennel vagy nemmel szavazni tartozik. (Bozóky Árpád, kimegy a teremből. Zaj.) Egry Béla jegyző (olvassa a névjegyzéket). Igennel szavaztak: Pescha Miklós, Péchy Zsigmond, Posgay Miklós, Ráth Endre, Rud­nyánszky György, Simkó József, Szappanos István, Szemere Huba, Szent-Királyi Zoltán, Szereday Aladár, Szontagh Andor, b. Sztoja­novits Iván, Thaly Ferencz, Thaly László, Vildfeuer Károly, Zboray Miklós, gr. Zichy Vladimir, Baross János, gr. Batthyány Zsig­mond, Bernát István, Betegh Imre, Burdia Szilárd, Burgyán Aladár, Ciocán János, Csep­reghy István, Csépány Géza, Darányi Ferencz, Fdtner Zsigmond, Emödy József, Farkas József, Fábry Károly, Fernbach Péter, Förster Ottó, Gál Sándor, Gothard Sándor, Hoffmann Ottó, Hoitsy Pál, Kállay Lipót, Kállay Tamás, Kopony Vilmos, Kovács Ernő, Kuhik Gyula, Kuszka István, Luby Géza, ifj. Madarász József, Malatinszky György, Marjay Péter, Máriássy Mihály, Mérey Lajos, Nagy Emil, Nóvák Dániel, Okolicsányi László, Okolicsányi-Zsedényi Ede. Darányi Ferencz,, jegyző (olvassa a névsort). Nemmel szavaztak: Őrgróf Pallavicini György, Pető Sándor, Popovics Sándor, Raisz Aladár, Reök Iván, Ság Manó, Semsey László, Somogyi Aladár, Szabó Károly, Szatmári Mór, Szász József, Szunyog Mihály, gr. Thorotzkai Miklós, Trauschenfels Emil, gr. Üchtritz Amadé Emil, Várady Károly, Világhy Gyula, Weisz Julián, id. Wekerle Sándor, ifj. Wekerle Sándor, gr. Zichy Béla, Ajtay Aladár, gr. Andrássy Gyula, Babocsay Sándor, Barabás Béla, Barta Ödön, gr. Batthyány Lajos, gr. Batthyány Tivadar, Bernáth Béla, Brediceanu Koriolán, Bródy Ernő, Csitáry Béla, Csizmazia Ferencz, Darányi Ignácz, Dániel Pál, gr. Dessewffy Emil, Emset Sándor, gr. Esterházy Móricz, Éber Antal, Farkasházy Zsigmond, Gáspár János, Giess­ivein Sándor, Gratz Gusztáv, Heinrich Antal, Hencz Károly, Hentaller Lajos, Hédervári Lehel, Hodzsa Milán, Hódy Gyula, Illyés Bálint, Irsay József, Jekelfalussy Lajos, Justh János, Kardos Samu, Kecskeméti Ferencz, Kelemen Samu, László Mihály, Lázár Pál, Leitner Adolf, Lindner Gusztáv, Lovászy Már­ton, Melzer Vilmos, Meskó László, Mező fi Vilmos, Mezőssy Béla, Miháli Tivadar, Moskovitz Iván, Muzsa Gyula, Nagy Dezső, Nagy Ferencz, Nagy György, Návay Lajos, Oberth Károly, Olay Lajos. Elnök (csenget): Kérem, méltóztassanak helyüket elfoglalni; igy nem lehet a tanácskozást vezetni. > Most fel fog olvastatni az első szavazásról távolmaradtak névjegyzéke. Kérem Darányi Fe­rencz jegyző urat, hogy a névsort felolvasni szí­veskedjék. (Zaj. Csenget.) Csendet kérek! Távol voltak: Adamovich István, gr. And­rássy Géza, gr. Andrássy Sándor, gr. Apponyi

Next

/
Oldalképek
Tartalom