Képviselőházi napló, 1906. VIII. kötet • 1907. április 4–április 24.

Ülésnapok - 1906-143

US. országos ülés iyÓ7 követelményeit ki lehet elégíteni és azok kielé­gítést találnak a t. miniszter ur javaslatában — ezzel a módosítással és Bohus Károly képviselő ur módosításával kiegészítve változatlanul elfo­gadásra ajánlom. Elnök : A vallás- és közoktatásügyi miniszter ur kíván nyilatkozni. Gr. Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter : T. képviselőház ! Azok után, a miket a t. előadó ur mondott és a melyek legnagyobb részben fedik az én felfogásomat is, nincsen okom, hogy a házat hosszasabban untassam. Csak arra nézve akarok felszólalni, a mennyiben az én fel­fogásom egy árnyalattal eltér a t. előadó úrétól éä ez vonatkozik Veres József t. képviselőtársam indítványára. Mert abban t. barátomnak, az elő­adó urnak teljesen igaza van, hogy Veres József indítványa abban a szövegezésben, a melyben benyujtatott, nem számol teljesen azokkal az ese­tekkel, legalább azon esetek nagy részével, a melyekre a törvényjavaslat 12. §-ának most tár­gyalás alatt lévő intézkedései vonatkoznak. Azonban mégis beleilleszthető és belevonható és az eseteknek egy részére vonatkoztatható, mert tényleg előfordulhatnak oly esetek is, a mikor egy fegyelmi utón meg nem fogható hiba miatt törek­szik az állam arra, hogy valahol állami iskolát állítson fel és az ott létező felekezeti iskolától meg­vonja az állami segélyt. Az eseteknek ezen kate­góriájával szemben üdvös Veres József t. kép­viselőtársam indítványa. Lehetett volna talán a formulázás más, de ezen most már a vita befeje­zése után, nem lehet segíteni. Azt hiszem azonban, hogy baj abból nem lesz, hogy ha ezen formulában fogadja el a t. ház és hozzájárul ahhoz, már abból a szempontból sem, mert abban, hogy a miniszter az iskolafentartóval érintkezhetik és mintegy a segély megvonásának indokait kifejti és itt ezek köztudomásra jutnak, ezáltal a parlament kontrolja könnyebbé tétetik és ezáltal az ezen hatalommal való visszaélés lehetőségének is bizonyos határ szabatik. Én tehát a t. ház bölcseségére bizom, hogy ezen indítványhoz hozzájáruljon-e vagy nem, a mivel, mert minden körülmények között a ház bölcse­ségére kell bizni, hogy valamely indítványt el­fogad-e vagy nem, csak azt akarom kifejezni, hogy nem óhajtok befolyást gyakorolni e tekintetben a ház elhatározására. Az egyébként benyújtott indítványokat ille­tőleg csatlakozom azokhoz, a miket a t. előadó ur mondott. Különösen Leitner Adolf t. képviselő ur indítványára akarom megjegyezni, hogy olyan kötelezettséget, a melyet az ő indítványa akar az államra ruházni, hogy minden tanitó annak mérlegelése nélkül, hogy vájjon oly kvalitásu-e, hogy az állami oktatásnak színvonala az ő beillesz­tése által emelkedik, elvállalni majdnem lehetetlen. (ügy van !) Mindenesetre szorosan körül kell irni, mert ilyen alakban semmikép sem járulhatnék azon indítványhoz, hogy az önhibáján kivül állást vesz­tett tanítók exisztencziájáról azon a kárpótláson április 19-én, pénteken. 3'áo kívül, a melyet az én módosításom ."szerint nyer­nének, valamíképen gondoskodhassunk. Hogy e gondolatnak elfogadható alakban kifejezést adjunk,­attól én nem fogok elzárkózni, de erre a 15. §. tárgyalásával kapcsolatosan lesz alkalom, ugy hogy addig ezt a kérdést valóban megfontolás tárgyává tehetjük. (Helyeslés.) Elnök: A tanácskozást befejezettnek nyil­vánítom. Következik a szavazás. A 12. §-t a maga egészében csak Bozóky Árpád t. képviselő ur tá­madta meg, a mennyiben a 12. §-sal szemben elleninditványt nyújtott be. Nem tudom, méltóztatnak e kívánni, hogy ez az elleninditvány ujolag felolvastassék ? (Nem !) Ha nem méltóztatnak kívánni, akkor fel fogom tenni a kérdést. Természetesen, mikor a ház elvi­leg határozza azt, hogy Bozóky Árpád t. képvi­selőtársam elleninditványával szemben a 12. §-t fogadja el, ez még nem jelenti azt, hogy az egyes módosítások felett a ház külön ne határozzon. (Helyeslés.) Kérdem tehát a házat: méltóztatik e a 12. §-t Bozóky Árpád t. képviselő ur elleninditványá­val szemben elfogadni, igen vagy nem ? (Igen ! Nem!) Kérem azokat a kik elfogadják méltóz­tassanak felállani. (Megtörténik.) Többség. Ki­jelentem, hogy a képviselőház a 12. §-t elfogadja szemben Bozóky Árpád képviselő ur ellenindit­ványával, minélfogva Bozóky Árpád képviselő ur elleninditványa elesett. Minthogy a 12. §-nak minden bekezdése meg van támadva, annálfogva bekezdésenként külön fogom a kérdést a szavazásra feltenni, természe­tesen szemben a megfelelő módosításokkal. Az első bekezdésre egyedül Bohus Károly képviselő ur adott be módosítást, a mely azt czé­lozza, hogy az első bekezdés második sorában ezen szó után: járandóságai*, tétessék : »ha arra azon­nal képesek nem volnának«. A kérdést akképen szándékozom feltenni, hogy először az eredeti szöveg felett fog a ház szavazni és a mennyiben azt méltóztatnak elfo­gadni, akkor Bohus Károly képviselő ur módosí­tása elesik. Hogy ha pedig az első bekezdést nem méltóztatnak változatlanul elfogadni, akkor az első bekezdést Bohus Károly képviselő ur módo­sításával fogom elfogadottnak kijelenteni. Mél­tóztatnak a kérdés ilyen feltételébe belenyugodni ? (Igen!) _ Ha igen, akkor kérdem a t. képviselőházat: méltóztatik-e a 12. §. első bekezdését változat­lanul elfogadni szemben Bohus Károly képviselő ur módosításával, igen vagy nem ? (Nem !) Azt hiszem, kijelenthetem, hogy a képviselőház nem fogadja el a 12. §. első bekezdését változatlanul, minélfogva a 12. §. első bekezdését a ház Bohus Károly képviselő ur módosításával fogadta el. Következik a második bekezdés, a melylyel szemben gr. Bethlen István képviselő ur nyújtott be elleninditványt. Nem tudom, méltóztatik-e kívánni, hogy gr. Bethlen István képviselő ur ellen­indítványa felolvastassék % (Halljuk ! Halljuk !)

Next

/
Oldalképek
Tartalom