Képviselőházi napló, 1906. VI. kötet • 1907. január 19–február 21.

Ülésnapok - 1906-114

544 Tárgymutató. Tiszti áthelyezések a közös hadseregből a honvédség tényleges állományába 1905j 1906-ban (írom. 196, 264) 95, 108. Hozzászólt: Semsey László (előadó) 101. Tiszti áthelyezések a magyar Tcorona orszá­gaiból Megészitödö csapatokhoz 1905 j 1906-ban (írom. 335, 377) 99, 105, 108. Hozzászólt: Bakonyi Samu (előadó) 180, 301. Tiszti vizsgák eredménye 1905'/1906-ban (Írom. 333, 375) 99, 105, 108. Hozzászólt : Bakonyi Samu (előadó) 180, 301. Tisztviselők eladósodása és a hitelszövetkeze­tek megrend szabályozása (1. Interp. Szász József) 113. Torontáli h. é. vasutak engedélyokiratának s az ahhoz kiadott függelékeknek egyesítése (írom. 45, 289, 287) 97, 108. Hozzászólt: Graál András (előadó) 152. Tót túlzó nemzetiségi sajtó izgatása (lásd Interp, Szmrecsányi György. — Hozzászóltak: Ernszt Sándor 454. — Günther Antal 416. — Hencz Károly 417, 418, 420. — Hodzsa Milán 423, 444. — Szkicsák Ferencz 450. — Szmre­csányi György 411, 417, 455) 110—112. Törvénycsikkek; szentesítések bejelentése: 1906 : XXI. Külkereskedelmi és forgalmi viszonyok rendezése 99. 1906 : XXII. Az 1907. év első két hónap­jában viselendő közterhek és fedezendő állami kiadások 99. 1906 : XXIII. A magyar szent korona országainak külkereskedelmi statisztikája 103. 1907 : I. A hirói és ügyészi szervezet módo­sítása 103. 1907 : II. A dunai halászat védelme és ki­használása tárgyában Romániával 1903. évi jan. 31-én kötött egyezmény beczikkelyezése 103. 1907 : III. A hazai ipar fejlesztése 107. 1907 : IV. A marokkői reformok tárgyában Algecirashan tartott nemzetközi értekezlet fő­okmányának beczikkelyezése 107. 1907 : V. A mértékek, ezek használata és ellenőrzése 108. 1907 : VI. A tengeri szabad hajózásban foglalkoztatott magyar kereskedelmi hajóknak, valamint a tengeri hajók építésének állami segély­ben és kedvezményben való részesítése 108. Tüdővész tovaterjedésének meggátlása (lásd Kérv. IX. sorj. Pozsony sz. kir. város stb. kérvénye. — írom. 234) 102. Ujonczjutalék mennyisége 1907. évben; a közös hadsereg és tengerészet, valamint a hon­védség ujonczlétszámának az 1907. évre való megállapítása (írom. 331, 373) 99,103-105, 108. Hozzászóltak: Bakonyi Samu (előadó) 180, 264, 297. Bozóky Árpád 288, 294. Issekutz Győző 278, 292. Jekelfalussy Lajos 294. Juriga Nándor 271. Kmety Károly 289. Nagy Ferencz 293. Okolicsányi László 266. Szappanos István 286, 297. Vajda Sándor 281. Id. "Wekerle Sándor 296. Ujonczozás 190l-re,; az 1907. évre kiállí­tandó ujonczok megajánlása (írom. 332. 374) 99, 105, 10C, 108. Hozzászólt: Bakonyi Samu (előadó) 180, 300. Ülés felfüggesztése ház határozatképtelen­sége miatt 112. Vajdahuny ad—gyalári korlátolt közforga­lomra berendezett bányavasul h. é. vasuttá tör­tént átalakításának engedélyezése (írom. 396) 110. Hozzászólt: Kossuth Ferencz 391. Vajda Sándor — Hencz Károly-féle szemé­lyes ügy (Vajda Sándor 274) 103. Vajda Sándor — Hock János-féle személyes ügy (Vajda Sándor 234. 243. — Hock János 233) 101, 102. Vasárnapi munkaszüneti szabályok hatályon kivül helyezése Petrozsény, Vulkán és Lupény hunyadmegyei községek területére (1. Határszéli) 110. Vasárnapi munkaszünet ügyében kiadott két rendelet (írom. 73, 307) 97. Hozzászólt: Gothard Sándor (előadó) 135. Vasutak (1. az illető ezimekén); Alföldi első gazdasági, Alkenycr—kudsiri, Arad—hegyaljai, Balatonvidéki, Belovári szárnyvonal, Bethlen—kisilvai, Békéscsaba—békés—vésztői, Bicske - Székesfehérvár—sárbogárdi,

Next

/
Oldalképek
Tartalom