Képviselőházi napló, 1906. V. kötet • 1906. deczember 13–1907 január 18.

Ülésnapok - 1906-85

185 85. országos ülés 1907 jar, Minthogy a felterjesztés az erre illetékes ható­ságtól érkezett, s minthogy zaklatás esete nem látszik íenforogni: a mentelmi bizottság tisztelettel javasolja, hogy Bene István országgyűlési képviselő mentelmi joga ez ügyben függesztessék fel. (Helyeslés.) Elnök : Szólásra senki sincsen feljegyezve. Ha szólni senki sem kivan, a vitát bezárom. Kérdem a t. házat, méltóztatik-e a mentelmi bizottság javaslatát elfogadni, igen vagy nem ? (Igen !) Ha igen, akkor azt elfogadottnak jelentem ki, s ennek folytán kimondom, hogy Bene István országgyűlési képviselő mentelmi joga ez ügyben felfüggesztetik. Következik a mentelmi bizottság jelentése (írom. 270) Bozóky Árpád országgyűlési kép­viselő mentelmi ügyében. Az előadó urat illeti a szó. Kálosi József előadó : T. képviselőház ! A bu­dapesti kir. Ítélőtábla Bozóky Árpád időközben megválasztott országgyűlési képviselőt 7206/B. 1905. számú Ítéletével rágalmazás vétsége miatt a Btk. 92. §-ának alkalmazása mellett . . . (Zaj.) Elnök : Csendet kérek ! Kálosi József előadó : ... 60 korona fő és 20 korona mellékpénzbüntetésre Ítélte. Nevezett országgyűlési képviselő ezen. ítélet ellen semmiségi j)anaszszal élt a m. kir. Curiához. A szolnoki kir. törvényszék mint büntető bíróságnak megkeresése alapján a budapesti kir. főügyész 1906. évi november hó 7-én 5626/f. ü. 1906. szám alatt kelt felterjesztésében a bűnvádi eljárás folytathatása czéljából nevezett országgyű­lési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését kéri. Minthogy a felterjesztés az erre illetékes hatóságtól érkezett, s minthogy zaklatás esete nem forog fenn : a mentelmi bizottság tisztelettel javasolja, hogy Bozóky Árpád országgyűlési képviselő men­telmi joga ez ügyben függesztessék fel. Elnök : Szólásra senki sincsen feljegyezve. Ha szólni senki sem kivan, a vitát bezárom. Kérdem a t. házat, méltóztatik-e a mentelmi bizottság javaslatát elfogadni, igen vagy nem ? (Igen !) Ha igen. akkor azt elfogadottnak jelentem ki, s egyúttal kimondom, hogy Bozóky Árpád országgyűlési képviselő mentelmi joga ez ügyben felfüggesztetik. Következik a mentelmi bizottság jelentése (írom, 271) Visontai Soma orsz. képviselő men­telmi ügyében. Az előadó urat illeti a szó. Kálosi József előadó : T. képviselőház ! Visontai 8oma időközben újra megválasztott orsz. képviselő 1903. évi május hó 28-án Barta Ödönnel párviadalt vivott, s ezen párviadalvétség miatt a budapesti kir. büntető törvényszék által az iratoknál fekvő 53.285. B. 1904. sz. ítélettel négynapi államfogház­büntetésre Ítéltetett. Ezen Ítélet jogerőre emelked­vén, ennek végrehaj thatása czéljából a budapesti kir. főügyész 1906. évi Julius hó 12-én 3703. f. tt. már 10-én, csütörtökön. 1906. szám alatt kelt felterjesztésében nevezett orsz. képviselő mentelmi jogának felfüggesztését kéri. Minthogy a felterjesztés az erre illetékes ható­ságtól érkezett, s minthogy zaklatás esete nem forog fenn : a mentelmi bizottság tisztelettel javasolja, hogy Visontai Soma orsz. képviselő mentelmi joga ez ügyben függesztessék fel. Elnök : Ha szólni senki sem kivan, a vitát be­zárom. Kérdem a t. házat, elfogadja-e a mentelmi bi­zottság javaslatát, igen vagy nem ? (Igen.) Ha igen, akkor azt elfogadottnak jelentem ki, és ennek alap­ján kimondom, hogy Visontai Soma orsz. képviselő mentelmi joga ebben az ügyben felfüggesztetik. Következik a mentelmi bizottság jelentése (írom. 272) Kardos Samu országgyűlési képviselő mentelmi ügyében. Az előadó urat illeti a szó. Kálosi József előadó : T. ház ! Az iratoknál fekvő 3739/1906. k. ü. sz. vádirat szerint a nagy­becskereki kir. ügyész Kardos Samu orsz. képvi­selőt a Btk. 298. §-ában meghatározott párviadal vétségével vádolja, melyet elkövetett az által, hogy Nagybecskereken 1906. évi Julius hó 15-én dr. Pap Dezső ügyvédjelölttel kardpárbajt vivott, a ki őt meg is sebesítette. A nagybecskereki kir. törvényszék vádtaná­csának megkeresése alapján a szegedi kir. főügyész 3813/1906. f. ü. szám alatt 1906. szeptember 23-án kelt felterjesztésében a bűnvádi eljárás folytathatása végett nevezett orsz. képviselő men­telmi jogának felfüggesztését kéri. Minthogy a felterjesztés az erre illetékes hatóságtól érkezett, s minthogy zaklatás esete nem látszik íenforogni : a mentelmi bizottság tisztelettel javasolja, hogy Kardos Samu orsz. képviselő mentelmi joga ez ügyben függesztessék fel. Elnök : Ha szólni senki sem kíván, kérdem a t. házat, méltóztatik-e a mentelmi bizottság javas­latát elfogadni, igen vagy nem ? (Igen !) Ha igen, akkor azt elfogadottnak jelentem ki, és ennek alapján kimondom, hogy Kardos Samu orsz. képviselő — ne méltóztassanak folytonosan kon­verzálni, a mikor a határozatot kimondom — ismétlem, ennek alapján kimondom, hogy Kardos Samu orsz. képviselő mentelmi joga ebben az ügyben felfüggesztetik. Következik a mentelmi bizottság jelentése (írom. 273) Fogarassy Zsigmond orsz. képviselő mentelmi ügyében. Az előadó urat illeti a szó. Kálosi József előadó : T. ház ! Halassy Tibor debreczeni lakos, honvédhuszár főhadnagy bűn­vádi feljelentése alapján a szatmárnémetii kir. ügyészség 2339/1905. sz. indítványával Fogarassy Zsigmond országgyűlési képviselő ellen a btk. 401. §-ába ütköző, s a 402. §. szerint minősülő magán­okirathamisitás bűntette miatt a bűnvádi eljárás folytatását szorgalmazza, mivel gyanú merült fel arra nézve, hogy a nevezett országgyűlési képviselő a Halassy Tibor által ő hozzá intézett másolatban az iratok között levő feljelentéshez 5. és 111. alatt

Next

/
Oldalképek
Tartalom