Képviselőházi napló, 1905. I. kötet • 1905. február 17–junius 21.

Ülésnapok - 1905-3

14 3. országos ülés Í9u5 jobb- és a baloldalon: Helyre!) Szavazás előtt kérem a képviselő urakat, foglalják el helyeiket. (Élénk helyeslés.) Kerese György korjegyző (olvassa a névsort). Korelnök: Fel fog olvastatni a távol voltak névsora. Gr. Teleki Páf korjegyző (olvassa a távol voltak névsorát). Korelnök: A beadott szavazatok a ház szine előtt, az elnöki emelvény asztalán ös=ze fognak számíttatni. (Megtörténik.) Jelentem, hogy az elnöki állásra 407 szava­zat adatott be. Ebből Justh Gyula képviselő­társunk 230, (Éljenzés és taps a baloldalon és a középen.) Tallián Béla pedig 168 szavaza­tot kapott, üres volt 9. Ennélfogva Justh Gyula képviselő 53 szó- és 27 átalános többséggel e ház elnökévé megválasztatott. (Hosszantartó élénk éljenzés és taps a baloldalon és a középen.) Az alelnökök választása előtt az ülést 10 perezre felfüggesztem. (Szünet után.) Korelnök: Az ülést folytatjuk. Először is ki kell igazitanom az eredményt, a melyet nem mond­tam ki egészen ugy, mint helyes lett volna. (Halljuk! Halljuk!) Az eredményt most kiigazít­juk. Az eredmény az, hogy 407 szavazat ada­tott he, a melyből 9 üres volt, tehát a be­adott érvényes szavazatok száma 398. _ Ebből 230 esett Justh Gyula képviselő úrra (Éljenzés a baloldalon) és 168 szavazat esett Tallián Béla képviselő úrra; igy tehát Justh Gyula képviselő urnak általános töbsége 62. (Elénk éljenzés és taps a baloldalon.) Következik a szavazás a ház két alelnökére. A névsort olvasni fogja ifj. Madarász József, a távollevőket jegyzi gr. Teleki Pál korjegyző. Ifj. Madarász József korjegyző (olvassa a névsort. A képviselők beadják szavazólapjaikat). Korelnök: Fel fog olvastatni a távolmaradtak névjegyzéke. Gr. Teleki Pál korjegyző (olvassa a távol­maradtak névsorát). Korelnök: A beadott szavazatok a ház szine előtt össze fognak számláltatni. (Megtörténik.) Az: alelnökökre beadatott összesen 395 szavazat, ebből üres volt egy, és igy érvényes szavazat beadatott 394. Ebből Bolgár Ferencz képviselő ur kapott 232 szavazatot, (Éljenzés a baloldalon.) Rakovszky István képviselő ur jjedig 229 szavazatot. Ézenkivül esett Dókus Ernőre 162, Issekutz Győzőre 123, Kovacsevics Istvánra 36, Barabás Bélára 2, Thaly Kálmánra 1, Makkai Zsigmondra 1 szavazat. (Elénk éljenzés és taps a baloldalon. Nagy zaj. Korelnök csen­get.) E szerint Bolgár Ferencz 70. Rakovszky István pedig 67 szótöbséggel alelnökké meg­választatott. (Elénk éljenzés balról.) Következik most hat jegyző ós a háznagy megválasztása. (Felkiáltások a jobboldalon: Hol­február 21-én, kedden. nap! Felkiáltások a baloldalon: Ma! Zaj, Halljuk!) Ezen választásnak okvetlenül még ma kell megtörténni, ezt a házszabályok rendelik. (He­lyeslés a baloldalon.) A névsort olvassa Bittó Dénes, a távol­lévőket gr. Teleki Pál jegyző jegyzi. (Folytonos nagy zaj.) TJgy hiszem, a t. képviselő urak azt akarják, hogy a választás rendesen menjen; (Helyeslés.) akkor kérem a t. képviselő urakat, hogy a középről méltóztassanak eltávozni és helyeikre menni ugy a jobb, mint a baloldalon, (Helyeslés. Halljuk! Halljuk!) Bittó Dénes korjegyző (olvassa a névsort. A képviselők beadják szavazólapjukat). Korelnök: Következik a másodszori olvasás. Kerese György korjegyző (olvassa a távol­maradottak névsoréit). Korelnök: A beadott szavazatok össze fog­nak számittatni, azután az eredmény ki fog hirdettetni a képviselőháznak. (Korelnök és kör­jegyzők összeszámítják a beadott szavazatokat.) A hat jegyző választására nézve az ered­ményt ki fogom hirdetni. (Halljuk ! Halljuk !) Beadatott összesen 373 szavazat. Ezen szavaza­tokból kapott Hammersberg László 332, Posgay Miklós 332, Salamon Géza 332, Szakáts Zol­tán 332, Zboray Miklós szintén 332 szavazatot, Hertelendy László pedig 286 szavazatot. Ez a legtöbb szavazatot nyert hat jegyző, tehát ezeket, a. ház megválasztott jegyzőinek kinyilváni­tom. (Elénk éljenzés a baloldalon.) A többi sza­vazatok megoszlottak. Következik a háznagyra történt szavazás eredményének kihirdetése. (Halljuk! Halljuk!) Beadatott összesen 371 szavazat, s ezek közül Tóth János képviselő kapott 229 szavazatot, (Elénk éljenzés és taps a báloldalon és a közé­pen.) Csávosy Béla 142 szavazatot. A többi szavazatok megoszlottak, Tóth János képviselő tehát 87 szavazat-többséggel háznagygyá meg­választatott. (Elénk éljenzés és taps a baloldalon és a középen.) T. képviselőház! (Halljuk! Halljuk!) Mind­azon teendőket, a melyeket a házszabályok a korelnökre és^ a korjegyzőkre hárítanak, ezzel el­végeztük. (Élénk éljenzés a baloldalon és a középen.) Ennélfogva magunkat továbbra is t. képviselőtársaink tapasztalt jóindulatába ajánlva, a ház működésére és a hazára áldást kivá­nunk. (Élénk éljenzés és taps a baloldalon és a középén.) Kossuth Ferencz képviselő ur kivan szólni. Kossuth Ferencz: T.képviselőház! (Halljuk! Halljuk!) Azt hiszem, hogy a közérzületet fe­jezem ki, midőn tiszteletreméltó korelnökünknek az egész ház nevében köszönetet mondok helyes működéseért (Élénk éljenzés a baloldalon és a középen.) és köszönetet mondok a kor jegyzők­nek is. (Elénk éljenzés a baloldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom