Képviselőházi napló, 1905. I. kötet • 1905. február 17–junius 21.

Ülésnapok - 1905-3

3. országos ülés ití05 február 2í~én, kedden. 13 Majthényi Ádám, Malatinszky György, Miksa Imre, Markos Gyula,, Molnár János, Návay La­jos, Neiszidler Károly, Nyíri Sándor, Pavlovics Ljubomir, Semsey Boldizsár, br. Stojanovics Iván, Szalay László, Szappanos Tstván, Szász József, Széll Kálmán, Szentiványi Árpád, Sziklay Ede, Szmrecsányi György, Trubinyi János, Zboray Miklós, gr. Zichy Miklós, gr. Zichy Vladimir, Visontai Soma, gr. Andrássy Sándor, Babó Mshály, Búza Barna és Osányí Sándor képviselőket, mint a kiknek megbízóleveleik ki­fogástalan választásokra vonatkoznak, az a) jegyzékbe foglalta. Azonban két képviselőnek, névszerint: Jankovich Marczell és Pop Cs. István, megbízóleveleit a b) osztályba sorozta azért, mert Jankovich Marczell választási jegyző­könyvéből kitűnik az, hogy a minimális egy órai záróra helyett csak félórás záróra tüzetett ki, a Pop Cs, István képviselőre vonatkozó általános választási jegyzőkönyvből pedig ki­tűnik az, hogy az őt ajánló tiz egyén felsorolva nincs. Van szerencsém továbbá jelenteni, hogy a titkos szavazás az állandó igazoló-bizottságba választandó egy rendes és egy póttagra meg­történvén, az állandó igazoló-bizottságba rendes tagnl gr. Hadik Béla, póttagnak pedig Vargha Károly képviselőt választotta meg; az ügy elő­adásával pedig Kálosi József képviselőt bizta meg. Végül az osztály megbízásából van szeren­csém bejenteni, hogy a horvát képviselők meg­bízóleveleinek megtekintésénél a bizottság azt tapasztalta, hogy először azok nem hiteles és nem is hű fordításban mutattattak be, de külö­nösen hogy ezen megbízólevelek nek következő kifejezése: »hogy az illető horvát képviselők a magyar össz-(együttes)országgyülésbe küldettek ki«, a bizottság nézete szerint nem látszik meg­felelni a törvényeknek, (ügy van! Ugyvan! a baloldalon.) Korelnök: Következik az első osztály elő­adójának jelentése. Egry Béla, az I. osztály előadója: T. képviselő urak ! Van szerencsém tisztelettel jelenteni, hogy az első osztály Polónyi Géza képviselő elnöklete alatt megvizsgálta a kilenczedik osztályba sorozott képviselőknek megbízóleveleit, összesen 48-at, a melyek közül 43-at kifogástalannak találván, az a) pontba sorolta és pedig névszerint a következő képviselők megbízóleveleit: gr. Andrássy Tivadar. Angyal József, gr. Batthyány József, Bay Lajos, gr. Benyovszky Móricz, Bittó Dénes, Bornemisza Lajos, Osépán Géza, Dókus Ernő, Ertl János, gr, Esterházy Kál­mán, gr. Esterházy Mihály, Ferdinándy Béla, Eernbach Károly, Förster Ottó, Gyárfás Endre, gr. Hadik Béla, Hertelendy László, Hédervári Lehel, Hock János, Justh Ferencz, b. Kaas Ivor, Kálosi József, Komjáthy Béla, Meczner Béla, Morzsányi Károly, Nedeczey János, Pin­kovich Elemér, Rosenberg Gyula, Rubinek Gyula, Simonyi-Semadam Sándor, Suciu János, Szki­csák Ferencz, Szluha István, Szunyog Mihály, Vancsó Gyula, Vargha Károly. Zanella Richárd, Ivánka Oszkár, Milekics Tyiro, Piiverics József, Popovics István, Sliepcsevics Dusán. A házszabályok 12. §-ának b) pontja alá két képviselőt soroltunk, és pedig Geréb János és Nagy Emil országgyűlési képviselőket azért, mert megbízóleveleikben mind a tiz ajánlónak neve felsorolva nem lett. A c) osztályba három képviselőt osztottunk, t. i. Dámján Vazul, Révai Mór és Rónay Elemér képviselőket. Dámján Vazult és Rónay Elemért azért, m^rt meg­választatásuk ellen panasz lett benyújtva, Révai Mór képviselő urat pedig azért, mert válasz­tását kérvénynyel támadták meg. Van szerencsém végül tisztelettel jelenteni, hogy az állandó igazoló-bizottságba a házszabá­lyok értelmében rendes tagul Polónyi Gézát, póttagul pedig gr. Batthyány Tivadart válasz­totta meg az I. igazoló osztály titkos szavazás utján. Korelnök: Jelentem a képviselőháznak, hogy az osztályok által megvizsgáltatott 447 képviselő részéről beadott megbízólevél. Ezek közül kifogástalan és így az a) pont alá sorol­tatott 418, kifogás alá esett és a b) pont alá soroltatott 25, panaszszal, illetőleg kérvénynyel támadtatott meg és így a c) pont alá sorol­tatott 4. Időközben azonban jelentés érkezett a Kúriától két kérvény felől: az egyik Blaskovics Sándor, a másik Rudnay István képviselő választása ellen adatott be. Továbbá a képviselő­házhoz magához beadatott három panasz: Mi­hályi Tivadar, Hodzsa Milán és Radisics Jenő választása ellen. Drakulics Pál képviselő a házszabályok értelmében kifogást tett és azt Írásban is beadta Somogyi Aladár és Horváth József képviselők választása ellen. Ennek folytán a házszabályok 14. §-a értelmében az utóbb emiitett képviselők meg­bízólevelei a kifogástalan megbízólevelek sorából kitöröltetnek és a megtámadottak jegyzékébe vétetnek át. Most még a házszabályok szerint kijelentem, hogy a b) és c) pont alá sorozott kép­viselők mindaddig, mig a további határozatok meg nem hozatnak, tagsági jogaikat időlegesen gyakorolhatják. Napirend szerint következik a ház tiszt­viselőinek megválasztása. Legelőször is az elnökre történik a szavazás. Mielőtt ez megtörténnék, felolvastatom a házszabályok idevonatkozó 17. és 203. §-ait. Kerese György korjegyző (olvassa a ház­szabályok 17. §-át). Korelnök: Kérem felolvasni a házszabályok 233. § át, Kerese György korjegyző (olvassa a 233. §-l). Korelnök: Következik a szavazás. A név­sort olvasni fogja Kerese György, a távollévőket jegyzi gr. Teleki Pál korjegyző. (Felkiáltások a

Next

/
Oldalképek
Tartalom