Képviselőházi napló, 1905. I. kötet • 1905. február 17–junius 21.

Ülésnapok - 1905-2

2. ORSZÁGOS ÜLÉS 1905 február 18-án, szombaton, Madarász József korelnök elnöklete alatt. Tárgyai: A jegyzőkönyv hitelesítése. — Az országgyűlés megnyitására vonatkozó királyi leirat kihirdetése. — A jegyzőkönyv erre vonatkozó pontjának hitelesítése. — A megbízólevelek beadása. — A horvát-Bzíavon­dalmát országgyűlés által a képviselőházba küldött 40 tag névsorának és megbízóleveleinek bemuta­tása. — A képviselőknek osztályokba való sorsolása. A kormány részéről jelen vannalc: gr. Tisza István, Lukács Lászlő, Nyíri Sándor, Plósz Sándor, Hieronymi Károly, Berzeviczy Albert, Tallián Béla, Cseh Ervin. (Az ülés kezdődik cl. e. 10 óra 10 percekor,) Korelnök: Méltóztassanak helyüket elfog­lalni. Az ülést megnyitom. A mai ülés jegyzőkönyvének vezetésével Bittó Dénes korjegyzőt bízom meg; a balfelől felszólalókat Kerese György, a jobbfeló'l fel­szólalókat pedig Kállay Tamás korjegyző fogja jegyezni. Méltóztassanak meghallgatni a múlt ülés jegyzőkönyvét. Ifj. Madarász József korjegyző (olvassa a február 17-én tartott ülés jegyzökönyvét). Korelnök: Kérdem a t. képviselőket: van-e valakinek a jegyzőkönyv irányában észrevétele ? Ugron Gábor: T. ház! Helytelennek tar­tom a jegyzőkönyv ezen kitételét: »az ide vo­natkozó törvény«, mert az illető törvénynek évét és számát meg kell nevezni. Korelnök: A jegyzőkönyv ilyen értelemben ki fog igazíttatni. A kormányelnök ur kivan szólni. (Halljuk ! Halljuk !) Gr. Tisza István miniszterelnök: Tisztelet­tel jelentem, hogy egy legkegyelmesebb királyi leirat (írom. 1) érkezett. Kérem, méltóztassék annak felolvasását és a főrendiházhoz való át­küldését elrendelni. Korelnök: A királyi leirat fel fog olvas­tatni. Felhívom Szúnyog Mihály korjegyzőt, ol­vassa fel a királyi leiratot. Szunyog Mihály korjegyző (olvassa): Mi I, Ferencz József, Isten kegyelméből ausztriai császár, Csehország királya stb. és Magyar­ország apostoli királya. Hű Magyarországunk és Társországai zászló­sainak, egyházi és , világi főrendéinek és kép­viselőinek, kik az Általunk 1905. évi február hó 15. napjára Budapest fő- és székvárosunkba összehívott országgyűlésen egybegyülvék, királyi üdvözletünket. Kedvelt Híveink! Közbejött akadályok miatt a jelen országgyűlést atyai szivünk óhajtása sze­rint trónbeszéddel meg nem nyithatván, azt jelen leiratunkkal ezennel megnyitottnak nyilvánítjuk. Kikhez egyébiránt királyi kegyelmünkkel állan­dóan hajlandók maradunk. Kelt Bécsben, 1905. évi február hó 16-án. Ferencz József s. k,, gr. Tisza István s. k, Korelnök: A leérkezett királyi leirat hódoló tisztelettel tudomásul vétetik; egyúttal a főrendi­házzal közöltetni fog. Kérem a jegyzőkönyvnek erre vonatkozó pontját most hitelesíteni. Fel fog olvastatni. Bittó Dénes korjegyző (olvassa a jegyző­könyv vonatkozó pontját). Korelnök: Hitelesíttetik. Következik a megbízólevelek beadása. A képviselők névsora fel fog olvastatni. Felkérem tehát a képviselő urakat, hogy meg­bízóleveleiket a ház asztalánál ifj. Madarász József és Szúnyog Mihály korjegyzőknek át­adni szíveskedjenek. Ha valamelyik képviselő meg van bizva, hogy képviselőtársa helyett be­adja a megbízólevelet, azt akkor adja be, mikor az illetőnek a neve felolvastatik. A névsort olvassa gr. Teleki Pál, a távollévőket jegyzi Kerese György. (Zaj.) Nagyon kérem a képviselő urakat, hogy méltóz-

Next

/
Oldalképek
Tartalom