Képviselőházi napló, 1905. I. kötet • 1905. február 17–junius 21.

Tartalom. IX Kossuth Ferencz indítványának megokolása a magyar autonóm vámtarifa elkészítése tárgyában. — Simonyi-Semadam Sándor indítványának megokolása a kivándorlásról szóló 1903 : IV. t.-cz. módosítása tárgyában 995 29. országos ülés. 1905. évi május hó 26-án. A jegyzőkönyv hitelesítése. — Elnöki előterjesztések. — A III. bíráló-bizottság jelen­tésének' benyújtása Miháli Tivadar megbízólevele tárgyában s Egry Béla, ez ügyben kiküldött vizsgálóbiztos eskütétele. — Darányi Ferencz mentelmi joga megsértését jelenti be. — A mentelmi bizottság jelentésének tárgyalása Hodzsa Milán, Szulyovszky Dezső, dr. Molnár Albert (kétrendbeli), b. Kaas Ivor (kétrendbeli), dr. Bozóky Árpád (kétrendbeli), Ugron Gábor, Kapotsfy Jenő, Russu Sirianu János (háromrendbeli), Artim Mihály, Török Ferencz, Lengyel Zoltán (kétrendbeli), Krasznay Ferencz, Zlinszky István és Fogarassy Zsigmond mentelmi ügyeiben 313 30. országos ülés. 1905. évi május hó 27-én. A jegyzőkönyv hitelesítése. — Elnöki előterjesztések. — A gazdasági bizottság jelenté­sének benyújtása a ház Julius, augusztus ós szeptember havi költségvetéseiről. — A naplóbiráló-bizottság ügyrendjének beterjesztése. — Az indítvány és interpellácziós­könyvek bemutatása. — A kérvények I. sorjegyzékének tárgyalása, — Udvary Ferencz interpellácziója a miniszterelnökhöz mint belügyminiszterhez a kivándorlási ügynökök meghatalmazásának megszüntetése tárgyában 332 31. országos ülés. 1905. évi május hó 29-én. A jegyzőkönyv hitelesítése. — Elnök bejelenti gr, Keglevich István elhunytát s b. Bánffy Dezsőnek a pápai választókerület képviseletéről való lemondását, — Egyéb elnöki előterjesztések. — A VII. biráló bizottság jelentésének benyújtása a Radisics Jenő választása ellen beadott panasz s ennek alapján elrendelt vizsgálat tárgyában. — A VIII. biráló-bizottság jelentésének benyújtása a gr. Hadik Sándor választása ellen beadott panasz s ennek alapján elrendelt vizsgálat tárgyában és Endrey Gyula, az utóbbi ügyben kiküldött vizsgáló-biztos eskütétele. — A kivándorlási bizottság 31 tag­jának megválasztása és több bizottságban megüresedett helyek betöltése. — A gazda­sági bizottság jelentése a képviselőház Julius, augusztus és szeptember havi költség­vetéséről. — Kossuth Ferencz indítványának tárgyalása a magyar autonóm vámtarifa elkészítése ügyében. — A bizottsági választások eredményének kihirdetése 351 32. országos ülés. 1905. évi május hó 30-án. A jegyzőkönyv hitelesítése. — Elnöki előterjesztések. — Zlinszky István Perczel Dezső képviselő ellen összeférhetlenséget jelent be. — Kossuth Ferencz indítványának tárgya­lása a magyar autonóm vámtarifa elkészítése ügyében 370 33. országos ülés. 1905. évi május hó 31-én. A jegyzőkönyv hitelesítése. — Elnöki előterjesztések. — Mezőssy Béla, a IV. bíráló­bizottság által Radisics Jenő választása ügyében kiküldött vizsgálóbiztos eskütétele. — A számvizsgáló-bizottság jelentésének benyújtása a képviselőháznak a múlt év I. és II. felében vezetett számadásairól. — Az indítvány- és interpellácziós-könyvek bemutatása.— Kossuth Ferencz indítványának tárgyalása a magyar autonóm vámtarifa elkészítése ügyében 382 3í. országos ülés. 1905. évi június hó 2-án. A jegyzőkönyv hitelesítése. — Elnöki előterjesztések, ezek során a kir. Ouria átiratának bemutatása a Szkicsák Ferencz választásának érvénytelenítése iránt folyamatba tett eljárás megszüntetése tárgyában s ennek alapján nevezett képviselő végleges igazolása,— A függőben lévő indítványok és interpellácziók jegyzékének felolvasása, —- A kérvény] bizottság jelentésének benyújtása a kérvények II. sor jegyzékéről. — Kossuth Ferencz indít­ványának folytatólagos tárgyalása a magyar autonóm vámtarifa elkészítése ügyében. — A kérvények I. sorjegyzékének folytatólagos tárgyalása 408 KÉrvn. NAPLÓ. 1905 —1910. 1. KÖTET. n

Next

/
Oldalképek
Tartalom