Képviselőházi napló, 1905. I. kötet • 1905. február 17–junius 21.

Ülésnapok - 1905-10

."•)(» 10. országos ülés 1905 április 7-én, pénteken. Trauschenfels Emil, Vanosó Gyula, Vészi József, b. Vojnits István, Werner Gyula, Zeyk Károly, Zsámbokréthy Emil, gr. Zselénszki Róbert, An­gyal József, Apáthy Péter, Balogh Mihály (máramarosi), Belitska Béni, Berzeviczy Albert, gr. Bethlen Balázs, gr. Bethlen Sándor, b. Bor­nemisza Elemér, Bornemisza Lajos, Bőlöny Jó­zsef, Bruciner Vilmos, Buteán János, Ciocán János, Comsia Miklós, Copony Traugott, Crausz István, gr. Csáky Lajos. Cseh Ervin, b. Dániel Ernő, Deésy Géza, Demko Kálmán, Dókus Ernő, Dragoneszku Döme, Dedovics György, Erdély Sándor, Ertl János, Elnök: Kérem Hammersberg jegyző urat, hogy a távollévők jegyzékét méltóztassék fel­olvasni. Hammersberg László jegyző {olvassa a tá­vollévő képviselők névsorát). Távol voltak: Fogarassy Zsigmond, Gavra­nics Péter, Gyurgyevics Vászó, gr. Hadik Sán­dor, Hegedüs Károly, Hencz Károly, Hermán Ferencz, Hertelendy László, Hinléder Ernő, Hintz Ernő, Hock János, Hodzsa Miiem, Holezer János, Ajtics-Horváth Dezső, Hilberth Károly, b. Inkey József, Issekutz Győző, Justh Ferencz, Josipovich Imre, Josipovich Lajos, Kabdebó Ger­gely, Kabos Ferencz, Kapotsfy Jenő, gr. Kará­tsonyi Jenő, Kállay Tamás, Kállay Uhui, gr, Károlyi Mihály, gr. Károlyi Sándor, Kecskeméti Ferencz, gr. Khuen-Héderváry Károly, Kiss Pál, Koller Tivadar, Kossutii Ferencz, Kuales Godo­fréd, Kun Árpád, Kiss Oszkár, Koszovacz Fri­dolin, Kovácsevics István, Krajacz Lászlő, Kraj­csovics Ottó, gr. Kulner Lajos, Lányi Bertalan, Lázár László, Lázár Pál, Lónyay Géza, id. Madarász József, Markbreit Gyula, Mezőssy Béla, Mihályi Tivadar, Miklós Ödön, Mikszáth Kaiméin, Miloszavljevics Milán, Molecz Dani, Molnár Jenő, Morzsányi Károly, Mukits Si­mon, Makszimovics Milán, Martinecz Ignácz, Maseg Lipót, Masics Illés, Milekics Tyiro, Nagy Ferencz, Nedeczey János, Neiszidler Károly, Novácu Aurél, Nedeljkovics Tivadar, Nemcsics Szlavólyul, Oberth Károly, Osztro­luczky Miklós, Pap Géza, Patyánszky Elek, Pavlovics Ljubomir, Perczel Dezső, Pildner Ferencz, Pinkovich Elemér, Polczner Jenő, Polónyi Géza, Pop Cs. István, Pavics Ármin, Pliverics József, Popovics István, Popovics Vászin István, Ráth Endre, Rátkay László, Révai Mór, Rigó Ferencz, Rónay Elemér, Rónay Ernő, Rubinele Gyula, Rudnyánszky György, Russu Sirianu János, Ratkovics Iván, Sándor János, Sándor Pál, Schmidt József, Serbán Miklós, gr. Serényi Béla, b. Stojanovics Iván, Saciu János, Saj Ferdinánd, Silovics József, Sliepcsevics Dusán, Sorák Péter, Spevecz Ferencz, Stekovics János, Sumánovics Szveti­szláv, Szcday Lajos, Szentiványi Árpád, b. Szent­kereszty György, Széll Kálmán, Szluha János, Szombathy György, gr, Sztáray Sándor, Szunyog Mihály, Tellecsky Kristóf, Török Béla, Török Bertalan, Trubinyi János, Tomasics Miklós, Várady Károly, Vermes Zoltán, Vertén Endre, Vietoris Miklós, Vlád Aurél, gr. Wenck­heim István, b. Wesselényi Miklós, Zanelia Richárd, Zboray Miklós, Zlinszky István, gr. Andrássy Géza, gr. Andrássy Sándor, gr. Andrássy Tivadar, gr. Apponyi Albert, Avra­meszku Pachomius, Adamovics Béla, Barcsay Lomokos, Baross Jusztin, gr. Batthyány Lajos, gr. BaWtyány Zsigmond, Bauer Mihály, Bay Lajos, Blaskovics Sándor, Boncza Miklós, Botka Béla, Bozóky Árpád. Burgyán Aladár, Barlovics István, Bénák Károly, Csávossy Béla, gr. Csekonics Gyula, Csejoreghy István, CsiUaghy György, Chavrak-Letovanicski Levin, Csincsek Flórián, Dámján Vazid, Dániel Gá­bor, b. Dániel Tibor. Darányi Ferencz, Désy Zoltán, Dömötör Mihály, Dörr Soma, Draladics Pál, gr. Erdödy Gyula, gr. Esterházy Kálmán, Egersdorfer Sándor. Elnök: Kihirdetem a szavazás eredményét. (Halljuk! Halljuk!) Igazolt képviselő van: ma­gyarordzági 405, horvát-szlavonországi 39, össze­sen 444. Az elnök nem szavazott. Távol volt 169 képviselő. Igennel szavazott 188 képviselő, nemmel szavazott 86, ennélfogva tehát 102 szó­többséggel Kossuth Ferencz indítványát a kép­viselőház elfogadta, (Éljenzés balfelöl.) Ebhez képest határozatkép kimondom, (Halljuk! Hall­juk !) hogy a képviselőház elhatározta, hogy az a cselekvés és kijelentés, a melylyel az 1901— 1905. évi országgyűlés képviselőházának 1904. évi november hó 18-dikán tartott ülésében az úgynevezett Dániel Gábor-féle határozati javas­lat elfogadottnak nyilváníttatott, semmis és jog­érvénytelen. (Elénk helyeslés és éljenzés a bal­oldalon.) Minthogy az a cselekmény és kijelentés a házszabályokat, a törvényes tanácskozási ren­det súlyosan megsértette, ugyanazért e cselek­mény és kijelentés nyoma a jegyzőkönyvből és naplóból töröltetik. (Élénk helyeslés és éljenzés a baloldalon.) Most következik a napirendnek harmadik tárgya, Kossuth Ferencz képviselő ur indítványá­nak (írom. 6) tárgyalása, melyben egy huszonegy • tagból álló felirati bizottság kiküldését javasolja. Kérem az indítvány felolvasását. Hammersberg László jegyző (olvassa az in­dítványt). Elnök: Thaly Kálmán képviselő ur kíván szólni! Thaly Kálmán: T. ház! Kossuth Ferencz t. képviselőtársunk és pártvezérem tegnap egy nagyfontosságú indítványt adott be és indokolt meg, t. i. hogy mennyire szükség van arra, hogy a ház, illetőleg a többségben lévő pártok a ma­guk álláspontját ugy a koronának, mint a nem­zetnek tájékoztatására kifejtsék, hogy így a jelenleg is még fennálló súlyos, bonyolódott helyzetből a kibontakozást elősegítsük. Igaz, hogy ő Felsége a király nem méltóztatott trón­bsszéddel megnyitni az országgyűlést, hanem

Next

/
Oldalképek
Tartalom