Képviselőházi napló, 1905. I. kötet • 1905. február 17–junius 21.

Ülésnapok - 1905-29

29. ORSZÁGOS ÜLÉS 1905 május 26-án, pénteken, Justh Gyula elnöklete alatt. Tárgyai: A jegyzőkönyv hitelesítése. — Elnöki előterjesztések. — A III. biráló-bizottság jelentésének benyújtása Miháli Tivadar megbízólevele tárgyában, s Fgry Béla, ez ügyben kiküldött vizsgálóbiztos eskü­tétele. — Darányi Ferencz mentelmi joga megsértését jelenti be. — A mentelmi bizottság jelentésének tárgyalása Hodzsa Milán, Szulyovszky Dezső, dr. Molnár Albert (kétrendbeli), b. Kaas Ivor (kétrend­beli), dr. Bozóky Árpád (kétrendbeli), Ugron Gábor, Kapotsfy Jenő, Eussu Siriann János (háromrend­beli), Artim Mihály, Török Ferencz, Lengyel Zoltán (kétrendbeli), Krasznay Ferencz, Zlinszky István és Fogarassy Zsigmond mentelmi ügyeiben. A kormány részéről senki sincs jelen. (Az ülés kezdődik d. e. 10 óra 50 perczJcor.) Elnök: Az ülést megnyitom. A mai ülés jegyzőkönyvét Hertelendy László jegyző ur fogja vezetni; a javaslatok mellett felszólalókat Szakáts Zoltán, az azok ellen fel­szólalókat pedig Okolicsányi László jegyző ur jegyzik. Mindenekelőtt hitelesíttetni fog a múlt ülés jegyzőkönyve. Kérem a jegyző urat, olvassa fel a múlt ülés jegyzőkönyvét. Hertelendy László jegyző (olvassa az 1905. évi május hő 25-én tartott ülés jegyzökönyvét). Elnök: Kérdem: van-e valakinek észrevétele a most felolvasott jegyzőkönyv ellen ? (Nincs!) Ha senkinek sincs észrevétele, a jegyzőkönyvet hitelesítettnek jelentem ki. Bemutatom Balogh Mihály nagyszalontai képviselő levelét, melylyel fegyvergyakorlatra történt behivatása miatt 40 napi szabadságidő engedélyezését kéri. A ház a kért szabadságot a nevezett kép­viselőnek megadja. Bemutatom Szivák Imre országgyűlési kép­viselő levelét, melylyel mentelmi bizottsági tagságáról lemond. A ház a lemondást tudomásul veszi, s a megüresedett tagsági hely betöltéséről annak idején fog intézkedni. Jelentem a t. háznak, hogy a függő állam­adósság ellenőrzésére kiküldött országos bizottság megalakult, s elnökéül gr. Scbönborn-Buchheim Frigyest, alelnökéül Lukáts Gyulát, jegyzőjéül pedig Buzáth Perenczet választotta meg. Tudomásul szolgál. KÉPVH. 2TAPLÓ. 1905 1910, I. KÖTET. Bemutatom Pozsony és Esztergom vár­megyék közönségének feliratát, márczius 15-iké­nek nemzeti ünneppé nyilvánítása érdekében; Esztergom vármegye közönségének feliratát, a rétek és legelők adójának szárazság vagy bel­vízkár miatti elengedése iránt. Tárgyalás és jelentéstétel végett kiadatnak a kérvényi bizottságnak. Bemutatom a Kisfaludy-Társaság elnöksé­gének levelét, melylyel a képviselőházat a társa­ságnak folyó hó 31-én délután öt órakor a Tudományos Akadémia dísztermében rendezendő Jókai Mór-emlékünnepére meghívja. Tudomásul szolgál. Barabás Béla, a III. biráló-bizottság elnöke kíván a háznak jelentést tenni. Barabás Béla, a III. biráló-bizottság elnöke: T. ház! Miháli Tivadar, Szolnok-Doboka vár­megye Nagyilonda kerületében megválasztott országgyűlési képviselő megbízólevele ellen Zucker­mandel Lázár és társai a képviselőházhoz panaszt nyújtottak be. A panasz sorsolás utján a III, bíráló-bizottságnak lett kiosztva. A biráló-bizott­ság tárgyalás alá vette a panaszt és tekintettel arra, hogy a házszabályok 62. §-ának 2. pontja értelmében számbavehető támpontok forogtak fenn arra nézve, hogy a 71. §. b), c) és d) pont­jaiba ütköző és ott körülirt cselekmények és mulasztások elkövettettek és azoknak a választás eredményére döntő befolyásuk volt, ennek alap­ján a biráló-bizottság ezen ügyben egyhangú határozattal a 71, §. b), c) és d) pontjai alapján a vizsgálatot elrendelte. Ezt az iratok kapcsán azzal a tisztelet­teljes kéréssel jelentem be a t. háznak, méltóz­tassék a vizsgálóbiztos kiküldése iránt intézkedni és azt kiküldeni, A vizsgálóbiztosi tisztre a biráló­40

Next

/
Oldalképek
Tartalom