Képviselőházi napló, 1905. I. kötet • 1905. február 17–junius 21.

Ülésnapok - 1905-26

26. ORSZÁGOS ÜLÉS 1905 május 22-én, hétfőn, Justh Gyula elnöklete alatt. Tárgyai: A jegyzőkönyv hitelesítése. — Elnök bejelenti gr. Andrássy Tivadar elhunytát. — Egyéb elnöki elő­terjesztések ; ezek során Serbán Miklós időközi választáson megválasztott képviselő megbízólevelének be­mutatása ; b. Bánffy Dezső Szeged város I, választókerületében megválasztott képviselő, továbbá a kir. Curia bemutatott átiratai alapján gr. Esterházy Kálmán és Markbreit Gyula képviselők végleges igazolása ; az összeférhetlenségi állandó bizottság ítéletének bemutatása Kabdebo Gergely összeférhetlenségi ügyében ; Krasznay Ferencz mentelmi joga megsértésének bejelentése. — A mentelmi bizottság jelenté­sének bemutatása Hodzsa Milán, Szulyovszky Dezső, Molnár Albert, b. Kaas Ivor, Bozóky Árpád, Ugron Gábor, Kapotsffy Jenő, Russu Sirianu János, Artim Mihály, Török Ferencz, Lengyel Zoltán, Krasznay Ferencz, Zlinszky István és Fogarassy Zsigmond mentelmi ügyeiben. — Hock János és Káth Endre mentelmi joguk megsértését jelentik be. — A következő ülés idejének és napirendjének megállapítása. A kormány részéről jelen vannak: gr. Tisza István, Berzeviczy Albert. (Az ülés kezdődik d. e. 11 óra 35 perczkor.) Elnök: Az ülést megnyitom. A mai ülés jegyzőkönyvét vezeti Hertelendy László jegyző, a javaslatok mellett felszólalókat Szalsáts Zol­tán, a javaslatok ellen felszólalókat pedig Okoli­csányi László jegyző jegyzik. Mindenekelőtt fel fog olvastatni a múlt ülés jegyzőkönyve. Szakáts Zoltán jegyző (olvassa a folyó évi május hó 13-án tartott ülés jegyzökönyvét). Elnök: Van valakinek észrevétele a felol­vasott jegyzőkönyv ellen? (Nincs!) Ha senkinek sincs észrevétele, akkor a jegyzőkönyvet hitele­sítettnek jelentem ki. T. ház ! (Halljuk! Halljuk !) Szomorú köte­lességet teljesítek, midőn fájdalmas szívvel je­lentem a t. háznak, hogy Zemplén vármegye Terebes kerületének képviselője, gr. Andrássy Tivadar, áldásdus, tevékeny életének delén folyó hó 13-án elhalálozott. 1881-ben lett országos képviselővé. Ekkor választotta meg őt ehő ízben a terebesi vá­lasztókerület, s azóta állandóan mint ezen kerü­let képvisülője, szakadatlanul tagja volt a kép­viselőháznak. Képviselői pályája kezdetén mint korjegyző szerepelt; 1890-től 1896-ig pedig a képviselőház alelnöke volt. és mint ilyen ő ve­zette a képviselőház tagjait megdicsőült nagy hazánkfiának, Kossuth Lajosnak ravatalához. Elnöke volt ugy a régi, mint az uj összeférhet­lenségi törvény alapján alakított összeférhetlen­ségi bizottságnak, nemkülönben a közgazdasági bizottságnak is hosszú éveken keresztül el­nöke volt. Ugy politikai, mint társadalmi működése köztiszteletet biztosított számára. Példaszerű fajszeretetével, magyar nemzeti érzületével, igazi szabadelvűségével mindenkor kitűnt képviselő­társai közül. A politikai élet mezejének meg­tisztítása körül, a képviselői működés független­ségének biztosítása tekintetében maradandó ér­demeket szerzett magának. (Igaz! Ugy van! balfelöl.) Javaslom, hogy a t. ház jeles tagtársunk elhunyta felett érzett részvétét jegyzőkönyvében fejezze ki. (Élénk helyeslés balról.) Méltóztatnak ehhez hozzájárulni? (Igen!) Akkor ezt hatá­rozatképen kimondom. Jelentem még, hogy a t. ház utólagos jóváhagyása reményében koszorút helyeztem gr. Andrássy Tivadar ravatalára (Helyeslés balfelöl.) és hogy a képviselőház testületileg vett részt a beszentelés szertartásában, a tőketere­besi temetésen pedig a képviselőház küldöttség által volt képviselve. (Helyeslés balfelöl.) Kérem a t. házat, méltóztassék e jelentést jóváhagyólag tudomásul venni. (Helyeslés balfelöl.) Ha méltóz­tatik jóváhagyólag tudomásul venni, akkor ezt határozatképen kimondom.

Next

/
Oldalképek
Tartalom