Képviselőházi napló, 1905. I. kötet • 1905. február 17–junius 21.

Ülésnapok - 1905-4

20 4. országos ülés 1905 február 22-én, szerdán. intézkedést tartalmaz, megtartani. (Helyeslés.) így most abbeli előterjesztésemet, mely szerint az állandó igazoló-bizottság a mai nap folya­mán megalakuljon, vissza is vonom. Méltóztas­sanak ebben megnyugodni. (Helyeslés.) Polónyi Géza: Én megnyugszom, ba elha­lasztatik a bizottság megalakulása. Én csak az ellen tettem észrevételt, hogy a mennyiben az állandó igazoló bizottság megalakulására batár­idő tűzendő ki, az nem tűzhető ki ma délután négy órára, banem csak másnap délelőtt 10 órára. Miután az elnök ur eláll azon előterjesz­tésétől, hogy az állandó igazoló-bizottság ma alakuljon meg, egyáltalában elesik a vita a felett, hogy a megalakulás mikor történjék meg. Elnök: Akkor áttérünk a választásokra. Preczedensre hivatkozva, vagyok bátor azt a javaslatot tenni a t. háznak, hogy a bizottsá­gokra és a három jegyzőre egyszerre történjék a szavazás. Méltóztatnak ezt elfogadni ? (Általá­nos helyeslés.) Akkor ilyen értelemben fogunk eljárni. A névsort olvasni fogja Zboray Miklós, a távollévőket Szakáts Zoltán jegyző ur fogja jegyezni. Zboray Miklós jegyző (olvassa a névsort. A kéjmiselök leadják szavazólapjaikat). Elnök: Fel fog olvastatni a távolmaradottak névsora. Szakáts Zoltán jegyző (olvassa a távol­maradottak névsorát). Elnök: T. ház! Az üléät most tiz perezre felfüggesztem, hogy a jegyző urak a szavazato­kat összeszámlálhassák és a szavazás eredménye még ebben az ülésben kihirdethető legyen. (Helyeslés.) (Szünet után.) Elnök: Az ülést újból megnyitom. A bizott­ságokra beadatott összesen 234 szavazat; én nem szavaztam. Üres volt egy szavazati lap. A legtöbb szavazatot nyerték a gazdasági bizott­ságra: gr. Bethlen István 232, Dániel László 232, Hegedüs Károly 233, Horváth Dezső 233, Ma­latinszky György 233, Molnár János 233, b. Nopcsa Elek 232, Nyegre László 232, Oberth Károly 232, Rátkay László 233, Salamon Géza 233 szavazatot. Ezeket tehát a gazdasági bizottság meg­választott tagjaiul jelentem ki. A mentelmi bizottságra nyertek gr. Es­terházy Mihály 233, Gál Sándor 233, Hentaller Lajos 233, Hencz Károly 233, Hlatky Endre 232, Kálosi József 233, gr. Keglevich István 231, Kubik Béla 233, Olay Lajos 233, Pisztóry Mór 233, Popovics Vazul István 232, Samassa János 233, Szatmári Mór 233, Szivák Imre 232, gr. Sztáray Sándor 233, Várady Károly 232, Vázsonyi Vilmos 233, Zboray Miklós 233 sza­vazatot. Egyes szavazatok megoszlottak. Az imént felolvasottakat tehát a mentelmi bizottság meg­választott tagjaiul jelentem ki. A naplóbiráló- bizottságra nyertek : Berzsenyi Jenő 233, Bittó Dénes 233, Bozóky Árpád 233, Osépán Géza 233, Csincsek Flórián 233, b. Dá­niel Tibor 232, Ferenczy Géza 233, Fogarassy Zsigmond 233, Geréb János 233, Gyárfás Endre 233, Györgypál Domokos 233, Héder­vári Lehel 233, Hrabovszky Guidó 233, Kará­csonyi Sándor 233, Majthényi Ádám 233, Molec Dani 232, Ráth Endre 233, Rudnay Sándor 232, Szász Zsombor 233, Szkicsák Ferencz 233, gr. Teleki Pál 233, Trauschenfels Emil 232, Trubinyi János 233, Uray Miklós 233, Világhy Gyula 233, gr. Zichy Miklós 233 szavazatot. Ezeket tehát a naplóbiráló bizottság megválasz­tott tagjaiul jelentem ki. Az összeférhetlenségi állandó bizottság elnökéül gr. Károlyi István kapott 233 szava­zatot, (Éljenzés balfelöl.) helyettes elnökéül Günther Antal. 233 szavazatot. (Éljenzés bal­felöl.) Tagsági helyekre kaptak: gr. Andrássy Tivadar 233, Eötvös Károly 233, gr. Hadik János 233, Heincz Hugó 233, Hellebronth Géza 233, Leszkay Gyula 233, Popovics Vazul István 232, Szentiványi Árpád 232, Zboray Miklós 233 szavazatot. Ezeket tehát az összeférhetlenségi állandó bizottság elnökéül, helyettes elnökéül, illetőleg tagjaiul megválasztottaknak jelentem ki. Most a bizottságokat kérem, hogy ülés után nyomban megalakulni sziveskedjenek. (Helyeslés.) A gazdasági bizottság, a melynek elnöke a ház elnöke — de jegyzőt mégis választania kell, különben is igen fontos teendői vannak — ma délután négy órára fog összeülni és akkor fog megalakulni és intézkedni a szükséges teen­dőkről. (Helyeslés.) A mentelmi bizottság ülés után az I. számú teremben alakul meg; a naplóbiráló-bizottság pedig a II. számú ülés (eremben ugyancsak a mai ülés után tartja alakulását. A'J, összeférhet­lenségi állandó bizottság, a melynek elnöke és helyettes elnöke megválasztatott, szintén szüksé­ges, hogy összejöjjön, és pedig az ülés után az elnöki elfogadóban, abból a czélból, hogy jegyző­jét és előadóját megválasztva, ezzel alakulását befejezze. Az összeférhetlenségi állandó bizottság azon tagjait, a kik jelen vannak, kérem, szives­kedjenek az esküt is nyomban letenni. Az eskümintának felolvasására Hammers­berg László jegyző urat kérem fel. Mindenek­előtt pedig fel fog olvastatni az összeférhet­lenségi állandó bizottság tagjainak névsora. Hammersberg László jegyző (olvassa): Elnök gr. Károlyi István, (Itt van!) helyettes elnök: Günther Antal (Itt van!) Tagok: gr. Andrássy Tivadar, (Nincs itt!) Eötvös Károly, (Nincs itt!) gr. Hadik János, (Itt van!) Heincz Hugó, (Itt van!) Hellebronth Géza, (Itt van!) Leszkay Gyula, (Itt van!) Popovics Vazul István, (Nincs

Next

/
Oldalképek
Tartalom