Képviselőházi napló, 1905. I. kötet • 1905. február 17–junius 21.

Ülésnapok - 1905-24

272 24. országos ülés 1905 május 12-én, pénteken. földmivelésügyi bizottság tagjaiul megválasz­tattak. Zboray Miklós jegyző: A függő államadós­ságot ellenőrző bizottságba rendes tagok: Blaskovics Sándor, Buzáth Ferencz, Kállay Lipót, Lukáts Gyula; póttagok: Milekics Cziril, Szakáts Zoltán összesen egyenként 208 szavaza­tot kaptak. Elnök: Kijelentem ennélfogva, hogy a függő államadósságot ellenzőrző bizottság tagjaiul a most felolvasott képviselő urak megválasz­tattak. Zboray Miklós jegyző: Az igazságügyi bizottságba: Bakonyi Samu, Bernáth Béla, Bittó Dénes, Bizony Ákos, Darányi Ferencz, Dömötör Mihály, Endrey Gyula, Eötvös Károly, Ferenczy Géza, Günther Antal, Haviár Dániel, Holló Lajos, Horváth Gyula, Issekutz Győző, Jankovics Marczell, Kapotsfy Jenő, Keller István, Lányi Bertalan, Molec Dani. Nagy Sándor, Polónyi Géza, Sághy Gyula, Schmidt Károly, Simonyi-Semadám Sándor, Szivák Imre, Szmrecsányi Jenő, Tomasics Miklós, Vancsó Gyula, Visontai Soma összesen egyenként 208 szavazatot kaptak. Elnök: Kijelentem ennélfogva, hogy az igazságügyi bizottság tagjaiul a most felolvasott képviselő urak megválasztattak. Zboray Miklós jegyző: A kérvényi bizott­ságba: Artim Mihály, Barabás Béla, Bene István, gr. Benyovszky Móricz, Boda Vilmos, Botka Béla, Bruckner Vilmos, gr. Hadik Béla, Horváth Gyula, Kállay Ubul, Lator Sándor, Morzsányi Károly, Nedeljkovics Tivadar, Pap Zoltán, Rajk Aladár, Révai Mór, Szluha János, gr. Teleki Pál, Trubinyi János, Várady Imre, Varga Károly összesen egyenként 208 szavazatot kaptak. Elnök: Kijelentem ennélfogva, hogy a kér­vényi bizottság tagjaiul a most felolvasott kép­viselő urak megválasztattak. Zboray Miklós jegyző: a közgazdasági bizott­ságba: gr. Andrássy Tivadar, gr. Apponyi Albert, Baross János, Barta Ödön, gr. Batthyány Tivadar, gr. Bethlen István, Brázay Zoltán, Darányi Ignácz, Dedovics György, Eitner Zsigmond, Gíesswein Sándor, gr. Hadik János, b. Kaas lvor, Kabos Ferencz, Kelemen Samu, Kossuth Ferencz, Krasznay Ferencz, Lázár Pál, Mezőssy Béla, Nagy Emil, Nagy Ferencz, Neiszidler Károly, Nyáry Béla, Pisztóry Mór, Rosenberg Gyula, Sándor Pál, Szabó Kálmán, Szemere Huba, gr. Zichy Jenő, gr. Zichy Vladimír, gr. Zselénszki Bőbert összesen egyenként 208 szavazatot kaptak. Elnök: Kijelentem ennélfogva, hogy a most felolvasott képviselő urak a közgazdasági bizott­ság tagjaiul megválasztattak. Zboray Miklós jegyző: A közigazgatási bizott­ságba : Babó Mihály, Baross Jusztin, Benedek János, Boncza Miklós, Buzáth Ferencz, Gulner Gyula, Gyapay Pál, gr. Hadik Béla, Hammers­berg László, Haydin Imre, Hellebronth Géza, Hencz Károly, Horváth József, Kálmán Rudolf, Kende Péter, Kovács Ernő, Kun Árpád, Kuszka István, Meskó László, Molnár Albert, Návay Lajos, Nyegre László, Patyánszky Elek, Szakáts Zoltán, Szász Zsombor, b. Szentkereszty György, Szontagh Andor, Thaly László, Zakariás János összesen egyenként 201 szavazatot kaptak. Elnök: Kijelentem ennélfogva, hogy a köz­igazgatási bizottságba a most felolvasott képvi­selő urak megválasztattak. Zboray Miklós: A közlekedésügyi bizottságba: Dániel László, gr. Esterházy Mihály, Fernbach Károly, Holczer János, Jeszenszky Ferencz, Kacskovics Géza, gr. Károlyi Mihály, Kovács Gyula, Kovács Pál, Kovacsevies István, Kubinyi Márton, Lurtz Károly, Melzer Vilmos, Molnár Jenő, Mukits Simon, Nessi Pál, Pogány Lajos, Polczner Jenő, Sümegi Vilmos, Sturman György, Szentiványi Gyula, Török Bertalan, Trubinyi János, Várady Károly, Zanella Richárd, Zsámbok­réthy Emil összesen egyenként 208 szavazatot kaptak. Elnök: Kijelentem ennélfogva, hogy a köz­lekedésügyi bizottság tagjaiul a most felolvasott képviselő urak megválasztattak. Zboray Miklós jegyző (olvassa): A munkás­ügyi bizottságba: Bartha Ignácz, Bauer Mihály, Bornemisza Lajos, Bozóky Árpád, Burgyán Aladár, Oopony Traugott, Csizmazia Ferencz, Draskóczy László, Fábry Károly, Giesswein Sán­dor, b. Inkey József, Kabdebó Gergely, Kecs­keméti Ferencz, Koller Tivadar, ifj. Madarász József, Bónay Ernő, Schriffert József, Szatmári Mór egyenként 201 szavazatot kaptak, gr. Sztáray Sándor, Vajay István, gr. Zichy Jenő egyenként 205 szavazatot, Mezőfi Vilmos 196 szavazatot kapott. Elnök: Kijelentem, hogy a munkásügyi bizottság tagjaiul a most felolvasott képviselő urak választattak meg. Zboray Miklós jegyző (olvassa): A pénzügyi bizottságba: gr. Andrássy Gyula, gr. Andrássy Sándor, Babó Mihály, Barabás Béla, Bartha Miklós, gr. Batthyány Tivadar, b. Bánffy Dezső, Osernoch János, b. Dániel Ernő, Désy Zoltán, Falk Miksa, Gulner Gyula, Günther Antal, Holló Lajos, Josipovich Géza, Krasznay Ferencz, Kossuth .Ferencz, Láng Lajos, Mezőssy Béla, Miklós Ödön, Pap Géza, Polónyi Géza, Rátkay László, Schmidt József, Simonyi-Semadam Sán­dor, Szalay László, Szederkényi Nándor, Szerb György, Ugron Gábor, Wlassics Gyula, gr. Zichy Aladár egyenként 208 szavazatot kaptak. Elnök: Kijelentem, hogy a pénzügyi bizott­ság tagjaiul a most felolvasott képviselő urak választattak meg. Zboray Miklós jegyző (olvassa): A véderő­bizottságba: Bakonyi Samu, gr. Bethlen Ba­lázs, Bottlik János, Dési Géza, Egry Béla, Fer­dinándy Béla, Gajáry Géza, Josipovich Géza, Kmety Károly, Lovászy Márton, Okolicsányi László. Óváry Ferencz, Samassa János. Semsey

Next

/
Oldalképek
Tartalom