Képviselőházi napló, 1905. I. kötet • 1905. február 17–junius 21.

Ülésnapok - 1905-4

18 4. országos ülés 1905 csonyi Sándor, Vancsó Gyula, Brázay Zoltán, Csernoch János, Várady Károly, Lónyay Sándo]', Lónyay Géza, Draskóczy László, b. Inkey József, Horthy Béla, Zanella Richárd, Vajay István, Kúlosi József, Uray Miklós, Szederkényi Nán­dor, Miloszavljevics Milán, Buteán János, Schriffert József, Issekutz Győző, Günther Antal, Barta Ödön, Hieronymi Károly, Lator Sándor, gr. Csekonics Gyula, Jakabffy Imre, Csávosy Béla, Serbán Miklós, gr. Bethlen Sán­dor, Mihályi Péter, Olay Lajos, Semsey László, Semsey Boldizsár, Ferenczy Géza, Raisz Aladár, Rudnay István, Szüllő Géza, Apáthy Péter, Malatinszky György, Kmety Károly. A III. osztályba: Molec Dani, Dési Géza, Koller Tivadar, Huszágh István, Marjay Péter, Lázár László, Lányi Bertalan, Illyés Bálint, Holló Lajos, Luby Béla, b. Révay Simon, Kuszka István, Rigó Ferencz, Radisics Jenő, Keller István, Sziklay Ede, Széll Kálmán, Szkicsák Ferencz, Révai Mór, Ragályi Béla, Csepreghy István, Thaly László, Kabdebó Ger­gely, Zeyk Káioly, Rónay Elemér, Sághy Gyula, Haydin Imre, Sturman György, Markos Gyula, Szluha János, Angyal József, Luby Géza, b. Vojnits István, Hodzsa Milán, Trauschen­fels Emil, b. Stojanovits Iván, gr. Benyovszky Móricz, Hammersberg László, Bartal Ferencz, Horváth Gjula, Trubinyi János, Leszkay Gyula, Szappanos István, Farkas József, Kállay ŰbuL A IV. osztályba: Papp Elek, Steiner Fe­rencz, Burgyán Aladár, gr. Benyovszky Sándor, Boda Vilmos, Piukovich Elemér, Gränzenstein Béla, Somogyi Aladár, Udvary Ferencz, Ugron Gábor, Kovács Pál, Szivák Imre, Holczer János, Posgay Miklós, Boncza Miklós, gr. Andrássy Sándor, Pisztóry Mór, Visontai Soma-, Tallián Béla, gr. Batthyány József, Nyegre László, Papp Sándor, Pildner Ferencz, gr. Sztáray Sándor, gr. Erdó'dy Gyula, Óváry Ferencz, Kállay Li­pót, ifj. Madarász József, Kovács Gyula, b. Bor­nemisza Elemér, Drakulics Pál, Egry Béla, Vá­rady Imre. Bay Lajos. b. Bánffy Dezső, Bedő­házi János; Novácu Aurél, Jeszenszky Ferencz, Fábry Károly, Szunyog Mihály, Kálmán Ru­dolf, Kende Péter, Mihályi Tivadar, Szulyovszky Dezső. Az V. osztályba: Gyapay Pál, Nessi Pál, Sipeky Sándor, Dániel László, Balogh Mihály (máramarosi), Szalay Lajos, Ballagi Aladár, Sa­massa János, Neuszidler Károly. Eötvös Károly, Rudnyánszky György, Kaufmann Géza, Zsám­bokréthy Emil, gr. Zselénszki Róbert, Hra­bovszky Guidó, Majthényi Ádám, Vargha Ká­roly, gr. Keglevich István, Aj tics-Horváth Dezső, Zakariás János, Morzsányi Károly, Schuller Rezső, Szmrecsányi György, Szász József. György­pál Domokos, Nyiri Sándor, Erdély Sándor, gr. Zichy Aladár, gr. Zichy János, Darányi Ignácz, Hlatky Endre, b. Dániel Tibor, Kossuth Ferencz, Bruckner Vilmos, Molnár Jenő, gr. Andrássy Tivadar, Belitska Béni, Laszlovszky február 22-én, szerdán. Béla, gr, Apponyi Albert, Gsépän Géza, Artim Mihály, Rákosi Viktor, Avrameszku Pachomiusz és id. Madarász József. A VI, osztályba: Rajk Aladár, Láng La­jos, Gromon Dezső, Kuales Godofréd, Osiílaghy György, Lukács László, Hentaller Lajos, Miksa Imre, Babó Mihály, Polónyi Géza, Hellebronth Géza, Bauer Mihály, Kapotsfy Jenő, Giess­wein Sándor, Hertelendy László, Nagy Sándor, Nagy Ferencz, Hock János, Sándor Pál, Hor­váth József, Ivánka Oszkár, Schmidt József, Bakonyi Samu, Berzeviczy Albert, Hódossy Imre, Désy Zoltán, Perczel Dezső, Bartha Miklós, b. Kaas Ivor, Szakács Zoltán, Bara­bás Béla, Pavlovics Ljubomir, Baross János, Vüághy Gyula, Ráth Endre, Damián Vazul, Rátkay László, Dókus Ernő, Pattyánszky Elek, b. Nopcsa Elek, Szatmári Mór, Herczeg Fe­rencz, Gajáry Géza, Herman Ferencz, Á VII. osztályba: Melzer Vilmos, Fodor Kálmán, gr. Csáky Lajos, Balogh Mihály (nagyszalontai), Endrey Gyula, Polczner Jenő, Vázsonyi Vilmos, gr. Wenckheim István. Ná­vay Lajos, gr. Serényi Béla, Madarász Imre, Eitner Zsigmond, Chernel Gyula, Haviár Dá­niel, Berzsenyi Jenő, gr. Hadik János, Me­zőssy Béla, Justh Ferencz, Bottka Béla, gr. Zichy Miklós, Bornemisza Lajos, Veress József, Nyáry Béla, Kecskeméti Ferencz, Uray Imre, Meczner Béla, gr. Andrássy Géza, gr. Zichy Viadimir, Hédervári Lehel, Pop Cs. István, Zboray Miklós, Szentiványi Árpád. Kun Ár­pád, Török Bertalan, Szász Zsombor, Dániel Gábor, Vészi József, Falk Miksa, Szontagh Andor, gr. Zichy Jenő, Förster Ottó, Csányi Sándor, gr. Bethlen Balázs, Fernbach Károly. A VIII. osztályba: gr. Bethlen István, Vermes Zoltán, Fcrdinándy Béla, Zlinszky István, gr. Hadik Béla, Szemere Huba, gr. Te­leki Pál, Heincz Hugó, Rudnay Sándor, Molnár Albert, Kubik Béla, Kubinyi Márton, Russu Siriánu János, Farkas Ábrahám, Szalay László, Wildfeuer Károly, Farkasházy Zsigmond, Ber­náth Béla, Bakó József, Szőts Pál, Gál Sándor, Török Béla, Csizmazia Ferencz, Szabó Kálmán, Gulner Gyula, Miklós Ödön, gr. Batthyány Ti­vadar, Pogány Lajos, Hintz Ernő, Ertl János, Comsia Miklós, Craus István. Lukáts Gyula, Leitner Adolf, gr. Károlyi György, Kelemen Samu, gr. Mailáth Géza, gr. Károlyi Sándor, Nemes Zsigmond, Markbreit Gyula, Dörr Soma, Rauchbauer Nándor, Schmidt Károly, gr. Batthyány Lajos. Á IX. osztályba: Gyárfás Endre, Pap Zoltán, Lázár Pál, Laehne Hugó, Simonyi-Sema­dam; Sándor, Bozóky Árpád, Bölöny József, Nedeczey János. Blaskovics Sándor, Hegedüs Károly, Nagy Emil, Buzáth Ferencz, Vlád Aurél, Makkai Zsigmond, Osztroluczky Miklós, gr. Esterházy Mihály, Tóth János, gr. Károlyi Mihály, Török Ferencz, Szmrecsányi Jenő, Bi­I zony Ákos, Geréb János, Bittó Dénes, Vertán

Next

/
Oldalképek
Tartalom