Képviselőházi napló, 1905. I. kötet • 1905. február 17–junius 21.

Ülésnapok - 1905-22

22. országos ülés 1905 május 10-én, szerdán. 241 gyár király szentesíti. De mindebből nem az következik, hogy nincsen jogunk a horvát vezény­szóra, mert mi az 1868. évi XXX. t.-cz. 57. §ában biztosítottuk magunknak, hogy az állami dolgokban — kivétel nélkül mindenben, tehát a hadseregben is — területünkön egyedül és kizá­rólagosan a horvát nyelv a hivatalos nyelv. Igaz az is, hogy külön horvát állam most nem létezik, mert mi 800 év előtt önökkel egye­sültünk, mely egyesülésünk az 1868 : XXX. t.-cz. 1. §. alapján most államközösségnek nevez­tetik. Hogy ez t. képviselőtársunknak világosabb legyen, bátor leszek neki ezt egy példával illusz­trálni. Ha ugyanis ma esetlegesen Lengyelország a magyar király fenhatósága alá kerülne és ha a magyar király ebben az újonnan idekapcsolt Lengyelországban hozott véderőtörvényeket szen­tesítené, abból ipso facto *iem következnék, hogy a lengyelek kénytelenek tennének nemzeti len­gyel nyelvükről lemondani. A mit az igen tisztelt képviselők, Issekutz Győző és Bozóky Árpád nyelvünk ellen mon­dottak, ez legalább érthető. Ok nyíltan és hatá­rozottan mondják, hogy a horvát kommandóra jussunk nincsen. Ezt értem. De nem értem azt, a mit Apponyi ő nagyméltósága mondott, hogy t. i. Josipovich GTéza képviselőtársunk érvelése nem helyes, mert »utmutatás« és »törvény alapján« között különbség van, és hogy a mi jogaink nem oly igen liquidek. Ezt nem értem, mert ebbe minden belemagyarázható. Ha egy előadó használja az »utmutatás« szót a »törvény értel­mében* helyett, az által jogunk nem csorbulhat. A törvények nem szolgálnak útmutatásul, hanem azok megtartandók. Tessék nyíltan, minden kétséget kizáróan kijelenteni: van-e vagy nincsen jogunk terüle­tünkön a horvát nyelv jogát követelnünk ? Csak nyílt és kategorikus színvallás után fogjuk tudni, hogy mihez tartsuk magunkat. (FelMcdtásolt balfelöl: A magyar vezényszóról beszájen !) Szemünkre vetették, hogy mi a német vezény­szót pártoljuk, a magyar vezényszót pedig per­horreskáljuk, hogy a német vezényszó ellen nem nyugtalankodtunk, most pedig ellenezzük a magyar vezényszót, Ez tévedés vagy félreértés. (Halljuk! Halljuk!) Nekünk módunkban nem volt a német vezény­szó ellen itt fellépni, annak kiküszöbölését köve­telni és sürgetni, mert ezt a magyar ország­gyűlési többség, a magyar kormánypárt sem tette. B. Kaas Ivor: És most? Kovacsevics István: Mi pedig, kik itt e ház­ban nem egyes kerületeket képviselünk, hanem Horvát-Szlavonország küldöttei vagyunk, nem mehetünk államjogi ellenzékbe és nem csatla­kozhatunk az ellenzékhez. Méltóztassanak oly kormánypártot alakítani, mely ezen kérdést programmjába felveszi, legye­KÉPVH. SAPLÓ. 1905 1910, I. KÖTET. nek biztosak arról, hogy akkor mi is sürgetni fogjuk ugyanazt. (Zaj. Elnök csenget) Ázt tartom tehát, hogy igazságtalan és alaptalan bennünket e tekintetben alattomosság­gal vádolni. Legkevésbbé igazságos és indokolt igen tisztelt gróf Apponyi ő nagyméltóságának azon szemrehányása, hogy mi alattomosan, mintegy lesben állva, csak a hasznot akarjuk kikaparni, de a küzdelembe nem megyünk bele. Miért nem igyekezett az igen tisztelt kép­viselő ur akkor, mikor velünk egy pártban volt, minket küzdelemre buzdítani? (Zaj a baloldalon. Elnök csenget.) Hiszen ő is volt a kilenczes bizottság tagja. A mire a katonai vívmányok tekintetében ő is a kilenczes bizottságban meg­állapodott és ráállt, azt mi is elfogadtuk. Csak­hogy azokból a vívmányokból, melyeknek eléré­sét mi is támogattuk, nekünk nincsen semmi hasznunk. Nálunk minden megmaradt a régi állapotban és abban német kommandót hallunk továbbra is. De az a szemrehányás sem áll, hogy mi nem szólaltunk fel a magyar kommandó érdeké­ben. Méltóztassanak kezükbe venni a háznak 1904 június 27-diki üléséről szóló naplóját; én akkor nyíltan és világosan kimondottam, hogy a magyar nemzetnek joga van a magyar komman­dót behozni és arra nézve önökkel együtt küz­dünk. Nincsen tehát joga a nagyméltóságú gróf urnak most azt imputálni nekünk, hogy lesben állunk ós csak hasznot várunk. Mi horvátok ebben a házban kezdettől fogva a kormánypártot mint többséget, mint a magyar nemzet többségét támogattuk. Oda­haza pedig a magyar állam, vagy az állam­közösség, a magyar nemzet elleni támadáso­kat mindig erélyesen és férfiasan visszautasítani iparkodtunk, a mit a jövőben is megteszünk. (Általános helyeslés.) Mindezekért most jutal­mul azt kapjuk, hogy nincsen jussunk, hogy alattomosaknak, lesben állóknak mondanak. (Fel­kiáltások bal felöl: Issekutz mondta! Zaj. Elnök csenget.) Mielőtt felszólalásomat befejezném, bátor vagyok a magyar nemzet képviselőihez párt­különbség nélkül azt a kérelmet intézni, hogy közeledjenek önök jóindulattal hozzánk. Mert legyenek meggyőződve arról, hogy igy tehetnek saját nemzetüknek eléggé meg nem becsülhető szolgálatot, mert ez által az állam nyolczad­részét vonzzák magukhoz, a mi többet ér, mint akármilyen jogmegtagadás. Azt, a mi nekünk századokon át háborit­lanul élvezett jogok alapján dukál, azt ne méltóztassanak tőlünk alaptalanul eldisputálni. Azt pedig, a mit kölcsönös megegyezéssel megállapítunk, ne méltóztassanak nekünk mint kegyelmet szemünkre vetni, mert az csak el­idegenítésre vezet, a mi sem nekünk, sem önök­nek hasznukra nem válik. 31

Next

/
Oldalképek
Tartalom