Képviselőházi napló, 1905. I. kötet • 1905. február 17–junius 21.

Ülésnapok - 1905-21

214 21. országos ülés 1905 május 9-én, kedden. mondják majd az osztrákok: mi megyünk Németországhoz, a hol a mi ipariaknak majd tudnak piaczot teremteni és nem kínlódunk tovább Magyarországgal, Erre azonban mi még nem vagyunk elkészülve és épen azért nem is óhajtom a vámháborut Ausztriával, legalább ma még nem, hanem majd a jövőben, a mikor a nemzetet már megerősítettük, hogy a teljes függetlenségért harczolhasson, a mikor e tekin­tetben már minden aggodalom nélkül felvehetjük a fegyvert, igenis, erre az esetre már kívánom a vámháborut Ausztriával, hogy Ausztriától végre örökre és minden tekintetben megszabaduljunk. Nagy Ferencz t. képviselőtársam felhozta azt, hogy miért nem kívánjuk mi a progresszív adót, hiszen ő is kívánja. Én meg azt kérdezem tőle, hogy miért van ő azon a párton, a mely 1867 óta mind a mai napig oly adópolitikát követett, a mely szerint megvan ugyan a pro­gresszív adó, csakhogy nem felfelé, hanem lefelé. Miért követi azt a pártot, a mely pl. a II, osz­tályú kereseti adónak rendkívül igazságtalan intézményét törvénybe iktatta, és Lukács László pénzügyminiszter urat, a ki öt évvel ezelőtt megígérte, hogy ezt a nagyon igazságtalan adót el fogja törültetni, miért nem figyelmezteti napon­ként arra, hogy ezt a II. osztályú kereseti adót törülje el? Nem szükséges a t. ház tagjainak magyaráznom, hogy mennyire igazságtalan ez a II. osztályú kereseti adó, valamint hogy meny­nyire igazságtalan a nagybirtokosoknak azon adókedvezménye, hogy csak fél pótadót fizetnek, mert tudják azt önök mindannyian. Csak Nagy Ferencz t. képviselőtársamat kérdezem, hogy azt a pártot, a mely ezen igazságtalan adórend­szert csinálta és ma is követi, miért nem hagyja ott, miért nem jön ide közibénk? Felszólalásomnak utolsó tárgya lesz a kor­mány eddigi rendszerének bírálata. (Ralijuk! Hall juh!) Az eddigi kormányok mit csináltak ? Magyarország függetlenségét, államiságát évről­évre, fokonként mindig alábbásták, a magyar államnak szuverenitását sok, nagyon sok intéz­ményében elhomályosították, ugy hogy merem mondani, mindazon intézkedések, melyek az 1867-iki törvényben benne vannak és a melyek garancziát adnak vagy akarnak adni arra, hogy valamikor a független magyar állam felépíttes­sék, ugyanazon garancziálís intézmények már manapság egyetlenegy részükben sincsenek meg. (Zaj.) Elnök (csenget): Csendet kérek ! Bozóky Árpád; T. ház! A 67-es törvény­nek 5. § ából, azután a 24. és 25. §-ából — nem akarom a t. házat untatni azzal, hogy azokat felolvasom — világosan kitűnik az, hogy a 67-iki országgyűlésnek az volt a czélja, hogy azért csinálja meg a közösügyeket, mert ő Fel­sége, a ki eddig abszolút fejedelme volt az osz­trák örökös tartományoknak, ezeket abszolút hatalommal többé nem képviselheti; ott is fel­állíttatván a parlamentarizmus, a közösügyekre nézve szükség volt oly szervekről gondoskodni, hol a két állam egyes ügyei — közös és közös érdekű ügyei — felett tanácskozhassanak. A 25. §. világosan kimondja, hogy a közösügyekre és azok kezelési módjára a második alapfeltétel az, hogy a teljes alkotmányosság ő Felsége többi országaiban is életbelépjen, és továbbá azt mondja, hogy ez igy áll bármiféle közösügyekre vonatkozólag. Hát, t. báz, akkor, mikor Ausztriában a 14. §-szal kormányoznak, abban a pillanatban a teljes alkotmányosság, a miről ez a törvény szól, megszűnt; abban a pillanatban az összes közös­ügyeket, közös minisztériumokat meg kellett volna szüntetni, a delegácziók életét ki kellett volna oltani; abban a pillanatban meg kellett volna a közös vámterületet szüntetni. Ezt a törvény világosan rendeli, És ezt nem. csinálták meg. De nemcsak hogy meg nem csinálták, hanem megcsinálták a közös vámterületet a kiegyezési törvény 68. §-a ellenére a nélkül, hogy a tíz­évenként lejáró szerződést Ausztriával meg­újítottuk volna. Hát, t. ház, az a garancziálís rész, a mi abban a 67-es törvényben benne van, a szabad­elvűpártnak sáfárkodása folytán ma sincsen meg­tartva. Hiába gondoskodott bölcsen az önök által annyira magasztalt államférfiú, Deák Fe­rencz a messze jövőben Magyarország függet­lenségének kiépítéséről: önöknek ebbeli maga­tartása teszi lehetetlenné, hogy ez csakugyan ki­építtethessék, (Zaj.) Elnök (csenget) •' Csendet kérek! Bozóky Árpád: T. ház! A magyar nemzet alkotmányának egyik legszebb virága, legszebb intézménye az adó- és ujonczmegajánlási jog. Hogy erre nekünk szükségünk van, ezt mutatja a történelem; mert hiszen nem akarjuk mi mind­untalan vérünket ontani akkor, mikor as osztrák császár a magyar alkotmányból annak egyik vagy másik részét el akarja venni; nem akarjuk mi a honfiakat azért harczba küldeni, hogy az osztrák császárral szemben megvédjük a magyar alkotmányt. Nem lehet a magyar nemzetnek kötelessége és feladata az, hogy uralkodójával szemben lépten-nyomon, évről-évre vérontással védje meg a magyar alkotmányt. Hanem nekünk az a kötelességünk, hogy némely esetben, a mikor nem kívántatik a fegyveres vérontás, az adó- és ujonczmegtagadási jogot vegyük igénybe. És ezzel már igen sokat ért el a magyar nemzet. Ha nem is mindent, de elérte legalább azt, hogy ugy a hogy, még megvan a magyar alkotmány, Tisza István miniszterelnök ur ezt a jogot akarta el­homályosítani. Erre nézve kétségbe vonhatlan példákat hozok fel. Először itt van az 1867. évi X. törvényczikk, mely azt mondja, hogy megajánlás nélkül adót kivetni és beszedni nem szabad. Ezt a t. miniszterelnök ur ugy értel­mezi, hogy adót kivetni nem szabad, de ha valaki önkéntesen fizet, el lehet fogadni. Voltak törvény­hatóságok, a melyek a meg nem szavazott adót

Next

/
Oldalképek
Tartalom