Képviselőházi napló, 1905. I. kötet • 1905. február 17–junius 21.

Ülésnapok - 1905-21

21. országos ülés 1905 május 9-én, kedden. 211 kötelessége a haza sorsát e válságos pillanatban sine ira et studio tárgyalni és tartózkodni attól, hogy az ügyet személyes kérdésekkel le­alacsonyítsák. (Helyeslés a baloldalon.) T. képviselőház! A mi a nemzetiségi kér­dést illeti, mindnyájan helyeseltünk és tapsol­tunk akkor, a mikor az elnök ur kijelentette, hogy mi a magyar nemzet kívánsága a nemzeti­ségi kérdés tekintetében. Kívánságunk az, hogy minden honpolgár tanuljon meg magyarul. (Elénk helyeslés a baloldalon,) És ez természetes kívánság is, mert e nélkül, t. képviselőház, a magyar állam gépezete nem működhetik rend­szeresen, nem valósíthatja meg az állam azon feladatokat, melyeket elsősorban megvalósítania kell. Sem a közigazgatás, sem a jogszolgáltatás nem töltheti be hivatását helyesen és rendelte­tésének megfelelőleg, ha akár a községi biró, akár a járásbiró előtt magyarul is, olähul is, tótul is beszélnek. Nem lesz tökéletes a munka akkor sem, ha tolmácsokat alkalmazunk, sőt ez — mint Pop Cs. István t. képviselőtársam is mondotta — meg is drágítja a jogszolgáltatást és közigazgatást. A nélkül tehát nincs igazán tökéletes állami élet. ha az állampolgárok mind­nyájan nem tudnak magyarul. Nekünk magyar törvényhozóknak tehát arra kell törekednünk alkotmányos fegyverekkel, lassan, de biztos uta­kon, hogy elérjük azt az állapotot, a mikor ennek a hazának minden polgára jól birja a magyar nyelvet. (Helyeslés balfelöl,) A mit a miniszterelnök ur mondott a nem­zetiségi kérdésről, hogy t. i. a nemzetiségi kép­viselők ne külön, hanem egyes pártok keretében igyekezzenek specziális kívánságaikat megvaló­sítani, azt nem helyeslem; sőt örömmel látom a nemzetiségek nyilt állásfoglalását; mert ha a nemzetiségek tömörülnek és mi mindnyájan látni fogjuk majd azt a bajt, a mely minket a nem­zetiségi kérdés tekintetében fenyeget, akkor talán mi magyar pártok jobban megértjük egy­mást; akkor talán a minisí terelnök ur a magyar pártok legerősebbjét, a függetlenségi pártot nem igyekszik darabantokkal kivezettetni a teremből és nem fognak bennünket ázsiai hordáknak nevezni és mi nem fogjuk önöket hazaárulóknak nevezni. Rákosi Viktor: De jót állani semmiért sem állok jót. (Derültség.) Bozóky Árpád: Hát mondom, helyénvaló­nak tartanám, hogy az összes nemzetiségi képviselők egy párton legyenek, ne pedig egyes pártok nyakán mintegy kolonczként szerepelje­nek; mert ha feltételezzük a szabadelvűpártről azt, hogy ő igazán kívánja a magyar állam ki­építését, akkor azt hiszem, a szabadelvűpárt soraiban lévő szászok kedveért sok, a magyaro­sításra nézve üdvös dologról kellett már eddig is a kormánynak lemondani. Pop Cs, István képviselőtársam, hivatkozva Kossuthra, Deákra, Irányi Dánielre, olyasmit mondott, mintha a függetlenségi pártnak hagyo­mányos kötelessége volna, hogy a nemzetiségi képviselőket ide befogadja és mi ő velük együtt törekedjünk az ő specziális kívánságaik végre­hajtására. Isten ments ettől, t. képviselőház. Maradjanak ők maguknak, mi pedig, különösen a függetlenségi párt, maradunk továbbra is soviniszta magyar párt, nehogy azután az ő kedvükért — párttekiotetből — kénytelenek legyünk a nemzeti állam kiépítésének köve­telményeiből egyről másról lemondani. T. képviselőház! Ha a nemzetiségek kíván­sága az volna, hogy a magyar állam nyelvét megtanulva, idebenn a mellett az ő nemzeti nyelvüket ápolnák, akkor azt hiszem, ebben a képviselőházban senki sem volna az ő törekvésük­nek ellensége; de eddig bizony nem azt csinál­ták ; eddig aknamunkát folytattak a magyar állam ellen. És ha Kossuth Lajos és Deák Ferencz ma felébrednének és látnák, a mit önök 1867 óta máig a magyar állam ellen csináltak, bizonyosan nem beszélnének ma ugy, mint a hogy akkor beszéltek. Erre az aknamunkára, melyet a nemzeti­ségek csináltak, egy érdekes példát hozok fel. (Halljuk I) A szegedi államfogházban ültem a múlt év nyarán. (Derültség,) Rákosi Viktor: Párbaj miatt! Nincs abban semmi! Bozóky Árpád : ugyanakkor ott ült Mohán György, a ki a nagyszebeni »Tribuná«-nak volt valamikor felelős szerkesztője. Két évi államfog­házra volt elitélve. Egyszerű betűszedő volt. Alig tudott irni-olvasni is, és mégis a »Tribuná<t-nak ő volt a felelelős szerkesztője. Megismerkedtem vele, megbarátkoztunk egymással és mikor közö­sen ebédeltünk, elmondta, hogy mi bántja az ő szivét; elmondta, hogy az urak, (a nemzetisé­giekre mutat) a kik az aknamunkát folytatják, irták a hazaáruló czikkeket, 14-et összesen, a melyekért ezt a szegény embert két évi állam­fogházra ítélték. Elmondta, hogy önök a fogház idejének tartamára havonkénti 50 forint segélyt Ígértek ennek a Mohán Györgynek azért, hogy a felelősséget magára vállalta, s elmondta, hogy csak két hónapig adták meg neki ezt az 50 forintot, azután megvonták tőle, (Derültség a jobb- és a baloldalon. Mozgéts a középen.) Rákosi Viktor: Ez a munkafelosztás: az egyik ir, a másikat becsukják! (Derültség.) Bozóky Árpád: Mikor nemcsak ebben a jelenségben, hanem sok más jelenségben is lát­juk azt, hogy a nemzetiségi képviselők tulajdon­képen nem a magyar haza felépítését akarják, hanem akarják talán azt, hogy Magyarország­ból egy darabot elszakítsanak és azt Romániá­hoz csatolják, (Ellenmondások a középen,) s látunk más ilyen titkos czélokat, akkor mi a nemzetiségi képviselőket nem láthatjuk szívesen ebben a pártban. Rákosi Viktor: Kivéve ha függetlenségiek lesznek! 27*

Next

/
Oldalképek
Tartalom