Képviselőházi napló, 1905. I. kötet • 1905. február 17–junius 21.

Ülésnapok - 1905-21

21. OBSZÁG-OS ÜLÉS 1905 május 9-én, kedden, Justh Gyula, utóbb Rakovszky István elnöklete alatt. Tárgyai : A jegyzőkönyv hitelesítése. — Elnöki előterjesztés. — A felirati javaslat általános tárgyalásának folytatása, A kormány részéről jelen vannak: gr. Tisza István, Lukács Lászlő, Hieronymi Károly, Cseh Ervin. (Az ülés kezdődik d. e, 10 óra 35 percekor.) Elnök: T. ház! Az ülést megnyitom. A mai ülés jegyzőkönyvét vezetni fogja Szakáts Zoltán jegyző ur; a javaslatok mellett fel­szólalókat Okolicsányi László, a javaslatok ellen felszólalókat pedig Zboray Miklós jegyző ur fogja jegyezni. Következik elsősorban a múlt ülés jegyző­könyvének hitelesítése. Kérem Szakáts Zoltán jegyző urat, szíveskedjék felolvasni a . jegyző­könyvet. Szakáts Zoltán jegyző (olvassa az 1905. évi május hó 8-án tartott ülés jegyzökönyvét). Elnök: Kérdem: van-e valakinek észrevétele a felolvasott jegyzőkönyvvel szemben? (Nincs!) Ha nincs senkinek észrevétele, akkor a jegyző­könyvet hitelesítettnek jelentem ki. Bemutatom Mosón vármegye közönségének feliratát a választásoknál megnyilvánult nemzeti akarat érvényesi iése iránt. Tárgyalás és jelentéstétel végett kiadatik az annak idején megalakítandó kérvényi bizottságnak. Következik most napirend szerint a felirati javaslat (írom. 19) általános tárgyalásának foly­tatása. Okolicsányi László jegyző: Bozóky Árpád! Bozóky Árpád: T. képviselőház! (Halljuk! Halljuk!) A múlt ülés végén felszólalt t. kép­viselőtársam, Kelemen Samu ugyanazon párthoz tartozik, a melyhez én, ennélfogva nem lehet feladatom az, hogy az ő beszédét kritizáljam. Méltóztassék tehát megengedni, ha eltérek attól a parlamenti szokástól, hogy az utóbb felszólaló képviselő előtte felszólalt képviselő beszédével foglalkozzék. T. képviselőház! Arról, hogy felesleges-e ez a felirati javaslat és felesleges-e az erre vonat­kozó tanácskozás, szerintem helytelen dolog be­szélni, minthogy 6 Felsége, a koronás király... Madarász József: Koronázott király! Bozóky Árpád: . . . ő Felsége, a koronázott király épen azért, mert alkotmányos uralkodó, méltán kíváncsi lehet arra, hogy mit kivan a magyar nemzet. A nemzeti akarat megnyilat­kozásának helye pedig nem a bécsi Burg, hanem a magyar törvényhozás tanácskozó terme, (ügy van! Ugy van! a baloldalon.) 0 Felsége az itt elmondott és még ezután elmondandó be­szédekből, különösen pedig a szavazásból fogja majd megtudni azt, hogy mit kivan a magyar nemzet alkotmányos többsége. (Ugy van! Ugy van! a baloldalon.) Némelyek azon állítását, hogy a felirat felesleges, minthogy trónbeszéd nem volt, én egyszerű akadékoskodásnak, gyere­kes okoskodásnak tartom. A t. túloldal azon eljárása pedig, hogy helyeslik ugyan a felirat tartalmát, de azt nem szavazzák meg, szerintem nem őszinte, nem férfias eljárás és azt a gon­dolatot ébreszti az emberben, hogy önök, t. túl­oldal, talán valami olyan okból nem szavazzák meg ezt a javaslatot, valami olyan okból hall­gattatják el belső meggyőződésüket, a melyet nem akarnak e képviselőházban feltárni. (Ellen­mondások a jobboldalon.) T. képviselőház! A tárgyalás alatt lévő felirati javaslat kapcsán szóba került a nemzeti­ségi kérdés, a horvát kérdés, az önálló vám­terület kérdése; Nagy Ferencz t. képviselő­társam érintette az adóügyi reformot, és azután hallottuk a kormány eddigi eljárásának bírála­tát. Ezen kérdésekkel kívánok foglalkozni én is, és kijelentem, hogy ebből a vitából mindazt, a mi személyes kérdés, vagy szerintem az országra nézve fontossággal nem bir, mellőzni fogom, minthogy az ország helyzetét oly súlyosnak tar­tom, hogy minden pártnak egyformán hazafias

Next

/
Oldalképek
Tartalom