Képviselőházi napló, 1905. I. kötet • 1905. február 17–junius 21.

Ülésnapok - 1905-3

12 3, országos ülés Í905 levele, a mely bár kifogás alá nem esnék, téve­sen lett a házszabályok 12, §-ának l) pontja alá sorozva, hanem az a) pont alá sorozandó, a mit kérünk helyesbített jelentésünk alapján tu­domásul venni. Miklós Ödön éa gr. Benyovszky Sándor megbízólevelei a 12. §. b) pontja alá soroztat­tak, mivel tartalmuk törvényes kifogás alá esik. Az egyik megbízólevélben nincsenek ugyanis megnevezve azok, a kik a nevezett képviselőt megválasztásra ajánlották, gr. Benyovszky Sán­dor megbízóleveléből pedig az sem állapit­ható meg, hogy őt a nevezett törvény szerint megkívánt 10 választó ajánlotta-e képviselő­jelöltnek. Végül jelentem, t. képviselőház, hogy az igazoló állandó bizottságba az osztály rendes tagul Csernoch Jánost, póttagul pedig Meskó Lászlót választotta meg. Tisztelettel kérem je­lentésemet tudomásul venni. Korelnök: Tudomásul vétetik. Felhívom a VII- osztály előadóját jelentésének megtételére. Szatmári Mór, a VII. osztály előadója: T. kép­viselőház! A VII. igazoló-osztály 1905 február 20-án tartott ülésén megalakulván, elnökéül Sághy Gyulát, jegyzőjéül és előadójául Szatmári Mórt választotta meg. Azután a VI. osztályba sorozott képviselők megbízóleveleit vizsgálat alá vette és ez alkalommal kifogástalanoknak találta és a házszabályok 12. §-ának a) pontja alá sorozta a következő képviselők megbízóleveleit (olvassa): Balogh Mihály (nagyszalontai), Balogh Mihály (máramarosi), Holló Lajos, r Demko Kálmán, Boncza Miklós, Bozóky Árpád, Gsepreghy István, Gromon Dezső, b. Bánffy Dezső, gr. Gsekonics Gyula, Csernoch János, Burgyán Aladár, Bölöny József, Madarász Imre, Meskó László, Mukits Simon, b. Nopcsa Elek, Nyegre László, Ofaerth Károly, Olay Lajos, Óváry Ferencz. Kállay TJbul, Láng Lajos. Ka­rácsonyi Sándor, Kapotsfy Jenő, gr. Károlyi Mihály, Kmety Károly, Lázár László, gr. Zichy Jenő, Uray Miklós, Werner Gyula, Várady Károly, Ver tán Endre, Vajay István, Szemere Huba, Rudnay István, Lászlóvszky Béla, Török Béla, Thaly László, Szabó István, Sturman György, Putnoky Mór, Perczel Dezső. A c) osztályba sorozta Vlád Aurél meg­bízólevelét, mint a ki ellen a képviselőházhoz 227i sz. a. panasz adatott be, az 1899. évi XV. t.-cz. 3. § ának 8. pontjában foglalt meg­semmisítési okok: magyarellenes izgatás és az ellenjelölt ellen való fenyegetések alapján. így bevégezvén az osztály munkáját, az állandó igazoló-bizottságba titkos szavazással megválasztotta rendes tagnak Mezőssy Bélát, póttagnak Rajk Aladárt. Tisztelettel kérem jelentésem tudomásul vételét. Korelnök: Felhívom a VIII. osztály elő­adóját, méltóztassék jelentését előadni. február 21-én, kedden. Babó Rflihály, a VIII. osztály előadója: T. ház! A VIII. igazoló-osztály nevében és megbízásából van szerencsém jelenteni, hogy ezen osztály Mala­tinszky György korelnöksége alatt Szalay Lászlót elnökévé, Trubinyi Jánost jegyzőjévé választotta, a jelentés előterjesztésére pedig Babó Mihályt jelölte ki. Ezen osztályhoz ötven megbízólevél utalta­tott megvizsgálás végett, a melyek közül 47 az a), 3 pedig a b) osztályba soroztatott. Az a) osztályba sorozott megbízólevelek jegyzéke a következő: Barabás Béla (Vácz), Barabás Béla (Arad), Baross Jusztin, gr. Bethlen István, gr. Bethlen Sándor, Bolgár Ferencz, Chernel Gyula, Drakulics Pál, Erdély Sándor, gr. Er­dődy Gyula, Ferenczy Géza, Fodor Kálmán, gr. Hadik János, Hieronymi Károly, Hódossy Imre, gr. Khuen-Héderváry Karolj 7 , Kuszka István, Luby Géza, Lukács László, Lurtz Ká­roly, Mezőssy Béla, Mihályi Péter, Molec Dani, Nagy Ferencz, Pap Zoltán, Radisics Jenő, Rajk Aladár, Sághy Gyula, Sipeky Sándor, Szatmári Mór, Szulyovszky Dezső, Terbócz István, Tóth János, Ugron Gábor, Vermes Zoltán, b. Vojnits István, gr. Wenckheim István, Wildfeuer Ká­roly, Zlinszky István, gr. Zselénszki Róbert, Dedovics György, Makszimovics Milán, Maseg Lipót, Stekovics János képviselő urak megbízó­levelei. A h) osztályba soroztainak Bauer Mihály, KaufmannGéza és gr. MailáthGézamegbizólevelei. Bauer Mihályé azért, mert a képviselőjeiölők nevei nincsenek beírva a választási jegyzőkönyvbe; Kaufmann Géza megbízólevele azért, mert csak a pótválasztásról szóló jegyzőkönyvet mutatta be, ellenben az 1905. január 27-én megejtett választás jegyzőkönyvét nem csatolta és igy a törvényes előfeltételek hiján igazoltnak nem te­kinthető. Gr. Mailáth Géza megbízólevele is ide soroztatott, mert a választási jegyzőkönyv­ben nincs kitüntetve, hogy a záróra mely idő­ben lett kitűzve. Kérem jelentésem tudomásul vételét. Korelnök: Kérem a IX. osztály előadóját, méltóztassék jelentését előadni. Káfosi József, a IX. osztály előadója: Van szerencsém tisztelettel jelenteni, hogy a IX, osz­tály gr. Esterházy Kálmán korelnöklete alatt akként alakult meg, hogy elnökévé gr, Esterházy Mihályt, jegyzővé Kálosi Józsefet választotta meg. A 11. §. rendelkezéséhez képest gr. Ester­házy Mihály érdekeltséget jelentett be sógorság miatt gr. Andrássy Sándornál, továbbá gr, Hadik Béla testvéri minőség miatt gr. Hadik Sándornál. A VIII. osztály tagjainak megbízólevelei át vizsgáltatván, 45 magyarországi képviselő kö­zül 43-at, névszerinti Désy Zoltán, Dörr Soma, Farkasházy Zsigmond, Gajáry Géza, gr. Hadik Sándor, Hlatky Endre, Hodzsa Milán, Ajtics Horváth Dezső, Horváth József, Huszágb István, Kabdebó Gergely, gr. Károlyi György, Kállay Lipót, Lengyel Zoltán. Kubik Béla,

Next

/
Oldalképek
Tartalom