Képviselőházi napló, 1905. I. kötet • 1905. február 17–junius 21.

Ülésnapok - 1905-4

í. országos ülés 1905 február 22-én, szerdán. 19 Endre, gr. Tisza István, Kelemen Béla, b. Podma­niczky Frigyes, Lindner Gusztáv, Lovászy Márton, gr. Batthyány Zsigmond, b. Szent­kereszty György, Barcsay Domokos, Pap Géza, Rubinek Gyula, Tellecsky Kristóf, Wlassics Gyula, gr. Hadik Sándor, Krasznay Ferencz, Kerese György, gr. Khuen-Héderváry Ká­roly, Kiss Pál, Komjáthy Béla, b. Wesselényi Miklós. Elnök: Most következik a horvátországi képviselő urak osztályba való sorolása. Az I— IV. osztályba 5 —5, az V—IX. osztályba 4—4 kép­viselő fog kisorsoltatni. (Megtörténtje.) I. osztály: Neuicsics Szlavolyul, Masics Illés, Makszimovics Milán, Maseg Lipót, Marti­necz Ignácz. II. osztály : Milekics Tyiró, Nedeljkovics Tivadar, Krajcsovics Ottó, Kovacsevics István, Krajacz László. III. osztály \ Stekovics János, Sliepcsevics Dusán, Pavics Ármin, Spevecz Ferencz, Bar­lovics István. IV. osztály: Sumánovics Sz veti szláv, Toma­sics Miklós, Ckavrak-Letovanicski Levin, Bénák Károly, Pliverics József. V. osztály : Cseh Ervin, Csincsek Flórián, Dedovics György. Eggersdorfer Sándor. VI. osztály : Ferrich Ferencz, Gavranics Péter, Josipovich Lajos, Sorák Péter. VII. osztály: Kiss Oszkár, Josipovich Géza, Say Nándor, gr. Kulmer Lajos. VIII. osztály: Gyurgyevics Vászó, Ko szovácz Fridolin,. Josipovich Imre, Popovics István. IX. osztály: Popovics Vazul István, Rat­kovics Iván, Adamovics Béla és Silovics József. Kérem a most már osztályba sorozott kép­viselő urakat, hogy holnap reggel 10 órakor méltóztassanak a szokott helyeken megjelenni, megalakulni és a megalakulást majd a kép­viselőház legközelebbi ülésén bejelenteni. Most következik a napirendnek negyedik pontja: a választások. Mielőtt azonban ebbe belefognánk, az ülést öt perezre felfüggesztem. (Szünet täán.) Elnök: Az ülést újból megnyitom. Mielőtt a választásokra áttérnénk, felkérem még az állandó igazoló-bizottság tagjait, hogy a bizottságot holnap szintén megalakitani szíves­kedjenek. Kubik Béla: Miért holnap? Miért nem ma? Elnök: Ha méltóztatik kívánni, hogy még ma megalakuljon . . . Kubik Béla: Helyesebb! Elnök: . . . akkor felkérem az állandó iga­zoló-bizottság tagjait, hogy ma délután négy órakor jöjjenek össze itt egy teremben és ala­kuljanak meg. Polónyi Géza: A házszabályokhoz kérek szót­Elnök: Polónyi Géza képviselő ur a ház­szabályokhoz kivan szólni. (Halljuk! Halljuk!) Polónyi Géza: T. képviselőház! A házsza­bályok 28. szakasza kötelezőleg irja elő, hogy az állandó igazoló-bizottság csak másnap 10 óra­kor alakulhat meg, Nem lehet tehát ma délután négy órára az alakuló ülést kitűzni, mert a ház­szabályok 28. szakasza világosan rendeli, hogy az állandó igazoló-bizottság másnap délelőtt 10 óra­kor alakuljon meg. (Ellenmondások a baloldalon.) Kubik Béla: Tessék felolvasni! Szederkényi Nándor: Holnap sem lehet megalakulnia! (Felkiáltások balfelöl: Miért?) Csak ha letelt a 30 nap és ha megalakultak a biráló-bizottságok. (Zaj.) Elnök (csenget): Kérem a képviselő ura­kat, hogy csak egymásután méltóztassanak szólni. (Halljuk I Halljuk!) Polónyi Géza: Mindjárt felolvasom a vo­natkozó szakaszt. (Halljuk! Olvassa): »28. sza­kasz. Az igazoló állandó bizottság a 12. §. ér­telmében választott rendes tagokból alakul. Alakulására a ház elnöke azon ülésben, a mely­ben a megbízóleveleknek és a választások ellen beadott panaszoknak kisorsolása megtörténik, (39. §.) a következő napnak délelőtti 10 óráját tűzi kis ezt, valamint az ülés helyét nyilvánosan kihir­deti.* Tehát ugy vaD, a mint én mondottam, hogy a házszabály azt rendeli, hogy a követ­kező napon délelőtt 10 órára tűzendő ki a meg­alakulás. Minthogy a házszabály ezt kötelezőleg előírja, ma délután négy órára határidőt ki­tűzni nem lehet és azért kérem, hogy a meg­alakulásra a holnap délelőtti 10 órát méltóztas­sanak kitűzni. Elnök: Bocsánatot kérek, de én ugy látom, hogy Polónyi t. barátom félremagyarázza a házszabályokat. Mert a házszabály azt mondja, hogy ha a megbízóleveleknek és a választások ellen beadott panaszoknak kisorsolása megtör­tónt, akkor az elnök a bizottság megalakulására a következő napnak délelőtti 10 óráját tűzi ki, (Igaz! Ugy van! balfelöl,) Már pedig a pana­szok kisorsolása sem ma, sem tegnap meg nem történt és nem is történhetik meg addig, a mig a biráló-bizottságok megalakulva nincsenek. A biráló-bizottságok pedig meg nem alakulhatnak addig, mig a képviselőház tagjai véglegesen nem igazoltatnak. (Igaz! Ugy van! a baloldalon.) így tehát én magam is tévesen indítványoztam, hogy az igazoló állandó bizottság ma délután alakuljon meg, mert a házszabály nem ezt ren­deli, hanem azt, hogy akkor alakuljon meg, a mikor a bíráló-bizottságok : megalakulván, a be­adott egyes panaszok a biráló-bizottságok kö­zött kisorsoltattak s akkor másnap kell tör­ténnie az igazoló állandó bizottság megalakulá­sának. Kérem tehát, méltóztassék a házszabályok ezen rendelkezését, mely erre nézve egészen világos 3*

Next

/
Oldalképek
Tartalom