Képviselőházi napló, 1901. XVI. kötet • 1903. május 15–junius 16.

Ülésnapok - 1901-283

202 283. országos ülés UH Rakovszky István: Mi csak a szabadkőmű­vesség ellen küzdünk! (Nagy zaj a néppárton és a szélsöbaloldalon.) Benedek János: A másik dolog, a melyre szintén ki akarok terjeszkedai, mert egyik simptomája a jelenlegi helyzetnek, az, hogy a följelentő tanárok magukat a nagyváradi katho­likus királyi jogakadémia tanárainak nevezik. (Zaj a néppárton.) Ez olyan visszaélés, a me­lyet egészen észrevétlenül a legújabb időben igyekeztek becsempészni. Rakovszky István: Nem igaz, mert mikor én tanultam Pozsonyban, az a jogakadémia szintén katbolikus volt! Szatmári Mór: Az én nagyváradi indexem­ben még nem királyi katbolikus a jogakadémia! Benedek János: Mikor a képviselő ur ta­nult Pozsonyban, akkor az a jogakadémia katbo­likus volt, mikor pedig Szatmári képviselő ur tanult Nagyváradon, akkor az ottani jogakadé­mia királyi volt. (Hosszantartó nagy zaj a nép­párton. Felkiáltások a szélsöbaloldalon: Rendre !) Szüllő Géza: A sárospataki akadémia re­formátus ! Benedek János: Ezt a véleménykülönbséget hirtelenében nem tudjuk itt dűlőre juttatni. (Folytonos zaj a néppárton. Elnök csenget.) Förster Ottó: Bün az, ka az ember katbo­likus ? Vészi József: Komikus, hogy önök játszszák Magyarországon az üldözötteket! ízléstelenség! (Nagy zaj a népjxírton és a szélsöbaloldalon.) Elnök (csenget) : Csendet kérek ! Itt nincse­nek sem katholikusok, sem reformátusok, sem zsidók, itt képviselők ülnek, kik egymást re­spektálni tartoznak és a kiktől megkövetelem, bogy egymást meghallgassák. Benedek János: Távolállunk mi attól,, hogy felekezeti harczot igyekeznénk felidézni. Én csak azt konstatálhatom, bogy a felekezeti harczot azok csinálják, a kik egy eddig kir. jogakadé­miának nevezett, tehát tisztán állami intézetün­ket most erővel felekezeti intézetté akarják tenni, holott az eddig nem volt felekezeti jogakadémia, épen oly kevéssé, mint a hogy nem felekezeti intézet a budapesti magyar kir, tudományegye­tem. Az épen olyan állami intézményünk, mint a nagyvái-adi jogakadémia, a mely eddig mindig kir. jogakadémia volt, (Zajos ellenmondások a néppárton.) és a melyet csak ujabban tettek meg katbolikusnak. (Nagy zaj és ellenmondások, a néppárton.) Én nem kifogásolom azt, ha a katholiczizmus saját erejéből ujabb erőforrások­hoz jut, de nem tartom megengedhetőnek, bogy az állami intézményeket felekezeti jelleggel ru­házzák föl s meggyőződésem, hogy azt az inté­zetet tévesen nevezik katholikusnak. (Zajos fel­kiáltások a néppárton: Kérdezze meg a minisz­tert, hogy katholikus-e vagy nem ? Nagy zaj a nép­párton. Rakovszky István ismételten közbekiált.) Elnök: Kérem Rakovszky képviselő urat, ne méltóztassék minduntalan zavarni a szónokot! 'j június 3-án, szerdán. Benedek János: Csodálatos dolog, hogy épen most tűnik szemünkbe ez az elnevezés azzal a feljelentéssel kapcsolatban. Ebből az következik, t. képviselőház, hogy ez a két dolog egymással legalább is eszmei összefüggésben van. (Zaj a néppárton. Halljuk! Halljuk! a szélsőbaloldalon.) Interpelláczióm a következő (olvassa) : Interpelláczió a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz: »1. A tudomány és véleménynyilvánítás sza­badsága ellen intézett azon vakmerő támadást, (Halljuk! Halljuk!) a mely a nagyváradi kir. jogakadémia öt tanárának, névszerint dr. Bozóky Alajos, dr. Molnár Imre, dr. Persz Adolf, dr. Hoványi Gyula ós dr. Szolcsányi Hugó urak­nak egyik tanártársuk ellen a vallás- és köz­okatásügyi miniszter úrhoz beadott feljelentésé­ben foglaltatik: szándékozik-e a miniszter ur félremagya­rázhatatlan erélyességgeí visszautasítani, a me­lyet tőle, mint a szabadelvűnek nevezett kor­mányzat tagjától méltán elvárhatunk? (Helges­lés jobbfelöl és a szélsöbaloldalon.) 2. Miután a nevezett öt feljelentő tanár ur a nagyváradi kir. jogakadémiát kir. kath. jogakadémiának nevezi, . . . Ugron Gábor: Helyesen! Benedek János: . . . a mely helytelen el­nevezés pár év óta lábra kapott, kérdeni a t. miniszter urat, ő rendelte-e el ezen ujabb czim használatát? (Felkiáltások a néppárton: Nem! Az volt a régi czim!) S ha nem ő rendelte el, s igy nyilványvaló, hogy ezen czim haszná­lata csak visszaélés« . . . (Mozgás és zaj a néppárton.) Rakovszky István: Hogy támadják a zsidók a katboliczizmust! (Mozgás jobbfelől.) Gr. Batthyány Tivadar: Ez még sem járja! Rakovszky István: Szabadkőműves politikát csinálnak! (Nagy zaj. Elnök csenget.) Benedek János: . . . »szándékozik-e a mi­niszter ur visszaállítani a történelmi tényeknek s ezen intézet jogi helyzetének is megfelelő azon helyes czimet, miszerint nagyváradi kir. jogaka­démia.* (Helyeslések a szélsöbaloldalon és jobb felöl.) Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter: T. ház! (Halljuk! Halljiik!) A t. képviselő ur interpellácziójában több kérdést halmozott. Azt hiszem, helyesebb és czélszerübb lett volna megmaradni magánál a Somló-féle esetnél, (Ugy van! a néppárton.) mint azt a kérdést is felvetni, hogy Yajjon a nagyváradi jogakadémia helyesen használja-e a »kir. katbo­likus jogakadémia« czimet, vagy pedig csupán a »kir. jogakadémia« czim illeti-e meg, mert én a czim használatának kérdésére nézve határo­zottan azt a választ adom, hogy használták, és használják a czimet ugy is, hogy »királyi jog­akadémia* és ugy is, hogy »királyi katolikus jogakadémiai (Halljuk! Halljuk! jobbfelöl. Mozgás a néppárton.) A tanulmányi alapból fentartott középiskolák is felváltva használják

Next

/
Oldalképek
Tartalom