Képviselőházi napló, 1901. IX. kötet • 1902. november 19–deczember 12.

Ülésnapok - 1901-152

152. ORSZÁGOS ULES 1902 november 20-án, csütörtökön, gróf Apponyi Albert elnöklete alatt. Tárgyai; A jegyzőkönyv hitelesítése. — Elnöki előterjesztések. — A mentelmi bizottság jelentéäének tárgyalása Nessi Pál képviselő mentelmi ügyében. A kormány részéről jelen vannak: Széll Kál­mán, Lukács László, b. Fejérváry Géza, Plósz Sándor, Wlassics Gyula, Darányi Ignácz, Cseh Ervin. (Az ülés kezdődik cl. e. 10 óra 20 perezlcor.) Elnök: Az ülést megnyitom. A mai ülés jegyzőkönyvét vezeti Szőts Pál. a. javaslatok mellett felszólalókat jegyzi Dedovics György, a javaslatok ellen felszólalókat jegyzi Major Ferencz. Szőts Pál jegyző (olvassa az 1902. november hó 19-én tartott ülés jegyzökönyvét). Elnök: Ha nincs észrevétel, a jegyzőköny­vet hitelesitettnek jelentem ki. Bemutatom Nyitra vármegye közönségének feliratát uj választási törvény alkotása iránt; Szatrnár-Nérneti sz. kir. város közönségének fel­iratát a vitás tengerszem ügyében; a budapesti IX. ker. iparosok, kereskedők és gazdák köré­nek Hock János képviselő ur által beadott kér­vényét az önálló vámterület tárgyában, a török­becsei tanítótestületnek Pap Géza képviselő által beadott kérvényét a tanítók fizetésének rendezése tárgyában. Mindezen kérvények kiadatnak a kérvény! bizottságnak. Az elnökségnek egyéb előterjesztése nincs. Következik a napirend: a mentelmi bizott­ság jelentése Nessi Pál országgyűlési képviselő mentelmi jogára vonatkozólag tett bejelentés tárgyában. Az első szó illeti a bizottság elő­adóját. Maróthy László előadó: T. ház! (Halljuk! Halljuk!) Nessi Pál képviselő ur mentelmi be­jelentése ügyében a mentelmi bizottság jelen­tése be lévén adva és ki lévén nyomatva, köz­kézen forog t. képviselőtársaim között. Ugy ab­ból, mint a hírlapi közleményekből a tényállás eléggé ismeretes, (Felkiáltások a szélsöbalolda­lon: Arra nem lehet hivatkozni!) mindennek daczára előadói kötelességet vélek teljesíteni, (Halljuk! Halljuk!) midőn azt röviden szóbe­lileg előterjesztem. (Felkiáltások a szélsöbalolda­lon: Az már helyes!) A képviselőháznak f. é. november hó 7-dikén tartott ülésében a képviselőház igen t. elnöke előterjesztette, hogy Nessi Pál képviselő ur nála bejelentette, hogy mentelmi jogát megsértve látja annyiban, hogy ellene becsületügyi eljárás lett megindítva és erről ő értesíttetett. Az eset a mentelmi bizottsághoz utasíttatván, a men­telmi bizottság mindenekelőtt Nessi Pál képvi­selő urat nyilatkozat-tételre hivta fel, a ki a mentelmi bizottság ülésén megjelenve előadta, hogy ő a kolozsvári Mátyás - szobor leleplezése alkalmából a képviselőház küldöttségével ott megjelent, és neki ott egy küldöttség tudtára adta azt, hogy tüntetés készül abból az alka­lomból, hogy József Ágost főherczeg megjelené­sekor az osztrák néphimnuszt fogja játszani a katonai zenekar. (Felkiáltások a szélsöbalolda­lon: A Gotterhaltét!) Akkép volt tervbe véve a tüntetés, hogy ezzel széniben a Kossuth-nótát fogják énekelni. (Felkiáltások a szélsöbaloldalon: Nagyon helyes!) Nessi Pál tanácsára azonban ettől elállottak és abban állapodtak meg, hogy a tüntetést akkép rendezik, hogy ez'm alkalom­mal Kölcsey himnuszát, majd a Szózatot fogják énekelni. (Élénk helyeslés a szélsőbaloldalon.) így is történt. Mikor a menet elvonult, lovas­rendőrök akarták szétoszlatni a tüntetőket. (Egy hang a szélsöbaloldalon: Disznóság!) 0 azonban ezt megakadályozta; eközben szó­váltásba keveredett a rendőrséggel, és a tünte­tést ő oszlatta szét. De eközben vele semmi olyasmi nem történt, a mi sértette volna, mert ha ez megtörtént volna, kötelességének ismerte volna, azt azonnal bejelenteni. Mentelmi jogának

Next

/
Oldalképek
Tartalom