Képviselőházi napló, 1901. IV. kötet • 1902. márczius 4–márczius 20.

Ülésnapok - 1901-66

66. országos ülés 1902 márczius 6-án, csütörtökön. 61 lönösen ha az u. n. szocziális eszméket vallotta, már elégséges volt arra, hogy üldözésnek és bán­tódásnak legyen tárgya, ugycsak a t. belügymi­niszter ur egy konkrét esetben, midőn Eperjes­ről a régi Perczel- és Bánffy-féle módszer sze­rint egy munkást, a ki ott szocziálista felolva­sásokat tartott és szocziálista politikai működést fejtett ki, de a mellett tisztességes, derék, be­csületes munkás volt, a ki a törvényeket meg­tartotta, valami Mausz nevű embert, Eperjesről, mondom, a régi módszer szerint kiutasítottak, ebben a konkrét esetben, el kell ismernem, a t. belügyminiszter ur a következő rendeletet adta ki, még pedig a vármegyei alispán határozatával szemben — mert az alispán is helybenhagyta azt a határozatot, a melylyel azt az embert ki­utasították: »A vármegye alispánjának 52/1901. kihágási számú határozatát, a mely az eperjesi rendőrkapitány által 681 . . . szám alatt első fokban hozott és Mausz Rezső, bácsalmási ille­tőségű nyomdászsegédnek kényszerutlevéllel ille­tőségi községébe való utasitását és Eperjes vá­rosa területéről mindenkorra való kitiltását helybenhagyta* — tehát lehetséges, hogy Ma­gyarországon valakit örök időkre egy területről kiutasítsanak, (Ugy van' Ugy van! a szélsőbal­oldalon.) s ez volt eddig a rendszer és a fel­fogás ! (Ugy van! a szélsőbaloldalon.) — »a ne­vezett által beadott felebbezés következtében felülvizsgálván, azt megváltoztatom és nevezettet, kényszerutlevéllel való kiutasítása már megtör­ténvén* — t. i. birtokon kívül felebbezett — »Eperjes városából mindenkorra történt kitiltá­sának hatálya alól felmentem. Megváltoztatandó volt az idézett alispáni határozat, mert nevezett büntetendő cselekményt el nem követvén és egé­szen az elsőfokú határozat meghozataláig Eper­jesen rendes foglalkozással bírván, pusztán azért, mert magát a szoczialisztikus eszmék hívének vallja, nem szolgáltatott kellő indokot arra, hogy Eperjesről a tolonezszabályzat 2. §-ának a) pontja értelmében eltolonczoltassék és kiutassittassék.« (Élénk helyeslés.) T. képviselőház! Méltán kételkedhetnének igazságérzetemben, ha én akkor, a mikor erős bírálatot gyakorlok a kormányzattal szemben, ezeket, a mint tudomásomra jönnek, elhallgat­nám. De mi az, a mi a mi panaszunk tárgya, a mi minket mégis évről-évre felszólalásra kész­tet és arra int, hogy a t. belügyminiszter ur figyelmét az ország közállapotaira felhívjam ? Az, hogy — a mint itt egy ilyen műszót csináltak — a perifériákon ma is más a szellem. (Ugy van! Ugy van! a szélst'baloldalon.) Madarász József: A körzeteken. Visontai Soma: A t. miniszter ur ugyan az ő benső lelkületével talán egyes intézkedéseire humánusabb felfogást és nagyobb jogtiszteletnek bélyegét nyomja rá, de künn az országban, mél­tóztassék elhinni, az állapotok ma sem változtak. Széll Kálmán minisztereinők: Dehogy nem! Visontai Soma: Be tudom bizonyítani a t. miniszter urnak, hogy az a főszolgabíró, a kihez ezt a rendeletet intézte, egyenesen nem engedte meg a gyűlést. Széll Kálmánnal szemben — fel fogom szó szerint olvasni — egyenesen kiját­szotta Perczel Dezső rendeletét, mondván, hogy a belügyminiszter nem volt jogosítva igy be­szélni, mert Perczel Dezső rendeletét ma sem vonta vissza. (Mozgás a szélsöbalo'dahn.) Be fogom bizonyítani, hogy daczára annak, hogy a t. miniszter ur egyik konkrét esetben szüksé­gesnek látta kihirdetni, hogy a szocziálista tanok terjesztése nem korlátozandó, Magyarországon mégis bizonyos politikai tanok hirdetése, mert nem a hatalom érdekével függnek össze, ma is üldözésnek tárgya; be fogom bizonyítani, hogy a t. miniszter urnak ezen két konrét esetben nyilvánított kormányzati szellemét sehol az or­szágban nem respektálják. (Ugy van! Ugy van ! a bal- és a szélsÖbaloldalon.) Azon kezdem, hogy a t. miniszterelnök ur azzal, hogy a jog, törvény és igazság uralmát akarta megteremteni az országban, és hogy ezen az alapon a nemzetiségeknek is kaput nyitott a törvényhozásban való részvételre, — mert hiszen a törvény velük szemben is egyenlően alkalma­zandó, — bizonyos reményeket keltett abban az irányban, hogy ime, talán a más és ujabb és nem hagyományos, de a mellett törvényes tano­kat hirdetők is jelölteket állithatnak az ország­ban. S mit látunk? Az első eset mindjárt Pest megyében történt, ugyanott, a hová ezt a szép rendeletet intézte a miniszter ur, és ugyanakkor, a mikor kimondotta Eperjessel szemben, hogy a szoczialistaság mint politikai tan nem üldöz­hető. Pestmegyében — azt hiszem, a pestmegyei képviselő urak tájékozva vannak róla — a duna­vecsei járásban igenis volt szocziálista jelölt. Miért ne legyen? A törvény alapján áll és ha a hazai törvények tiszteletével vonul be a kerü­letbe, azt megakadályozni nem lehet. Ez a kép­viselőjelölt, illetőleg ennek szavazói, választói, be­jelentettek a programmbeszédre Kis-Hartán egy gyűlést, a hol majd ez a képviselőjelölt meg fogja tartani programmbeszédét. Ekkor az ottani szolgabíró 1901. szeptember 13-kán meghozta a maga határozatát, mert hiszen őt nem fogja ka­paczitálni a miniszterelnök ur semmiféle rende­lettel, ő megmarad a magyarországi közfelfogás­nak egyik tagja s neki, továbbra is a régi kor­mányzat marad az irányadó. Nem engedte meg, hogy a programmbeszéd megtartassák. S miért? Azt mondja. — először röviden mondom el — hogy azért, mert nem egy szervezkedett párt ré­széről történt a bejelentés, (Derültség balról.) mert a programmbeszéd politikai iránya nincsen előre megjelölve (Derültség balról.) és mert a képviselőjelölt választői jogosultsága nincsen a főszolgabírónál igazolva. {Élénk derültség balról.) De méltóztassanak megengedni, hogy szó szerint, számmal idézzem a határozatot. (Halljuk! Hall­juk!) Azt mondja: »8817/l901. Schmel Henrik és 9 társa, hartai lakosok bejelentése programm-

Next

/
Oldalképek
Tartalom