Képviselőházi napló, 1896. XX. kötet • 1899. január 3–márczius 10.

Ülésnapok - 1896-423

394 Tárgymnttaó. Sághy Gyula 402­Hozzászólt: Sághy Gyula 164. Szluha István 402, 416. Hozzászólt: Rakovszky István 163. Össseférhetlenségi esetek, Horn Ferencz és társai bejelentése 414. Hozzászólt: Apáthy Péter (előadó) 341. Össseférhetlenségi esetek ügyében kiküldendő parla­menti bizottság, Rakovszky István indítványa 403. Parlamenti béketárgyalások (1. Napirend, Sima Fe­rencz) 408. Pártok helyesebb elhelyezése (1. Napirend előtti fel­szólaláshoz engedély kérése, Buzáth Ferencz kérése) 394. Pécs—barcsi vasút ötszázalékos elsőbbségi kötvé­nyeinek konvertálása. (írom. 566) 401. Hozzászólt: Dániel Ernő b. 161. Pénzügyminiszter (1. Lukács László) 415. Perczel Dezső lemondása a belügy-miniszterségről 415, 4f6. — Megválasztatása a ház elnökévé 417. Plósz Sándor kineveztetése igazságügyminiszterré 4 í 6. Pozsony—dunaszerdahelyi vasút (1. Összeférhetlen­ségi esetek: Sághy Gyula) 402. Provizórium (1. Vám- és bankügy) 418. Quóta 1899-re, királyi döntés 387, 42 í­Hozzászóltak; Apponyi Albert gr. 17. Lukács László 15. Barta Ödön 316. Molnár János 18. Frey Ferencz 10. Pichler Győző 315. Holló Lajos 15. Polónyi Géza 10, 312. Kossuth Ferencz 18, 310. Széll Kálmán 310, 314. Q'twta ideiglenes megállapítása, törvényjavaslat vissza­vonása (írom. 560, 562) 421. Hozzászólt ; Széll Kálmán 316. Quéta kérdése (1. Vám- és bankügy) 421. Quótára vonatkozó királyi leirat napirendre tűzése (1. Quóta 1899-re, Polónyi Géza indtv.) 387. Rendelkezési alap (1. »Országos-Hhiap«) 412. Rendőrségi brutalitások megtorlása (1. Interp. Pichler Győző) 398. Rendőrség eljárása, 1. Interp. Pichler Győző 398. — Polónyi Géza 398. Répási területnek Somogy megy éhes esatoltatása (1. Napirend előtti felszólalásra engedély kérése, Makfalvay Géza kérése) 413. Rima szabályozása (1. Napirend előtti felszólalásra engedély kérése, Fáy István kérése) 414. Sajó szabályozása (1. Napirend előtti felszólalásra engedély kérése, Kubik Bélé kérése) 414­419. Sajtószabadság megsértése (1. Interp. Visontai Soma) Sándorfalvi választásnál elkövetett főszolgabírói visszaélések és erőszakoskodások (1. Interp. Sima Ferencz) 409. Sárközy Auérél főispán (1. Interp. Pichler Győző: Nemesócsai választás) 421. Saskör részvénytársaság (l.Összeférhetlenségi esetek : Polónyi Géza) 402. Statisztikai hivatal 1899. évi munkatervének kiegé­szítése 410. Hozzászólt: Dániel Ernő b. 214. Sürgős interpelláczió (1. Interp.) 398. Szabadságolás : Bedő Albert 423. Bornemisza Ádám 423. Csernatony Lajos 418. Légrády Károly 423. Nákó Kálmán gr. 413. Nopcsa Elek b. 416. Vuja Péter 419. Számvitel (1. Állami) 423. Szavazás eredményének feltüntetése (Jegyzőkönyv hitelesítése, Lakakatos Miklós 194) 407. Szavazás eredményének kihirdetése (1. Jegyzőkönyv hitelesítése, Zmeskál Zoltán 271) 418. Szavazástól tartózkodás, >mem szavaztak^- használása a »távol vóltak« helyett (1. Jegyzőkönyv hitelesítése, Sturman György raódosítv.) 395. Széchenyi Manó gr. lemondása az ő Felsége személye körüli miniszterségről 415, — Újra kineveztetése 4 16. Széll Kálmán-féle kormány beköszöntője 416. Hozzászóltak: Horánszky Nándor 259. Molnár János 261. Kossuth Ferencz 260. Polónyi Géza 262. Saéll Kálmán 250, 251. Széll Kálmán kineveztetése miniszterelnökké 416. — Megbízatása a belügyi tárcsa vezetésével 416. Szemcsés ködJiártyalob (1. Napirend előtti felszóla­lásra engedély kérése, Tibád Antal kérése) 413. Szemere volt kormánybiztosnak 1840. január 24-én kiadott felhívása (1. Napirend előtti felszólalásra enge­dély kérése, Hentaller Lajos kérése) 403. Szeszadó (1. Vám- és bankügy) 418.

Next

/
Oldalképek
Tartalom