Képviselőházi napló, 1896. XX. kötet • 1899. január 3–márczius 10.

Ülésnapok - 1896-423

392 Tárgymutató. Miniszter képviselete (I. Toepke Alfréd) 423. Módositvány beadhatása, elvetett módosítvány ismét' lése ugyanabban az ülésszakban (1. Jegyzőkönyv hitele­sítése, Fáy István módosílv.) 396. Hozzászólt: Polónyi Géza 68. Munkarend 1899, már ez. hóban (1. Napirend) 419. Nagy Vilmos ár. Icomáromi kir. közjegyző nyilvános meg gyanúsítása (1. Interp. Hentaller Lajos) 406. Napirend 388, 390, 408, 412, 419. Hozzászóltak: Hegedüs Sándor 206. Rátkay László 302. Polónyi Géza 34, 50, 302. Sima Ferencz 205, 232, Széll Kálmán 273, 301, 302. Napirend előtt; Miniszterelnök beszédének utólagos bevétele a naplóba 387. — Torvényenkivűli állapot 388. Napirend előtti felszólalások tárgyában szavazás 394 Hozzászóltak: Polónyi Géza 82. Szőts Pál 82. Napirend előtti felszólalásra engedély kérése: Hentaller Lajos (Az 1848. okt. 3-iki királyi leirat és 1898. okt. 7-iki képviselőházi határozat fetolvasá^a) 394. — Buzáth Ferencz (Pártok helyesebb elhelyezése) 394. — Kubik Béla (Ház szellőztetése, légvonata, alkal­mas berendezése) 394. — Ivánka Oszkár (A miniszter­elnök magaviselete a törvényhozás iránt) 394. — Sághy Gyula (Fogyaszlási adó) 394, — Blaskovics Ferencz (A képviselőházi távbeszélőnek az országos hálózattal való összeköttetése) 394. — Fáy István (A nép súlyos adó­terhe) 394. — Reitter János (Megyei bizottsági tagok válaszlási visszaélései) 400. — Wittmann János (A jelen minisztérium nyugdíja ellenében) 400. — Thaly Ferencz (A Vág-Duna szabályozás) 400. — Tibád Antal (A közigazgatás reformja érdekében) 400. — Biró Lajos (A dohány egyedárúság ellen) 400. — Ivánka Oszkár (Fogyasztási adók bizonyos nemei) 401. — Farkas József (A nép nyomorúságterhes, súlyos adótételeinek enyhítése) 401. — Sághy Gyula (Budapest főváros tanácsának törvénytelen adókivetése) 403. — Buzáth Ferencz (A beregmegyei ruthén kérdés) 403. — Kubik Bé'a (A ház ülései) 403. — Hentaller Lajos (Szemere volt kormánybiztosnak 184'.). január 2-án kiadott fel­hívása) 403- — Witlmann János (Bánffy miniszterelnök lemondása) 403. — Hock János (Kossuth szobor) 404. — Szalay Károly (Kisbirtokosok hitele) 404. — Farkas József (Állami mének kiosztása) 404. — Lakatos Miklós (Hentzi szobor áthelyezése) 405. — Bernát Béla (Fogyasztási adónál elkövetett visszaélések) 405. — Blas­kovics Ferencz (Baja-báttaszéki dunai hid) 405. — Lakatos Miklós (Örömünnepi érmek) 406. — Rakovszky István (Válság) 406. — Blaskovics Ferencz (Házaló kereskedés megv-zorítása) 406. — Förster Ottó (Vas­megye és Stájerország közti határ kiigazítása) 406. — Bolgár Ferencz (Budapesti esküdtek zaklatása) 410. — Szluha István (Interpellácziók elintézése) 411. — Laka­tos Miklós (Tőzsde minél előbbi megadóztatása) 41 f. — Reitter János (Megyei útadó súlyos megterheltetése) 411. — Wittmann János (Útadó) 411. — Reitter János (Központi árvapénztár) 443. — Makfalvay Géza (Répási területnek Somogymegyéhez csatoltatása) 413. — Buzáth | Ferencz (Kisczelli takarékpénztár) 413. — Hock János (Képzőműveszet újjáalakítása) 413. — Tibád Antal (Szemcsés ködhártyalob) 413. — Kubik Béla (Sajó sza­bályozása) 414. — Fáy István (Rima szabályozása) 4!4. Naplóbiráló bizottság utasíttatása, hogy indítson vizsgálatot Bánffy Dezső b. miniszterelnök beszédének utó­lag a naplóba vétele ügyében (1. Miniszterelnök beszéde, Gulner Gyula) 387. Napló hitelessége, 1. Jegyzőkönyv hitelesítése 387, — 1. Miniszterelnök beszéde 387. Nemesócsai választás, (1. Interp. Kubik Béla, Pich­ler Győző) 421, 422. Hozzászóltak: Feszty Béla 336. Lukáts Gyula 337. Németországban érvényben levő állategészségi óvintéz­kedések, (1. Interp. Papp Elek) 403. Nép nyomorúságterhes súlyos adótételeinek enyhítése (1. Napirend előtti felszólalásra engedély kérése Farkas József kérése) 401. Nép súlyos adóterhe, (1. Napirend előtti felszólalásra engedély kérése, Fáy István kérése) 394­Neszmélyi Arthur hirlapirónak a rendőrség által való brutális bántalmazása (1. Interp. Polónyi Géza) 398. Névszerinti szavazás, 1. Jegyzőkönyv hitelesítése (5) 387. — Jegyzőkönyv hitelesítése, Sághy Gyula indtv. (22), Polónyi Géza indtv. (23) 388. — Jegyzőkönyv, 1890. jan. 4-iki, hitelesítése, Hock János módosítv. (38), Ivánka Oszkár módosítv. (39), Hentaller Lajos módositv. (41), Biró Lajos módosítv. (42) 389; Fáy István mó­dosítv. (45), Blaskovics Ferencz módosítv. (47), Kubik Béla módositv. (48), Holló Lajos módosítv. (51) 390; Rakovszky István indítv. (53), Rakovszky István indítv. (55), Makfalvay Géza módosítv. (57), Szluha István módosítv. (58) 391. — Jegyzőkönyv hitelesítése: Ivánka Oszkár módosítv. (63), Blaskovics Ferencz mődosítv. (64)^392- — Jegyzőkönyv hitelesítése : Polónyi Géza mó­dosítv. (74), Szluha István módosítv. (75), Kubik Béla módosítv. (77), Blaskovics Ferencz módosítv.'(79) 393. — Napirend előtti felszólalásra engedély kérése: Hen­taller Lajos kérése (95) 394, 395, Buzáth Ferencz ké­rése (111) 394, 397; Kubik Béla kérése (82) 394; Ivánka Oszkár kérése (112) 394, 398; Sághy Gyula kérése (84) 394, Blaskovics Ferencz kérése (116) 394, 398; Fáy István kérése (86) 394. — Jegyzőkönyv 1899. jan. 12-iki, hitelesítése: Kubik Béla módosílv. (90), Stur­man György módosítv. (91), Tóth János módosítv. (93) 395. — Jegyzőkönyv, jan. 13-iki, hitelesítése: Blaskovics Ferencz módosítv. (98), Lázár Árpád módosítv. (100), Polónyi Géza módosítv. (102), Ivánka Oszkár módosítv. (103) 396; Ivánka Oszkár módosítv. (105), Makfalvay Géza módosítv. (107), Wittmann János módosítv. (108) 397. — Napirend előtti felszólalásra engedély kérése: Bolgár Ferencz kérése (117) 398; Hock János kérése (128)398, 399: Wittmann János kérése (129) 398,399; Horánszky Nándor kérése (131) 398, 399; Hentaller Lajos kérése (141) 398, 400; Kubik Béla kérése (143) 398, 400; Makfalvay Géza kérése (144) 398, 400. — Napirend előtti felszólalásra engedély kérése: Reitter János kérése (151)400, 401; Thaly Ferencz kérése (153) 400, 40í; Tibád Antal kérése (154) 400, 401; Biró Lajos kérése (164)400, 402. — Napirend előtti fel-

Next

/
Oldalképek
Tartalom