Képviselőházi napló, 1892. XXXIII. kötet • 1896. május 11–junius 30.

Ülésnapok - 1892-639

689. országos ülés 1896. június 17-én, szerdán. 371 nem fog-e bizonyos elnézéssel lenni. Egyszerűen garanczia rejlik tehát abban, hogy a közigaz­gatási bizottság a választási eljárás korííl elő­fordult visszaélések folytán felmerült fegyelmi esetnél bizottsági tagot küld ki és nem tiszt­viselőt. Ez az indokolása a harmadik bekezdéshez beadott módosítvány ómnak. Kérem ennek elfo­gadását. Lakatos Miklós jegyző : Sima Ferencz! Sima Ferencz: T. ház! Elnök: Miután többen vannak feljegyezve ehhez a szakaszhoz, azt javaslom a háznak, hogy a tanácskozást a holnap délelőtt 10 óra­kor kezdődő ülésre halaszsza. (Helyeslés.) Most következik az interpelláczió. Lakatos Miklós jegyző: Szalay Károly ! Szalay Károly: T. ház! (Halljuk! Hall­juk !) A znióváraljai közalapítványi birtokhoz tartozó moskóczi majorság múlt évi november elsejétől kilencz évre haszonbérbe adatott, még pedig akként, hogy a haszonbérlő tartozott az első három évre 700, a második három évre 750 és a harmadik három évre pedig 800 frt évi bért fizetni. Alig telt el az első esztendő, a bérlő nem a bérleti viszonyból kifolyólag, ha­nem egyébként oly helyzetbe jutott;, hogy a bérletet folytatni képes nem volt. Ennek folytán a bérlő lépéseket tett arra nézve, hogy maga helyett valakit helyettesíthessen. Ezt a helybeli intézőség helyeselte is. Ennek folytán az illető bérlő maga helyett egy egyént állított, a ki ugyanazon feltételek alatt volt hajlandó a haszon­bérletet folytatni. Ez azonban felsőbb helyen helybenhagyást nem nyert, hanem ez évi április 22-ikére nyil­vános árverés rendeltetett el, még pedig az ár­verési, illetőleg haszonbéri feltételek között meg volt említve, hogy a birtok csupán 3 l /2 évre adatik haszonbérbe. Ennek tekintetbevételéve], épen ezen rö­vid haszonbérleti időnek tekintetbevételével, kü­lönösen még tekintettel arra is, hogy az idei esztendő csonka lett volna és így az illető haszonbérlő az idei esztendőt nem használhatta volna ki teljesen, 500 forintnál nagyobb ajánlat nem tétett. Ezt az ajánlatot sem fogadta el a minisz­térium, azonban szabadkézből kiadta a bérletet másnak 520 forintért 11 évre. Ebből kettő kö­vetkezik. Először az, hogy ha elfogadtatott volna az a helyettes, kit a haszonbérlő ajánlott, akkor az eredetileg megállapított haszonbérösszegek befolytak volna; másodszor pedig az, hogy ha az árverési feltételek nem azt tartalmazták volna, hogy 3^2 esztendőre adatik ki, hanem 11 esz­tendőre, mint később szabadkézből kiadatott, akkor is okvetlenül nagyobb ajánlat éretett volna eh Ezen egyszerű tényállás folytán bátor va­gyok a t. miniszter ártól kérdezni: » Való-e, hogy a közalapítványi vagyonok­hoz tartozó s a znióváraljai birtok kiegészítését képező moskóczi majorság ez év tavaszán szabad­kézből bérbeadatván, ezáltal az alapítvány jövedelme kétezer forintot meghaladó kárt szen­vedett? Számítva az egész időre a diffetencziát.« Ha igen, kiván-e a miniszter úr intéz­kedni úgy a helytelen eljárás megtorlása, vala­mint a kár megtérítése iránt? S kiván-e a miniszter úr az alapítványi vagyonokra vonatkozólag akként intézkedni, hogy a hasonló megkárosítások legalább meg­nehezíttessenek ?« (Helyeslés és derültség a szélső baloldalon.) Wlassics Gyula vallás- és közoktatás­ügyi miniszter: T. ház! Minthogy az inter­pellácziós könyvből értesültem, hogy Szalay Károly t. képviselő úr az illés végén interpel­lácziót szándékozik előterjeszteni, intézkedtem, hogy az akták azonnal rendelkezésemre állja­nak és az akták alapján vagyok azon helyzet­ben, hogy az interpelláczióra szóval megadjam a választ. Az interpelláczió így szól (olvassa.): »Való-e, hogy a közalapítványi vagyonok­hoz tartozó s a znióváraljai birtok kiegészítését képező moskóczi majorság ez év tavaszán szabad­kézből bérbe adatván, ezáltal az alapítvány jövedelme kétezer forintot meghaladó kárt szen­vedett ? Ha igen, kiván-e a miniszter úr intézkedni úgy a helytelen eljárás megtorlása, valamint a kár megtérítése iráni? S kiván-e a miniszter úr az alapítványi vagyonra vonatkozólag akként intézkedni, hogy a hasonló megkárosítások legalább megnehezít­tessenek?* T. ház! Az interpelláczióra van szerencsém a tényállást a következőkben előterjeszteni. Az a • moskóczi birtok, mely 197 hold egyetemi alapítvány Turóczmegyében van és igen rossz föld, úgy, hogy az előbbi bérlő, Kemény József, kire hivatkozni méltóztatott, a bérletbe bele­bukott. Nem tudom egész biztosan, de nekem úgy tetszik, alighanem bíróilag is lett a bér­lettől elmozdítva, de ez irreveláns dolog, a fő az, hogy azon bérletbe belebukott. Az áll, hogy Kemény József óhajtotta volna, azt a bérletet Büchler Márkusnak szabadkézből átadni, azonban mikor tudakozódtunk, hogy Büch­ler Márkus minő ember, — úgy értem, hogy megbízható-e a bérletre nézve, — akkor a fő­tisztség azt a jelentést tette, hogy Büchler Márkusnak semmi vagyona sincs, ugyanott fogunk lenni Büchler bérlővel, mint Kemény Józseffel, azaz hogy Büchler is a bérletbe bele fog bukni, 47*

Next

/
Oldalképek
Tartalom