Képviselőházi napló, 1875. XI. kötet • 1877. május 5–julius 7.

Ülésnapok - 1875-260

274 2C>0 országos iüés juaius 26 1877. Meggátolni a háborút, ha lehet. Nem lehetett. De hosszasan húzódott, és mindenesetre ezen hosszas húzódás is nyereség a békét szerető népek ré­szére; hosszasan húzódott, mig valódi háborúra került a dolog. Nem lehetett, miért ? Azért: mert nemcsak tőlünk fiigött, hogy nem lehetett; hanem függött a többi államoktól is. Mi, a szomszédság­nál fogva igaz, hogy jobban vagyunk érdekelve. mint a legtöbb állam ; de azt nem lehet mondani, hogy Anglia nem volna még inkább érdekelve, mint Magyarország, c kérdésben nem arról az oldalról, a melyről mi vagyunk, de más oldalról bizonyosan sokkal jobban van érdekelve. És már most mi történik? Angliában, amint a t. képvi­selő urak mindnyájan tudják, nagy harcz volt a pártok között, és a legérdemteljesebb államférfiak meg voltak hasonolva e kérdésben. Alidon azt látjuk, hogy azon vélemények, melyeket ezen kér­désben ott hangoztattak, nagyon ellenkeznek azon nézetekkel, a melyek itt hangoztatnak; főleg pedig ellenkeznek egymással és pedig hangoztattak olyan férfiak részéről, a kik a modern ozivilisatió fér­fiainak szoktak neveztetni. így Olaszországban Garibaldi, Angolországban Gladstone, Francziaor­szágban Hugó Victor részéről, mondom akkor mintegy anathemát akarni mondani ós elhallgat­tatni akarni az ellennézeteket, és azt akarni, hogy egy ország sorsa csak az echó echólására döntessék el: az nem megy. (Helyeslés.) Megy egy darabig, de annál nagyobb a reactió azután, a mely óhajtandó, hogy ne menjen ismét tul a ha­táron. A háború nem volt megakadályozható. Mi tehát a feladat ? Miután a háborút csak az egye­sült Európa akadályozhatta meg s tudjuk, hogy ezen háború lehetőségét mi idézte elő. Ismerjük azt a nyugati kérdést, a mely ezen keleti kérdés felháborodásnak megteremtője. De hát nem lehe­tett megakadályozni, mert nincs egyesült Európa, nincsen egyesült két hatalom sem, nem hogy egyesült Európa lenne, Sőt egyik a másikra gya­nús, egyik a másiktól fél. Mindenki, ha egy lépést tesz előre: nem tudja vajon nem tesznek e kettőt utána és két oldalról. Tessék egy perczig meg­fontolni azon viszonyokat, melyek Olasz- és Fran­cziaország között léteznek, melyek Olaszországot Német- és Muszkaország — mint anticlericus ha­talmak karjai közé hajtják. Tessék másrészről megfontolni, hogy Németország fenyegetve érzi magát Francziaország által s talán nem egészen biztosnak más oldalról sem. Tessék elgondolni, hogy a mi monarchiánk iránt Olaszországban csak nem régiben volt olyan, — hogy én is éljek e kifejezéssel — közvélemény agitatiója, Triestet illetőleg és Bécsben ujabban mindegyre mozognak azon urak, a kik azt mondják . „Nekünk mindegy, mi elmegyünk Németországhoz." Mindezek oly dolgok, melyek egyes hatalom fellépését háború megakadályozására, melyre mind a két fél el van határozva, nemcsak nehézzé teszik, de egyenesen meggondolatlanságnak tartatnék ily lépés egy ha­talom részéről, mely azt becsülettel és érdekeinek veszélyeztetése nélkül kikerülheti. Pedig a háború bekövetkezett. Már most mi a feladat? Muszka­ország nem egy alkalommal kijelentette, hogy ő nem akar semmi hódítást, ezen hazug jelszavak alatt, hogy a kereszténység, humanitás és civili­satió nevében — mintha a civilisatió oly prófé­tát fogadna magának, mint Muszkaország — megy felszabaditani ama népeket. Ezt mondja, ezt mondta diplomatiai jegyzékeiben és nyilvánította nem egy­szer. Én nem hiszem, hogy igaza van; de ezt mondta. A törökök sem hitték, én sem hiszem és a legtöbb ember nem hiszi. De ugy van. Ergo, ebből önkényt következik, hogy akár a mi monar­chiánk, akár Anglia köteles, hacsak okvetlenül háborúba nem akar menni, bevárni azt az időt a mikor Muszkaország megmutatja: vajon igazat mondott-e és beváltja-e szavát; vagy pedig nem. Mikor a dolgok ide érnek — már pedig csak tegnapelőtt ment át a Dunán az orosz, tehát még nem árulhatta el szavát — mikor mondom a dol­gok oda érnek: akkor igenis ideje lesz őt szavá­nak beváltására szorítani ós meg nem engedni, hogy, ha szavát nem akarná beváltani, megtele­pedjék a török birodalomban, a birodalom bár­mely területén és meg nem engedni azt sem, hogy bármily mérvűek legyenek az ottani területi ala­kulások azok, akár a muszka protecturatus, akár a mi protectorátusunk alá jussanak. Ne jussanak egyik alá sem. — Én nem tudom, micsoda ala­kulások lesznek; hanem hogy ujak lesznek azt ón bizonyosnak tartom, de mondom, ezt csak azon időre lehet fentartani, mikor Muszkaország be­bizonyítja, hogy valóban hódítási szándékkal ment-e oda. Ennélfogva a t. ház, ón a mi külügyi politi­kánk vezetését elejétől fogva mostanig a monar­chia érdekében állónak gondoltam és tartom és nem látom át, hogy higgadtan ítélve a dolgokról, szenvedély nélkül bármely oldalról más politikát lehetett volna követni, mint a melyet a külügy­minister a két kormány meghallgatásával saját initiativájából és felelősségére követett. Ennélfogva azt, hogy más politikát sürgessünk a kormánytól: helyeselni nem tudom ; de nem is látok rá még semmi okot s ép azért, mert a kérvónyi bizottság javaslata ellenében nem látok semmi indítványt, azt kell tartanom, hogy az egész ház meg van győződve arról, hogy a kormány nem adhat sem­mi ígéreteket, sem felvilágosításokat oly dolgokra nézve, melyek még nem történtek, de a melyek történhetnek; fel kell tennem továbbá azt, hogy miután nincs elleninditvány, egészben és nagyban — mint e házban régebben kifejezni hallottam — a képviselő urak egyetértenek abban, hogy

Next

/
Oldalképek
Tartalom