Képviselőházi napló, 1872. I. kötet • 1872. september 3–october 15.

Ülésnapok - 1872-22

22. országos ülés október 8. I.S72. 229 Nem tudom, hogy tisztelt barátom ugy ér­telmezi-e ezen fölirati javaslatot, mint én? mert mondhatom a tisztelt képviselő háznak, hogy teg­nap óta sem kérdeztem meg; de megmondom, hogyan értelmezem én. Én azt tartom, hogy a monarchiának, a mo­narchia mindkét felének, Austria- és Magyarország­nak és a dynastiának, valamint a trónnak is legna­gyobb veszedelme volt a múlt időben Németország. Leg­nagyobb veszedelme az volt, hogy Németország nagy részét, sőt egész Németországot akarta kezei alatt tartani. Ezen rósz politika vitte őt be mindenféle bajba és szerencsétlenségbe a tények fokozatai és következései folytán. Ezen rósz politikából kényte­len volt kimenekülni, tudjuk mily események által. Én nem szeretek rósz napokat ok nélkül sokszor fölemlíteni, de tény az, hogy azon politikának elha­gyása nem önként történt. Az emberi természetnél fogva senki sem mondhatja, hogy bizonyos érzelem nem maradt meg kebelében: ha valamit akaratja ellenére kell tennie, legyen az akár egyén, akár állam vagy bárki. Következőleg inegszülemlett 1866 után az, a mit közönséges nyelven bosszú politikának neveznek. Hogy megszülemlett-e valósággal, vagy nem? azt nem állítom ; de állította mindenki, hogy akkor az volt a politika. Ezen politikának a magyar kormány soha sem volt támasza, — meg vagyok ugyan győződve, hogy a jelenlegi ministerium sem az ; — de mégis volt valami utóize azon előbbi politikának Német­ország egysége elleni értelemben. Következőleg azon ténynek, mely ennek véget vetett: óriási fontosság­gal kellett birnia; és ennek végett vetett, legalább remé­nyünk és hitünk szerint az, hogy a két állam közt a barátság meg van szilárdítva; az uralkodó házak személyes viszonyai jók; s ez a mi continentalis helyzetünkben nagy fontossággal bír, az uralko­dók kezet szorítottak, és akármit adjanak is ezen kézszoritásra, úgy a magánéletben, mint a politiká­ban : tény az, hogy ennek nagy fontossága volt; következőleg mikor kifejezzük, hogy a Németország­gali jó barátságot fontos garantiának tartjuk a bé­kére nézve : ezzel mi nem fenyegetünk senkit, sőt mi örvendünk, ha minket nem fenyegetnek; mert nálunk senkinek sincs érdekében a háború, és Né­metország ezen megemlítése által nem voltak ki­zárva a távolabbiak; hanem ez, egyszerűen mint tény volt jelezve, hogy örvendünk, miszerint megszűnt a Németországellenes politika; és ha egyideig fen­maradt is ezen politikának némi utóize: mi a Né­metországgal való jó viszonyban a béke garantiáját látjuk. Nem akarok tovább visszaélni a tisztelt ház türelmével, köszönöm irántam tanúsított szíves figyel­mét, és pártolom Tisza Kálmán, tisztelt képviselő­társam fölirati javaslatát. (Élénk helyeslés bal felől.) Toszt gyulai Tisztelt ház! .Személyes kérdésben kérek szót! {Halljuk!) Mindenekelőtt meg­jegyzem, hogy én határozottan a 48-as párthoz szóltam, és nem tudtam, hogy Csernátony képviselő odatartozik. Igaz. Irányi Dániel képviselő ur ci­tálta e passust az .Ellenőr"-bői, de a szavakat két­ségkívül magáévá tette, midőn azt mondta, — ez jön a citátum után; — meg fog nekem tisztelt- kép­viselőtársam Tisza Kálmán engedni, hogyha a közvé­lemény, -hogy ha meggyőződésem után én és társaim nem elégszünk meg puszta formákkal. Elnök: Mielőtt a mai ülést bezárnám, en­gedje meg a tisztelt ház, hogy figyelmeztessem arra, a mit néhány nap előtt bátor voltam előadni, hogy t. i., holnap ő fölsége névnapja alkalmából a budai várkápolnában isteni tisztelet fog tartatni; azt hi­szem, hogy a ház közérzületének adok kifejezést, midőn ajánlom: bizassék meg az elnök, hogy a ház őszinte szerencse kivánatát a ministerelnök ur ál­tal ő felsége elé juttassa. (Atalános helyeslés.) Hol­nap 11 órakor lesz ülés. (Az ülés végződik délután 2 1 / i órakor.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom