Képviselőházi napló, 1865. IV. kötet • 1867. marczius 22–julius 2.

Ülésnapok - 1865-129

220 CXXIX. ORSZÁGO Rannicher Jakab, Ráth Péter, Reviczky István, Ró­nay János, Rónay Lajos, Rónay Mihály, ifj. Ru­dics József b., Rudnyánszky Flórián, Rónay Já­czint, Sebestyén László, Semsey Albert, Siklóssy Ká­roly, Simay Gergely, Simon Pál, Siskovich József Somssich Pál, Stefanidesz Henrik, Sihneghy Ferencz, Szabó Imre (pápai), Szabó Imre, Szabó Sámuel, Szakái Lajos, Szász Károly, Szentiványi Adolf, Szé­chenyi Béla gr., Széles Dénes, Szilágyi István, Szir­may Géza, Szirmay Pál, Szitányi Bernát, Szolga Mik­lós, Szabó Miklós, Szlávy József, Szontagh Pál (gö­möri), Stoll Károly, Szemző István, Tnry Sámuel, Tvlnay Gábor, Tóth Lörincz, Tóth Vihnos, Török Sándor. Trauschenfels Emil, Trifunácz Pál, Tiúbás János, Urbanovszky Ernő, Vadász Manó, Vadnay Lajos, Wass Sámuel gr., Vecsei Oláh Károly, Vito­lay József Vojnics Lukács, Wlad Alajos, Vodianer Albert b., Vucsetics István, Zerdahel/yi Incze, Zeyli József, Zeyk Károly, Zichy Antal, Zichy Jenő gr., id. Zichy József gr., ifj. Zichy József gr., Zichy Nándor gr., Zsarnaylmre, Zsámbokréthy József , ZsedényiEde. Nemmel szavaznak: Kende Kamu, Kiss Lajos, Kiss Miklós, Kupricz Imre, László Imre, Luksich Bódog, Lukynich Mihály, Luzsé?iszky Pál b., Lükö Géza, Madarassy Mór, Madarász József, Makray László, Manojlovics Emil, Markos István, Moróthy János, Mocsonyi Antal, Mocsonyi György, Milkovics Zsigmond, Nagy Ignácz, Nánássy Ignácz, Nikolics Sándor, Nyáry Pál, Odescalchi Gyula hg, Oláh Mik­lós, Papp Lajos, Pappt Pál, Pap Simon, Patay Ist­ván, Perezel István, Pétery Károly. Podmaniczky Frigyes b., Prónay József Ráday László gr., Ruttkay István, Salamon Lajos, Soldos Imre, Somossy Ignácz, Szaplonczay József, Szentkereszthy Zsigmond b., Szilá­dy.Aron, SzluhaBenedek,Szontagh PálfnógrádiJ.Széky Péter, Thalabér Lajos, Thúry Gergely, Tisza Kál­mán, Tisza László, Újfalu ssy Lajos, Varga Antal, Vállyi János, Várady Gábor, Véghsö Gellért, Vidacs János, Zsitvay József. Nincsenek jelen: Ányos István, Babes Vincze, Batthyány Géza gr., Békássy Lajos, Binder Lajos, Bobory Károly, Boczkó Dániel, BmieaZigmond,Balo­miri Simon, Csanády Sándor, Csengery Antal, Cser­novics Péter, Csiky István, Czorda Bódog, Damaszkin 3 ÜLÉS. (Május 29. 1867.) János, Dimitrievics Müos, Dobrzánzky Adolf, Eszterházy Kálmán gr., Fáy Guztáv, Füleppj Lipót, Fehér Miklós, Fabritius Károly, Ghyczy Ignácz, Éertelendy György, Hodossiu József, Holíán Ernő, Ibrányi Lajos, Illéssy János, Justh Kálmán, Karácsonyi János, Koüer Antul, Komáromy György, Kossuth Pál, Kurcz György, Lázár Dénes, Lehoczky Egyed, Lovassy Ferencz, Lu­kács György, Maceüariu Élés, Maniu Aurél, Médán Endre, Miletics Szvetozár, Miskolczy Lajos, Mocsáry Lajos, Mocsonyi András, Mocsonyi Sindor, Mor­I scher Károly, Paczolay János, Peley Lajos, Pethes József, Podmaniczky Ármin b., Popovics Desseanu János, Popovics Zsigmond, Prugberger József, Petyko i Lázár, Román Sándor, Simonyi Lajos b., Sipos Or­bán, Somssich Imre gr., Sidyok Mór, Svastics Gábor, Szabadfy Sándor, Szemző Mátyás, Széchenyi Imre gr., Székács József, Székely Gergely, Sztraümirovics György, Szelestey László, Sipos Ferencz, Teleki Domo­kos gr., Teutsch György, Tolnay Károly, Tóth Kál­mán, Trefort Ágoston, Varga Flórián, Varró Sá­muel, Vay Béla b., Vietorisz János, Vojnics Barna­bás, Vay Sándor b., Zámory Kálmán, Zichy-Ferraris Viktor gr., Zimmermann József András. Besze JánOS: Mégis elszomorító dolog, hogy ily fontos tárgyban 82 képviselő nincs jelen köteles­sége teljesitésére.Inditványozom tehát, hogy aképvi­seló'kkötelességök teljesítésére elnökileg fölszólittas­sanak. {Helyeslés.) Ha valaki nem akar eljönni, mond­jon le. | Elnök : Ki fog hirdettetni a szavazás ered­í menye. I Csengery Imre jegyző: Igennel szavazott i 209 képviselő; nemmel 89; jelennem volt 83 j j egy, az elnök nem szavazott. Elnök: Ennek következtében a ház a közös viszonyok tárgyában készült törvényjavaslatot el­fogadta, s azt a mélt. főrendek legközelebbi ülé­sébe Joannovics György jegyző át fogja vinni. Más tárgy nem lévén, az ülést bezárom. Holnap az ünnep miatt ülés nem lesz ; a többi törvényjavaslatra nézve a szavazás holnapután d. e. 11 órakor fog megtörténni. Az ülés végződik d. u. 12 V 2 órakor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom