Képviselőházi napló, 1865. IV. kötet • 1867. marczius 22–julius 2.

Ülésnapok - 1865-114

OXIV. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Marcz. 30. 1867.) 141 kálatot a 62-dik szakasztól a 68-dikig, melyek egyen­kint elfogadtatnak. A 69-dik, utolsó szakasz fölolva­sása titán fölszólalj Kudlik István: T. ház ! Nehogy az aggo­dalmak, melyek a 61-dik szakaszra nézve fölho­zattak, (Közbekiáltások: Elvan már döntve! Zaj. Elnök csönget. HaUjibk!) e házban felelet nélkül marad­janak és alapos voltuk színezetét tartsák fön..,H (Fái­kiáltások : El van döntve! Zaj.) Elnök: Kérem a t. házat, méltóztassék módot nyújtani a képviselő' úrnak, hogy, ha már szólani akar, szólhasson. {Ralijuk!) Kudlik István: Csak arra akartam figyel­meztetni, hogy azon aggodalmak, melyeket a 61-dik szakasznál egy t. képviselőtársam fölhozott, maga ezen most olvasott 69-dik szakasz által el vannak oszlatva. (Fölkiáltások • ügy is tudjuk .') Azon esetre t. i.. ha a delegatiók meg nem egyezhetnek, az eló'bbeni törvényes állapot úgy is visszaáll. (Zaj.) Miletics Szvetozár: T. ház ! A mit a félbe­szakított átalános vita alkalmával bővebben akar­tam kifejteni, most röviden kinyilatkoztatom, hogy t. i. én ezen országgyűlést ineompetensnek tartom (Jobbról zaj. Eláll!) azon viszonyok fölött rendel­( kezni, (Nagy zaj. Fölkiáltások: Ezen már túlva­gyunk!) mondom, azon viszonyok fölött rendel­kezni, melvek a magyar koronához tartozó olyan országokat is illetnek, melyek itt semmiképen kép­viselve nincsenek. {Nagy zaj.) Szentkirályi Mór: Miletics Szvetozár kép­viselőtársam ezen kifogása folytán bátor vagyok a t. képviselő urat arra emlékeztetni, hogy épen azon országok, melyek a magyar koronához tar­toznak, meg voltak híva ; ha tehát követeiket el nem küldték, azt csak magoknak tulajdonithatják. Miletics Szvetozár: Nem ide tartoznak! (Fölkiáltások: Akkor kifogást sem lehet tenni!) Keglevich Béla gr.: Azt hiszem, a tárgya­lás mostani stádiumában se az egyik, se a másik képviselő úr nyilatkozata nem tartozik ide. Ez az én meggyőződésem. Elnök: A t. ház a részletes tárgyaláson át­ment s a 67-es bizottsági munkálatot szakaszon­kint is elfogadta. Méltóztatnak-e már most kívánni, hogy a munkálat, a bevett szokás szerint, még egy­szer fölolvastassék ? (Fölkiáltások: Fololvasottnak te­kintjük!) Ennélfogva, miután a t. ház azt szaka ­szonkint is elfogadta, nincs egyéb hátra, mint föl­olvasottnak vévén, annak elfogadása fölött sza­vazni. Méltóztassanak tehát azok, kik a munkálatot részleteiben is elfogadják, fölállani. (Megtörténik.) Elfogadtatván részleteiben is a javaslat, határozattá válik *), s mint ilyen a mélt. főrendekkel közöl­*) Lásd az Irományok 79-dik számát. tetni fog; Tóth Vilmos jegyző úr lesz szíves azt a főrendek legközelebbi ülésében átadni. Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: A minisztérium előterjesztése folytán az országgyűlés mindkét háza meggyőződvén az ujonczállitás ha­laszthatlan szükségéről, 48,000 ujonczot ajánlott meg azon kikötéssel, hogy a minisztérium ezen ajánlat föltételeit javaslatban formulázva minél előbb a ház elé terjeszsze. Van szerencsém ezen javaslatot ezennel a ház asztalára letenni, azon kéréssel, méltóztassék azt fölolvastatni, s kinyomá­sa után tárgyalását minél előbb napirendre kitűzni. Tóth Vilmos jegyző (olvassa a miniszteri, ja­vaslatot az ujonczozái módozatairól *). Elnök: A miniszteri előterjesztés ki fog nyo­matni, s holnap reggel a í. ház tagjai közt már szét lesz osztva : s így már ma lehetne a tárgya­lási napról rendelkezni. Nem tudom, elfogadja-e a t. ház, ha javaslatba hozom, hogy miután a tárgy sürgős, már a jövő hétfőre tárgyalásra tűzessék ki? (Fölkiáltások: Kedden! Kedden!) Keglevich Béla ^V.: A házszabályok sze­rint három napot kell a tárgyalás előtt fenhagyni. Deák FerenCZ: A tárgy ugyan nagyon sür­gős; de ha a ház valamely tagja a házszabályokra hivatkozva, kívánja a határidőt a házszabályok sze­rint megállapittatni, akkor, úgy gondolom, ezt nem tagadhatjuk meg. De ezzel az egy nappal nem is sokat vesztünk. Lehetne tehát keddre kitűzni. (Helyeslés.) Elnök: Méltóztatik a t. ház keddre kitűzni az ujonczállitási javaslat tárgyalását ? (Helyeslés.) Ennélfogva kedden vétetik tárgyalás alá. Miletics Szvetozár: Tizenkét nappal ezelőtt én is .terjesztettem elő egy indítványt a horvát ügyek tárgyában. Ez még nem osztatott ki. Ké­rem azt kiosztatni és napirendre kitűzni. Deák FerenCZ: A bizottságnak a horvát ügyekre vonatkozó jelentése még kiosztva nincs ; de már most kiosztható, mert régen ki van nyom­tatva. Ha tehát az ujonczállitási föltételeket meg­állapítottuk, úgy gondolom, azonnal a horvát ügyet kellene elővenni: mert ha a jelentés most kiosztatik, addig lesz időnk azt megfontolni; mivel pedig ez a dolog is sürgetős, nem volna czélszerü hosszura halasztani ez ügy tárgyalását. En tehát úgy gondolom, hogy akkor, midőn a katonaügyet tárgyaljuk, egyik ülésben meghatározhatjuk a hor­vát ügy tárgyalási napját is. (Helyeslés.) Gliyczy Kálmán: T. ház ! A horvát ügyben kiküldött országos bizottság jelentése még szétoszt­va nincs, értem, röpivek alakjában: mert csak az országgyűlési irományok között jelent meg; ezen alakban pedig nem alkalmas arra, hogy tárgyalási *) Lásd az Irományok 80-dik számát.

Next

/
Oldalképek
Tartalom