Országgyűlési irományok, 1967. I. kötet • 1-61. sz.

1967-43 • Törvényjavaslat a védjegyről

489 (2) A használati szerződésben a véd­jegyjogosult kikötheti, hogy a védjegyet a használó csak meghatározott minő­ségű áru tekintetében használhatja. Ebben az esetben a védjegyjogosult a védjeggyel ellátott áruk minőségét ak­kor is ellenőrizheti, ha a szerződésben ezt nem kötötték ki. (3) A használati szerződés semmis, ha megkötése vagy fenntartása megtévesz­tésre alkalmas. A használati szerződés megszűnése 10. §. A használati szerződés a benne megállapított idő elteltével vagy a meg­határozott körülmények bekövetkezté­vel a jövőre vonatkozóan megszűnik. A használati szerződésre vonatkozó rendelkezések hatálya 11. §. (1) A felek a használati szerző­désre vonatkozó rendelkezésektől egye­ző akarattal eltérhetnek, ha a jogsza­bály az eltérést nem tiltja. (2) A használati szerződésre az e tör­vényben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók. IV. FEJEZET Jogutódlás 12. §. (1) A vállalat jogutóda a válla­lattal együtt a védjegyoltalmat is meg­szerzi. (2) A védjegyoltalom szerződéssel át­ruházható. Az átruházásra irányuló szer­ződés semmis, ha a jogutód védjegyol­talmat nem szerezhet vagy ha az át­ruházás folytán a védjegy az oltalomból kizárttá válik, különösen, ha az átruhá­zás a megtévesztés veszélyével jár. (3) A jogutódlásra az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók. V. FEJEZET Bitorlás Védjegybitorlás 13. §. (1) Védjegybitorlást követ el, aki a védjegy árujegyzékében szereplő vagy ahhoz hasonló áruval kapcsolatban jogosulatlanul használja más védjegyét vagy ahhoz összetéveszthetőségig ha­sonló más megjelölést. (2) A védjegyjogosult a bitorlóval szemben az eset körülményeihez képest a következő polgári-jogi igényeket tá­maszthatja: a) követelheti a védjegybitorlás meg­történtének bírósági megállapítását; b) követelheti a védjegybitorlás abba­hagyását és a bitorló eltiltását a to­vábbi jogsértéstől; c) követelheti, hogy a bitorló nyilat­kozattal vagy más megfelelő módon adjon elégtételt és szükség esetén a bi­torló részéről vagy költségén az elég­tételnek megfelelő nyilvánosságot biz­tosítsanak; d) követelheti a védjegybitorlással elért gazdagodás visszatérítését; e) követelheti, hogy a bíróság ren­delje el a védjegybitorlásra használt eszközök és a védjeggyel ellátott termé­kek lefoglalását. (3) A bíróság az eset körülményeihez képest elrendelheti, hogy a lefoglalt esz­közöket és termékeket jogsértő mi vol­tuktól fosszák meg, vagy azokat a bíró­sági végrehajtás szabályai szerint érté­kesítsék, ez utóbbi esetben a befolyó összeg felől ítéletében határoz. (4) Ha a védjegybitorlás vagyoni kárt is okozott, a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint kártérítés jár. A kár megállapítása során figyelembe kell venni a védjegybitorlásnak a vállalat egész gazdasági tevékenységére gyako­rolt káros hatását. A használó jogai védjegybitorlás esetén 14. §. Védjegybitorlás esetén a hasz­náló felhívhatja a védj egy jogosultat, hogy a jogsértés abbahagyására szűk-

Next

/
Oldalképek
Tartalom