Országgyűlési irományok, 1949. I. kötet • 1-51. sz.

1949-18 • Az országgyűlés ügyrendje

f;4 18. szám. 18. szám. Az országgyűlés ügyrendje A Magyar Népköztársaság ország­gyűlése a nép által választott és a népnek felelős képviselők jogai és köte­lességei gyakorlásának biztosítása érde­kében működésének szabályait és tár­gyalási rendjét — az Alkotmány 12. §-a alapján — a következőkben álla­pítja meg. AZ ORSZÁGGYŰLÉS MEGALAKULÁSA. 1. §. (i) A megválasztott képviselők megbízóleveleiket az országgyűlés ala­kuló ülését megelőzően a Népköztár­saság Elnöki Tanácsának titkáránál nyújtják be. (2) A több helyen megválasztott képviselő megbízólevelének benyújtá­sával egyidejűleg nyilatkozni köteles arról, hogy melyik megbízást fogadja el. 2. §. Az országgyűlés alakuló ülését a ^jelenlévő legidősebb képviselő, mint korelnök vezeti ; a legfiatalabb két képviselő, mint kor jegyző a jegyzői feladatot látja el. 3. §. (1) Az országgyűlés — megnyi­tása után —- 7 tagú mandátumvizsgáló bizottságot választ, amely megvizsgálja a képviselők megbízólevelét és a vizs­gálat eredményéről az országgyűlésnek az alakuló ülés tartama alatt jelen­tést tesz. (2) A mandátumvizsgáló bizottság tagjainak megbízólevelét a korelnök és a kor jegyzők vizsgálják meg. 4. §. (1) A mandátumok megvizs­gálása után az országgyűlés elnököt, két alelnököt és hat jegyzőt választ, akik működésüket megválasztásuk után megkezdik. (2) A megválasztott tisztségviselőket az országgyűlés bármikor visszahív­hatja. 5. §. Az országgyűlés alakuló ülé­sén, a tisztségviselők megválasztása után, az Alkotmány 19. §-a értelmé­ben megválasztja tagjai sorából a Nép­köztársaság Elnöki Tanácsát. AZ ORSZÁGGYŰLÉS SZERVEZETE. Az országgyűlés tisztségviselői. 6. §. (1) Az elnök vezeti az ország­gyűlés tanácskozásait és biztosítja az ügyrend megtartását. (2) Az elnök rendreutasíthatja azt a képviselőt, aki országgyűlési kép­viselőhöz nem méltó magatartást tanú­sít. Az -elnök a rendreutasított kép­viselőtől a szót megvonhatja és — szükség esetén — javaslatot tehet az országgyűlésnek, hogy a képviselőt

Next

/
Oldalképek
Tartalom