Képviselőházi irományok, 1931. XII. kötet • 812-886., I-VIII. sz.

Irományszámok - 1931-836. A képviselőház mentelmi bizottságának jelentése rágalmazás és feltünően durva becsületsértés vétségével gyanúsított Peyer Károly és Büchler József országgyűlési képviselők mentelmi ügyében

836. szám. 383 836. szám. A képviselőház mentelmi bizottságának jelentése rágalmazás és feltűnően durva becsületsértés vétségével gyanú­sított Peyer Károly és Büchler József országgyűlési képviselők mentelmi ügyében. Tisztelt Képviselőház ! A budapesti kir. főügyészség 3.831/1934. f. ü. szám alatt Peyer Károly és Büchler József országgyűlési képviselők mentelmi jogának felfüggesztését kérte, mert a budapesti kir. büntető járásbíróság B. IX. 19.999/1934. számú megkeresése szerint a bíróság dr. Schöberl Ferenc, Budapest Székesfőváros Elektromos Művei igazgatójának feljelentésére eljárást indított nevezett képviselők ellen azért, mert Budapest székesfőváros törvényhatósági bizottságának 1933. évi november hó 23. napján tartott rendes közgyűlésén dr. Schöberl Ferenc, mint a székesfővárosi Elek­tromos Művek igazgatójára vonatkoztatva közbeszólások formájában Peyer Károly »fizetést és nyugdíjat kap«, továbbá »évi 40.000 pengőt keres«, végül »ez egy nagy szemétdomb« kifejezéseket, Büchler József pedig »ez az úr egy szemtelen fráter« kifejezést használta. A feljelentés tárgyát képező ezen cselekményben az 1914 : XLL t.-c. 1. §-ába. ütköző rágalmazás vétségének és ugyanezen törvénycikk 2. §-ába ütköző, a 4. §. 2. bekezdése szerint minősülő feltűnően durva becsületsértés vétségének tényálla­déki elemei megállapíthatók. A bizottság megállapította, hogy a megkeresés illetékes hatóságtól érkezett, az Összefüggés a vélelmezett bűncselekmény és a nevezett képviselők személye között nem kétséges, zaklatás esete nem forog fenn, javasolja a t. Képviselőház­nak> hogy Peyer Károly és Büchler József országgyűlési képviselők mentelmi jogát ebben az ügyben függessze fel. Kelt Budapesten, a képviselőház mentelmi bizottságának 1934. évi november hó 28, napján tartott ülésében. Váry Albert s. k., a mentelmi bizottság előadója. Hajós Kálmán s. k, } a mentelmi bizottság elnöke.

Next

/
Oldalképek
Tartalom