Képviselőházi irományok, 1931. VIII. kötet • 569-687. sz.

Irományszámok - 1931-667. A képviselőház mentelmi bizottságának jelentése Büchler József országgyűlési képviselő bejelentése mentelmi jogának megsértése tárgyában

667. szám. 375 házára személyazonosságuk pontos megállapítása végett s a két idegen közül az egyik magát Büchler József országgyűlési képviselőnek mondja, de ezt kellőleg nem akarja igazolni. Erre a telefonjelentésre Hollóssy István tb. főszolgabíró utasítást adott a csendőr járőr parancsnoknak, hogy a két idegent kérje fel, men­jenek a főszolgabírói hivatalba. E felszólítás teljesítésére Büchler József ország­gyűlési képviselő és dr, Kiss Jenő szociáldemokrata párttitkár azonnal hajlan­dónak mutatkoztak s mialatt ők a főszolgabírói hivatalhoz igyekeztek, a csend­őrjárőr annak ellenőrzése végett, hogy nevezettek tényleg megjelennek-e a fő­szolgabírói hivatalban, egy községi rendőrrel együtt távolról követte őket. A főszolgabírói hivatalban Büchler József országgyűlési képviselő és dr. Kiss Jenő Hollóssy István tb. főszolgabíró előtt kellően igazolták magukat. Ennek meg­történte után Büchler József országgyűlési képviselő kijelentette, hogy mentelmi jogát a csendőrök megsértették, amire a tb. főszolgabíró felszólította a nevezett képviselőt, amennyiben panasza van a csendőrség eljárása miatt, úgy forduljon az illetékes csendőrparancsnoksághoz. Egyben általánosságban kérte, hogy ne ítéljen olyan könnyen a csendőrség tevékenysége felett, mert ők mint Budapesten lakó jóhiszemű kiküldöttek a hozzájuk bejelentett panaszokat csak egyoldalú beállításban látják, a hozzá forduló panaszosokat nem ismerik és az általuk elő­adott panaszok csak elvétve fedik a valóságot, mert sok esetben a csendőri vissza­élésekről szóló panaszok minden alapot nélkülöznek és egyes emberek politikai elfogultságból származnak. Hollóssy István tb. főszolgabíró, Büchler József országgyűlési képviselő és dr. Kiss Jenő szociáldemokrata párttitkár között a beszélgetés barátságos hangnemben és modorban kb. egy óra hosszáig tartott. Büchler József országgyűlési képviselő mentelmi jogának másodízben való megsértésével kapcsolatban a lefolytatott vizsgálat során tisztázott tényállás a következő : Bertalan Antal csendőrtiszthelyettes pocsaji őrsparancsnok és Fábián József csendőr 1932. évi május hó 8-án reggel tudomást szereztek arról, hogy Büchler József országgyűlési képviselő Pocsaj-Esztár községbe szándékozik menni. (Pocsaj és Esztár községek egybeépültek.) Ugyanakkor Esztár község főjegyzője kérte a járőrt, hogy miután a helyi szociáldemokrata csoport feloszlott, ő és a volt vezetőség is kérik, hogy nevezett országgyűlési képviselő a község nyugalma érdekében tervezett látogatásától tekintsen el. Amidőn a vonat érkezésekor Büchler József és dr. Kiss Jenő kiszálltak, a járőr jövetelük célja felől érdeklő­dött, mire Büchler országgyűlési képviselő kitérő választ adván, a járőr eltávo-­zott. Délután folyamán a járőr az Esztár felé vivő úton találkozott Büchler József országgyűlési képviselővel és dr. Kiss Jenővel, akik Kun István kismarjai lakos fuvaros kocsiján Esztár felé haladtak : ekkor a csendőr járőr a kocsit megállítva közölte a községi főjegyző fenti kérését, amire Büchler József országgyűlési kép­viselő «jó, tehát oda nem megyek» szavakkal az Esztárba menetelről lemondott. Még azt is megjegyezte, hogy már ideje sem lenne a vonat indulásig visszajönni. Kun István kismarjai lakos fuvaros vallomása szerint a csendőrök Büchler József képviselővel és társával udvariasan beszéltek és őket nem kényszerítették arra, hogy Esztár községbe, ne menjenek, hanem csak elébe tárták az esztári főjegyző kérését és közlését. A mentelmi bizottság mai ülésében az ügyet újból tárgyalás alá vévén, meg­állapította, hogy a hivatalos vizsgálat által megállapított tények nem alkalma­sak a mentelmi jog megsértésének a megállapítására. Egyébként is nevezett képviselő ezen tényállás szerint törvényhozói hivatása gyakorlásának szabad­ságában és függetlenségében nem akadályoztatott. Kétségtelen ugyanis, hogy Büchler József országgyűlési képviselő nem törvényhozói hivatásának gyakorlása

Next

/
Oldalképek
Tartalom