Képviselőházi irományok, 1931. VIII. kötet • 569-687. sz.

Irományszámok - 1931-667. A képviselőház mentelmi bizottságának jelentése Büchler József országgyűlési képviselő bejelentése mentelmi jogának megsértése tárgyában

374 667. szám. 667. szám. A képviselőház mentelmi bizottságának jelentése Büchler József országgyűlési képviselő bejelentése mentelmi jogának megsértése tárgyában. Tisztelt Képviselőház ! Büchler József országgyűlési képviselő a képviselőház 1932. évi május hó 10. napján tartott 82. ülésében mentelmi jogának a kétrendbeli megsértését jelen­tette be. Bejelentése szerint 1932. évi május hó 7-én, amidőn Berettyóújfalu községben dr. Kiss Jenő párttitkár kíséretében megjelent, az ottani csendőrség szabad mozgásában feltartotta, majd a községházán egy órán át őrizetben tar­totta, majd a községházáról őrizet alatt a főszolgabírói hivatalba kísérte. Egy­ben olyan hangon beszéltek vele, amilyen hangon csak tolvajokkal beszélnek. Mentelmi jogának másodízben való megsértését abban látta, miszerint 1932. évi május hó 8-án Kismarja és Pocsaj községek között az országúton Bertalan csendőrtiszthelyettes vezetése alatt álló járőr dacára annak, hogy Kismarja köz­ség vasúti állomáson egyízben már leigazoltatta, -— útjában feltartóztatta és bru­tális hangot használva megtiltotta, hogy Pocsaj községbe menjen. A mentelmi bizottság 1932. évi november hó 29-én tartott ülésében elrendelte a bejelentésben foglaltaknak a m. kir. belügyminiszter útján leendő kivizsgálását. A m. kir. belügyminiszter a képviselőház mentelmi bizottságának elnökéhez 138.396/1933. VIII. a. szám alatt küldött átirata szerint a vizsgálat során meg­állapította a következő tényállást. ' A berettyóújfalui járás főszolgabírája utasítást adott a csendőrörsöknek, hogy a járás községeibe érkező idegeneket ellenőrizzék. Amidőn a rendes szol­gálati körútját végző csendőr járőr a szóbanforgó esetben Berettyóújfalu község­ben találkozott Büchler József országgyűlési képviselővel és dr. Kiss Jenő szociál­demokrata párttitkárral, mint előtte ismeretlen idegeneket igazolásra szólította fel. Miután nevezettek nem igazolták magukat kielégítően, a járőr vezetője a község­házára hívta fel őket. A községházáról a csendőr járőr vezetője telefonon érintkezésbe lépett a főszolgabírói hivatallal s bejelentette, hogy két idegent kísért a község-

Next

/
Oldalképek
Tartalom