Képviselőházi irományok, 1931. VIII. kötet • 569-687. sz.

Irományszámok - 1931-666. A képviselőház mentelmi bizottságának jelentése Büchler József országgyűlési képviselő bejelentése mentelmi jogának megsértése tárgyában

372 666. szám. 666. szám. A képviselőház mentelmi bizottságának jelentése Büchler József országgyűlési képviselő bejelentése mentelmi jogának megsértése tárgyában. Tisztelt Képviselőház ! Büchler József országgyűlési képviselő a képviselőház 1933. évi február hó 15. napján tartott 148. ülésében a következő bejelentést tette : 1933. évi február hó 11-én Mezőkeresztesen a szociáldemokrata párt válasz­tási vezetősége megbízta Büchler József országgyűlési képviselőt azzal, hogy men­jen el Tardra és ott vizsgálja meg a tardi választási iroda vezetőjének, Nagy István párttitkárnak azt a panaszát, hogy a csendőrök súlyosan bántalmazták. Útköz­ben Rónai Sándor képviselőjelölttel együtt Keresztespüspöki községben betértek Sepsi János odavaló lakoshoz, akinél akkor két falubeli ember tartózkodott. Rövid idő alatt megjelent két csendőr, akiknek felszólítására az idegenek távoztak, Büch­ler József országgyűlési képviselő és Rónai Sándor képviselőjelölt ottmaradtak. Őket is felszólították, hogy azonnal hagyják el a községet és ezt a felszólítást akkor is fenntartották és megismételték, mikor Büchler József mint országgyűlési kép­viselő igazolta magát. E tényállás alapján Büchler József országgyűlési képviselő mentelmi jogának megsértését jelentvén be, a mentelmi bizottság a bejelentésben foglaltak kivizs­gálása végett megkereste a m. kir. belügyminisztert, aki a megkeresésnek eleget tett és az erre vonatkozólag beérkezett csendőri jelentést a mentelmi bizottságnak megküldötte. A csendőri jelentés szerint 1933. évi február hó 11-én a Keresztespüspökiben helyi ügyeletet teljesítő Sramkó Gergely törzsőrmester és Tordai János csendőrből állott járőr Vizi Albert bizalmi egyénnel arra lett figyelmes, hogy személyszállító gépkocsin ismeretlen egyének érkeztek a községbe. A járőr, hogy eleget tegyen a mezőkövesdi járás főszolgabírója által folyó évi február hó 3-án kelt 900/1933. szám alatt kiadott azon rendelkezésnek, hogy a mezőkeresztesi választókerület községeiben rendes lakóhellyel nem bíró egyének csak személyre szóló igazolvány birtokában tartózkodhatnak az illető község területén s azok, akik ilyen igazol­vánnyal nem rendelkeznek, a község elhagyására utasítandók ; a Sepsi János udva-

Next

/
Oldalképek
Tartalom