Képviselőházi irományok, 1931. VI. kötet • 441-508. sz.

Irományszámok - 1931-482. A képviselőház mentelmi bizottságának jelentése az állami és társadalmi rend felforgatására irányuló vétség, valamint a katonaság és a m. kir. csendőrség ellen elkövetett izgatás vétségével gyanúsított Büchler József országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

246 482. szám. 482. száin. A képviselőház mentelmi bizottságának jelentése az állami és társadalmi rend felforgatására irányuló vétség, valamint a katonaság és a m. kir. csendőrség ellen elkövetett izgatás vétségével gyanúsított Büchler József országgyűlési képviselő mentelmi ügyében. Tisztelt Képviselőház ! A debreceni kir. főügyészség 2900/1932. f. ü. sz. alatt Büchler József ország­gyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését kérte, mert a debreceni kir. törvényszék B. 6648/1932/10.. sz. megkeresése szerint ellene eljárás indult meg a következő tényállás alapján : 1932 május hó 6. napján Büchler József országgyűlési képviselő dr. Kiss Jenő budapesti lakos kíséretében megjelent Berettyóújfaluban és ott egy 30—40 főnyi tömeg előtt a következő kijelentéseket tette : «A mi elvünk az, hogy a kormányt megbuktassuk, a nagybirtokokat felosszuk, a szegény embereket földhöz juttassuk, kommunista világot teremtsünk, úgyhogy a szegény emberek lesznek az urak.» Továbbá : «A csendőrségtől ne féljenek, azoknak ne engedelmeskedjenek. A kato­nasághoz ne vonuljon be senki, mert a sorozás Magyarországon nincs megengedve, ennélfogva nem köteles bevonulni senki, mert erre nincs törvény.» A vádba vett kijelentéseket a nyomozat során kihallgatott egyetlen tanú, Baranyai Ferenc igazolta. Ennek az egyetlen tanúnak vallomásával szemben a többi kihallgatott tanuk a vizsgálóbíró előtt azt vallották, hogy a fenti kijelenté­seket Büchler József országgyűlési képviselő nem tette, sőt az összes tanuk vallo­másából arra lehet következtetni, hogy Büchler József országgyűlési képviselő személyében tévedés forog fenn. Ez alapion a vád tárgyává tett bűncselekmények Büchler József országgyűlési képviselővel szemben bizonyíthatóknak nem mutat­koznak. A bizottság megállapította, hogy a megkeresés illetékes hatóságtól érkezett, az összefüggés a vélelmezett bűncselekmény és a nevezett képviselő személye között azonban a fentiek szerint kétséges, zaklatás esete forog fenn, javasolja a t. Képviselőháznak, hogy Büchler József országgyűlési képviselő mentelmi jogát ebben az ügyben ne függessze fel. Kelt Budapesten, a képviselőház mentelmi bizottságának 1933. évi február hó 1. napján tartott ülésében. Hajós Kálmán s. k., Váry Albert s. h., a mentelmi bizottság elnöke. a mentelmi bizottság előadója.

Next

/
Oldalképek
Tartalom