Képviselőházi irományok, 1931. V. kötet • 325-440. sz.

Irományszámok - 1931-411. A képviselőház mentelmi bizottságának jelentése választási vétséggel gyanúsított Büchler József országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

332 114. szám. 411. szám. A képviselőház mentelmi bizottságának jelentése választási vétséggel gyanúsított Büchler József országgyűlési képviselő mentelmi ügyében. Tisztelt Képviselőház ! A budapesti kir. főügyészség 8.134/1932. f. ü. szám alatt Büchler József ország­gyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését kérte, mert a budapesti kir. büntető törvényszék B. XI. 8.626/2—1932. számú megkeresése szerint ellene eljárás lenne indítandó, mert a Budapest székesfőváros törvényhatósági bizottságának idő­közi választása idején «Igen Tisztelt Választóközönség !» feliratú és a Szociál­demokrata Párt aláírású röpirat kiadásával és terjesztésével oly röpiratot hozott forgalomba, amely a törvényhatósági bizottság tagjainak választásával kapcso­latos legszükségesebb tárgyilagos tudnivalókon kívül egyéb szöveget is tartalmaz s ez a cselekmény az 1930 : XVIII. t.-c.21. §-ába ütköző választási vétség ismér­veit tünteti fel. A bizottság megállapította, hogy a megkeresés illetékes hatóságtól érkezett, az összefüggés a vélelmezett bűncselekmény és a nevezett képviselő személye között kétséges, miután Büchler József országgyűlési képviselő a bizottság által meghallgattatván kijelentette, hogy a röpiraton az ő nevének mint felelős kiadó­nak a feltüntetése az ő tudomása és hozzájárulása nélkül történt és ennek ellen­kezője megnyugtató módon be nem. igazolható, ezért zaklatás esete forog fenn, javasolja a t. Képviselőháznak, hogy Büchler József országgyűlési képviselő mentelmi jogát éhben az ügyben ne függessze fel. Kelt Budapesten, a képviselőház mentelmi bizottságának 1932. évi november hó 29. napján tartott ülésében. Hajós Kálmán s. h., Erődi-Harrach Tihamér s. h., a mentelmi bizottság elnöke, a mentelmi bizottság előadója.

Next

/
Oldalképek
Tartalom