Képviselőházi irományok, 1931. V. kötet • 325-440. sz.

Irományszámok - 1931-410. A képviselőház mentelmi bizottságának jelentése sajtó útján elkövetett a Btk. 172. §-ába ütköző bűntettével gyanúsított Büchler József országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

410. szám, 410. szám. A képviselőház mentelmi bizottságának jelentése sajtó útján elkövetett a Btk. 172. §-ába ütköző izgatás bűn­tettével gyanúsított Büchler József országgyűlési képviselő mentelmi ügyében. Tisztelt Képviselőház ! A budapesti kir. főügyészség 5.897/1932. f- ü. szám alatt Büchler József ország­gyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését kérte, mert a budapesti kir. büntető törvényszék B. 4.366/11—1932. számú megkeresése szerint a bíróság eljárást indított a «Szociáldemokrata Röpirat» c. lap 1932. évi április hó 12. nap­ján megjelent «Törvénytelen a Képszava betiltása» és «Az olcsó Képszaváért» feliratú cikket tartalma, de különösen azoknak következő kitételei miatt : «Törvénytelen a Képszava betiltása. A Képszava betiltása nemcsak a munkásság tömegeiből és a demokratikus polgárságból váltott ki elkeseredett fölháborodást, hanem a jogi szakértők ellentmondását is kihívta.» «... a mai napig elrendelt valamennyi lapbetiltás jogtalan, törvénytelen és a magyar közszabad­ságokat eltipró eljárásnak minősítendő, amelyért a kormány a parlamentben politikailag, a'magyar "bíróságok előtt pedig anyagilag is felelősségre vonható;» «Az olcsó Képszaváért lankadatlanul folyik tovább a harc, az agitációs munka.» «A Képszava betiltása tehát mindennél hatékonyabb agitációs eszköznek bizonyult az új, olcsó Képszava érdekében.» «. . . ennek fölismerése az a nagy ösztönző erő, amely az új, olcsó Képszaváért való agitációnak az eddiginél is fokozottabb lendületet ad.» «. ... önmagát, legelemibb jogait védi, jövőjéért cselek­szik, ha új előfizetőket szerez az olcsó Képszavának és mindent megtesz a szocialista betű átütő erejének fokozása érdekében.» A megj elölt hírlapi közlemények névtelenül jelentek meg, annak szerzőjét a szer­kesztőség erre felhatalmazott tagja felhívás dacára sem nevezte meg, így a vád­tárgyává tett közleményekért az 1914 : XIV. t.-c. 35. §-a értelmében a sajtójogi felelősség Büchler József országgyűlési képviselőt, mint nevezett lapnak a kér­déses közlemény megjelenési idejében felelős szerkesztőjét terheli.

Next

/
Oldalképek
Tartalom