Nemzetgyűlési irományok, 1920. X. kötet • 304-319. sz.

Irományszámok

A X. irománykötet TARTALOM-MUTATÓJA. Oly nyomtatványokról, melyek röpivek alakjában ugyanilyen számok alatt kinyomattak és szétosztattak. Iromány — Lap száma száma 304. szám. T^örvényj avaslat a Madridban 1920. évi november hó 30-án/kötött »Egyetemes postaszerződés« becikkelyezéséről. Indokolás . .".... . ...... . . 1 305. szám. T-ör vényjavas lat az üzleti záróráról szóló 1913 : XXXVI. törvénycikk kiegészítéséről. Indokolás . . . . • . . . . 55 306. szám. Törvényjavaslat a trianoni békeszerződés következtében elbocsátandó hivatásos katonai havidíjasok és hivatásos al­tisztek kivételes átmeneti ellátásáról. Indokolás . . - . . . 61 307. szám. Törvényjavaslat a nemzeti hadsereghez tartozó hiva- . tásos havidíjasoknak és hivatásos (önként továbbszolgáló) altiszteknek, valamint az említett személyek hátramaradot­tamak katonai ellátásáról. 1 melléklet ós indokolás ... 73 308. szám. Törvényjavaslat a sajtóról ^szóló 1914 : XIV. törvény­cikk egyes rendelkezéseinek ideiglenes módosításáról és ki­egészítéséről. Indokolás . . . .128 309. szám. Igazságügyi bizottságjelentóse »a büntetőtörvény­könyvekben és egyes más törvényekben megállapított érték­határoknak, valamint a pénzbüntetés és pénzbírság mértéké­nek ideiglenes felemeléséről« szóló 297. számú törvényjavas­lat tárgyában. 1 melléklet 149 310. szám. Igazságügyi bizottság jelentése a »büntető igazság- • szolgáltatás egyszerűsítéséről« szóló 296. számú törvényjavas­lat tárgyában. 1 melléklet . . 154 311. szám. Törvényj avaslat az állami kislakások építéséről. Indo­kolás . . - . .160 312. szám. Közoktatásügyi bizottság jelentése »az iskoláz­tatási kötelesség teljesítésének biztosításáról« szóló 293. számú törvényjavaslat tárgyában. 1 melléklet « . , . . . . .163 313 szám. Munkásügyi, igazságügyi és pénzügyi bizottsá­gok együttes jelentése »a betegség ós baleset esetére szóló biztosítási bíráskodásról« szóló 301. számú törvény­javaslat tárgyában. 1 melléklet . . . . g 172 v„

Next

/
Oldalképek
Tartalom