Nemzetgyűlési irományok, 1920. VIII. kötet • 190-254., XLVI-XLVIII. sz.

Irományszámok - 1920-250. 5-ik sorjegyzéke a nemzetgyűlés kérvényi bizottsága által tárgyalt kérvényeknek és feliratoknak

250. szám. 355 fa Iktatói szám A kérvényező neve 13 3814 13 1920 14 3986 14 1920 15 3694 15 . 1920 16 17 3758 1920 3585 1920 18 3813 18 1920 19 3801 19 1920 20 3791 20 1920 21 3611 21 1920 22 3728 22 1920 23 3866 23 1920 24 3815 24 1920 9T 3816 LxJ 1920 26 3603 "' 1920 27 3985 27 1920 28 29 3237 28 29 1920 "2711 1920 30 3842 30 1920 31 4004 1920 Békés vármegye Csongrád vármegye Szabolcs vármegye Székely egyetemi és főis­kolai hallgatók egyesü­lete. Budapesti I. ker. Ker. Szoc. Párt Békés vármegye Győr vármegye Zala vármegye Zemplém vármegye Sopron vármegye Sopron város Paksi ipartestület Paksi ipartestület Csanád .vármegye Csongrád vármegye Tata-Tóvárosi és Tatai járási ipartestület. Kőszegi ipartestület Vasmegyei községi és fele­kezeti tanítók Esztergom vármegye A kérvény tárgya Bocskay István koronájá­nak visszaszerzése. A béke ratifikálása ellen. Budapesti egyesített városi városi villamos vasutak szétválasztása ellen. A falu kultúrájáért. A közegézségügy államo­sítása tárgyában. Katholikus autonómia megvalósítása. Papság illetményeinek ren­dezése tárgyában. A filmgyártás államosítása lárgyában. A gabonaárak leszállítása tárgyában. Az ipartörvény revíziója tárgyában. Az iparigazolványok reví­ziója tárgyában. A Károlyi és Berinkey kor­mányok, valamint Hock János és Hatvány Lajos báró felelősségre vo­nása.­Kisiparosok érdekeinek fel­karolása. Kölcsönkedvezmény ké­rése. , Katholikus autonómia meg­valósítása. ••o SO W T3 C < A bizottság javaslata Partolólag kiadatik az összkormánynak. Irattárba tétetik Kiadatik a kereskedelem­ügyi miniszternek. Partolólag kiadatik az összkormánynak. Partolólag kiadatik a bel­ügyminiszternek. Kiadatik a közélelmezési miniszternek. Partolólag kiadatik a keres­kedelemügyi miniszter­nek. Partolólag kiadatik az összkormánynak. ; Partolólag kiadatik a keres­kedelemügyi miniszter­nek. Kiadatik a pénzügymi­niszternek. Partolólag kiadatik a kul­tuszminiszternek. 45*

Next

/
Oldalképek
Tartalom