Nemzetgyűlési irományok, 1920. I. kötet • 1-61., I-XIV. sz.

Irományszámok - 1920-4. A nemzetgyűlés közjogi bizottságának jelentése "az alkotmányosság helyreállításáról és az állami főhatalom gyakorlásának ideiglenes rendezéséről" benyújtott, a nemzetgyűlés irományaiban 2. számmal jelzett törvényjavaslatról

30 4. szám. dések tekintetében, amelyekre nézve ez a törvényjavaslat egyelőre állást foglalni még nem kíván. A 13. §. hatodik bekezdésének végéhez a következő pótlást vette fel a bizottság: »Ez azonban nem érinti a kormányzónak a hadügy körébe tartozó amaz alkotmányos jogait, amelyek a nemzeti hadsereg vezérletére, vezényletére és belszervezetére vonatkozólag őt megilletik«. Bár ugyan a 13. §. ama rendelkezésében, hogy a kormányzót a királyi hatalomban foglalt jogok alkotmányos gyakorlása a taxative felsorolt kor­látozásoktól eltekintve megilletik, bennfoglaltatik, hogy a kormányzó hatás­köréhez tartozik a hadsereg tekintetében az államfő részére a múltban bizto­sított jogok gyakorlata is; tekintettel azonban arra, hogy a javaslat 11. §-a az 1867 : XII. törvény-' * cikket, amelynek 11. §-a állapította meg a királynak a hadseregre vonatkozó alkotmányos jogkörét — hatályon kívül helyezi, a bizottság különös figyelemmel azokra a fontos nemzeti érdekekre, amelyek \ a nemzeti véderő szilárd szervezetéhez és annak akadálytalan működéséhez : az ország mai súlyos helyzetében fűződnek, szükségesnek találta a bizottság minden kétség elhárítása végett határozottan és kifejezetten kifejezésre juttatni azt, hogy azokat az alkotmányos fejedelmi jogokat, amelyek a hadügy körében alkotmányunk szerint a királyt megilletik, a kormányzót is meg fogják illetni. A 15. §-ban a kormányzó címét a bizottság így állapította meg: »fő­méltóságú kormányzó úr«. A 18. §-ban az eskü szövegébe e szó után : »megtartom« e szavakat iktatta közbe a bizottság: »és másokkal is megtartatom«, mert a kormányzói tiszt hivatásához hozzátartozik az is, hogy az alkotmánynak megfelelően gondoskodjék arról, hogy a törvényeket s az érvényben levő jogszabályokat mindenki megtartsa, akire vonatkozik. A közjogi bizottság a törvényjavaslatot mind általánosságban, mind az említett módosításokkal részleteiben is elfogadta. Mindezek alapján a törvényjavaslatot a tisztelt nemzetgyűlésnek általánosságban és az említett módosításokkal részleteiben is elfogadásra ajánljuk és sürgős tárgyalását javasoljuk. Kelt Budapesten, 1920. évi február hó 24-ik napján. Ferdinandy Gyula s. k., Túri Béla s. k, a közjogi bizottság elnöke. a közjogi bizottság előadója.

Next

/
Oldalképek
Tartalom