Képviselőházi irományok, 1910. XLIII. kötet • 1089-1094., CCVII-CCXXII. sz.

Irományszámok - 1910-1092. Törvényjavaslat a budapesti Nemzeti Szinház új épületének létesítéséről

118 1092. szám. Melléklet az 1092. számú irományhoz. Indokolás a „budapesti Nemzeti Szinház új épületének létesítéséről" szóló törvényjavaslathoz. A pesti magyar színházról szóló 1840 : XLIV. t.-c. a »Pesten fenállós, Grassalkovich Antal herceg által »Magyar Nemzeti Theatrum« céljára aján­. dókozott telken »a törvényhatóságok által gyűjtött szabad ajánlatokból fel­épült magyar színházat, mint nemzeti tulajdont, országos pártolás alá vevón«, az e szinház fentartásáról való gondoskodást, zavartalan fejlődósének bizto­sítását állami feladatul állapította meg. Az 1837. évi augusztus hó 22-én Vörösmartynak » Árpád óbredóse« című alkalmi művével megnyitott színháznak munkája az 1832/36-ikiésaz 1839/40-iki országgyűléseknek a magyar színészet iránt tanúsított érdeklődését igazolta, a Nemzeti Szinház nemzeti művelődésünk egyik legfontosabb intézményének bizonyult. Működése ugyanazon a helyen zavartalanul folyt le 1907. évig, amikor is épületének tűzveszélyessége előadásainak másutt való megtartását, e célra a Népszínház épületének kibérlését tette szükségessé. Mivel ez ideiglenes elhelyezés úgy pénzügyi, mint művészi szempontból hátrányos, már elődöm alatt a színháznak az eddigi telken való újjáépítése határoztatott el, amely célra első izben az 1912. évi állami költségvetésbe 600.000 K hitelösszeg az építkezés előkészítése céljából fölvétetett. A munkálatok ez alapon megindulván, az emelendő új szinház tervei nyilvános tervpályázat útján beszereztettek; a megbízást elnyert építőművé­szek az építési Végrehajtó-Bizottság közreműködésével — nagyobb külföldi színházak szerkezeti megoldá.sának, külső kiképzésének és belső berendezései­nek beható tanulmányozása után — a terveket átdolgozták; a szükséges fedezet az állami költségvetésben — megfelelő évi részletek beállításával — rendelkezésre áll; minden föltétele meg van tehát annak, * hogy akkorra, amikor a szinház mostani ideiglenes elhelyezését szolgáló népszínházi bérlet lejár, az ország első színháza új, méltó hajlókot kapjon. Az emelendő új szinház építése a folyó óv őszén veszi kezdetét és 1917.

Next

/
Oldalképek
Tartalom