Képviselőházi irományok, 1910. XXVI. kötet • 765-813 sz.

Irományszámok - 1910-780. A kereskedelemügyi m. kir. minister jelentése Szepesófalu községben az ipari munkának vasárnapi szünetelése tárgyában

780. szám. 2-ik- melléklet a 780. számú irományhoz. Nagyméltóságú Minister Úr! Kegyelmes Urunk! Az 1891. évi XIII. törvényczikk 3. §-a alapján kibocsátott 37.892/1891. számú kereskedelemügyi ministeri rendeletet módositó 14.837/1892. számú kereskedelemügyi ministeri rendelet II. A. 2. ós B. pontjai szerint a vasár­napi munkaszünet vasárnapokon és Szt. István király ünnepén felfüggesz­tetett az ipari és kereskedelmi elárusitásokra nézve oly községekben, melyek az ország határától 10 kilométernél távolabb nem esnek. Ugyanis az ipari és kereskedelmi elárusitás ily községekben az 1891. évi XIII. törvényczikk ­tői eltérőleg vasárnapokon és szent István király ünnepén délután 5 óráig folytatható. E kereskedelemügyi ministeri rendeletben statuált kedvezmény czólszerű voltát indokolttá tette az a körülmény, hogy »az ipari munkának vasárnapi szüneteléséről« szóló 1891. évi XIII. törvényczikk életbeléptetésekor Ausztriá­ban hasonló törvény még nem hozatott meg ós igy a határszéli ipar és kereske­delem érdeke megkivánta a vasárnapi munkaszünetnek ideiglenes ós helyi felfüggesztését. A helyzet azonban azóta megváltozott. Ausztriában a vasárnapi munka­szünet szintén behozatott és igy azon fontos érdek, mely idézett ministeri rendeletben foglalt kedvezmény meghozatalát szükségessé tette, megszűnt, miért is a kedvezmény visszavonásának kérése részünkről jogosult. Nemcsak mi tisztelettel alulírott szepesófalui, de az összes határszéli kereskedők érzik e ministeri rendelet káros voltát, miért is kénytelenek vagyunk alább részletezett indokoknál fogva Nagyméltóságod elé következő és legalázatosabb kórelmünket terjeszteni. Kegyeskedjék ezen ügyet vizsgálat alá venni, hivatkozott ministeri ren­delet czélszerűtlen és elavult voltáról a kereskedelmi ós iparkamarák jelen­téséből meggyőződést szerezni ós ennek alapján az idézett 14.837/1892. sz. kereskedelemügyi ministeri rendelet II. A. 2. és B. pontjait hatályon kivül helyezni és az 1891. évi XIII. törvényczikk hatályát a határszéli ipari ós kereskedelmi elárusitásokra is kiterjeszteni. Legfőbb indoka eme nagyon is méltányos kérelmünknek abban áll, hogy azon érdek, mely hivatkozott ministeri rendelet meghozatalát indokolttá tette, már azon nappal megszűnt, midőn Ausztriában a vasárnapi munkaszünetre Képvh. iromány. 1910—191.5. XXVL kötet. , . 00 393 Másolat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom